Wat gaan we daarvoor doen?

Het derde beleidsdoel betreft het betrekken van bewoners, bedrijven en andere overheden bij het provinciale groenbeleid. Zowel binnen maar ook buiten het Natuurnetwerk liggen er vele mogelijkheden om natuur, landschap en recreatie te versterken in combinatie met andere functies. Daarbij kunnen wij niet zonder een grote betrokkenheid van bewoners, bedrijven en andere overheden.
Wij zetten hierbij in op twee operationele doelen:
6.3.1 Bij groen betrokken bewoners en bedrijven
6.3.2 Bij groen betrokken overheden
Onderstaand de prestatie-indicatoren die voor het begrotingsjaar 2016 waren geformuleerd, met daarbij de realisatie.

Tabel Prestatie-indicatoren

Taak

Output

Nulmeting

Begroting 2017

Realisatie 2017

Afwijking

6.3.1 Stimuleren van vrijwilligers en natuureducatie

Groei groene vrijwilligers 3,5% per jaar

14.087 vrijwilligers 2014

13.500

13.500

0

6.3.2 Gebiedsgerichte samenwerking 

Cofinanciering Waddenfonds-projecten

Aantal projecten

5

4

1

Toelichting op de output

Ad 6.3.1. De provincie verschaft jaarlijks subsidie aan de gezamenlijke groene organisaties voor het uitvoeren van het programma “Betrekken bij groen”. In ons coalitieakkoord hebben wij middelen beschikbaar gesteld om de ondersteuning van vrijwilligers die betrokken zijn bij het natuur- en landschapsbeheer en bij natuur- en milieueducatie te continueren.
In 2017 is het aantal vrijwilligers stabiel gebleven. Opvallend was het enthousiasme voor de Natuurwerkdag (in Noord-Holland georganiseerd door Landschap Noord-Holland) bij bedrijven als Uber en Booking.com die met tientallen medewerkers hebben bijgedragen aan het beheer en onderhoud. Daarnaast neemt het animo voor de Groene Academie toe en volgen steeds meer vrijwilligers via dit platform een cursus. De Dialoogdag was ook dit jaar weer een succes met een goede opkomst, levendige workshops en goede discussies. De komende jaren gaat meer aandacht uit naar jongeren van 18 – 35 jaar door financiering van vrijwilligersprojecten mogelijk te maken via het Betrekken Bij Groenfonds (BBG fonds) en gericht aan te sluiten op wensen van jongeren.
Ad 6.3.2. In een aantal regio’s werken wij bestuurlijk nauw samen met andere overheden bij de voorbereiding en realisatie van ons groenbeleid. Het gaat om samenwerkingsverbanden voor het Waddenzeegebied (Regiecollege Waddengebied en stuurgroep Waddenprovincies), Laag Holland (gebiedscommissie), Groene Hart (stuurgroep), Gooi- en Vechtstreek (stuurgroep), de Metropoolregio Amsterdam en de Nationale Parken Duinen van Texel en Zuid-Kennemerland. Het gaat om een breed scala aan activiteiten, die niet in een eenvoudige prestatie-indicator samen zijn te vatten. We beperken ons hier tot het geraamde aantal door ons te cofinancieren Waddenfondsprojecten in Noord-Holland, omdat hiervoor in ons coalitieakkoord middelen voor cofinanciering beschikbaar zijn gesteld.
In totaal zijn in 2017 acht subsidieaanvragen bij het Waddenfonds ingediend. Er is in 2017 cofinanciering beschikbaar gesteld voor vier projecten, zie hiervoor de onder 6.2 opgenomen 'Toelichting op de meerjarenraming lasten, onderdeel i. Reserve Cofinanciering Waddenfonds'. Van de overige vier aanvragen dient de beoordeling door het Waddenfonds nog te worden afgerond.

Wat heeft het gekost?

Meerjarenraming lasten (Bedragen * €1.000)

6.3 Bij groen betrokken bewoners en bedrijven

Ontwerp begroting 2017

Actuele begroting 2017

Jaarrekening 2017

Bedrag verschil

Lasten uit algemene middelen

2.180

2.402

1.878

523

a. Programma Betrekken bij Groen

608

722

722

0

b. Bijdrage regionale samenwerking

670

422

357

64

d. Deelname Nationale parken

258

268

268

0

e. Groen Kapitaal

0

519

164

355

Apparaatskosten

644

471

468

3

Afrekeningsverschillen 2017

0

0

-102

102

Toelichting op het meerjarenoverzicht lasten

a. Van het budget voor het Programma Betrekken bij Groen is een subsidie van € 608.000 verstrekt aan Landschap Noord-Holland (LNH) voor de ondersteuning van vrijwilligers en natuureducatie (uitvoering van het Programma Betrekken bij Groen). Hiernaast is het restant van € 114.000 van de subsidie voor het project “Groene Gezonde leefomgeving 2016” uitbetaald.
b. De regionale samenwerking met het Waddenzeegebied, Laag Holland en Groene Hart is financieel ondersteund. Van het budget voor Laag Holland is € 205.000 overgeheveld en uitgegeven via 6.1 (subsidies Regionale samenwerking). Van het Groene Hart budget is € 90.000 overgeheveld en uitgegeven via 6.1 (subsidies Regionale samenwerking).
d. Dit betreft de bijdrage voor het Bestedingsplan 2017 van de Nationale Parken Zuid Kennemerland en Duinen van Texel.
e. Uit het budget voor Groen Kapitaal is in 2017 een netwerk Groene Gezonde Leefomgeving opgebouwd, een idee voor een Groen Kapitaal Boerderij ontwikkeld en een eerste opzet van een communicatiestrategie gemaakt. De doorontwikkeling van deze projecten zal nader uitgewerkt worden in 2018. Hiervoor zijn de niet bestede middelen uit 2017 bij de eerste begrotingswijziging 2018 beschikbaar gesteld voor 2018 (niet bestede middelen uit 2017, € 355.000, voordeel).