7.2   EMU-saldo

Berekening EMU-saldo provincie Noord-Holland

Onderdeel

Omschrijving

Begroot t/m 30-06-2017

Werkelijk 2017

Verschil

+1

Exploitatie vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

30.241.000

152.919.000

122.678.000

+2

Afschrijvingen ten lasten van de exploitatie

16.572.000

16.690.869

118.869

+3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

27.638.000

-40.342.431

-67.980.431

-4

Uitgaven aan investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

-162.051.000

-184.584.831

-22.533.831

+5

De in mindering op onder 4 bedoelde investeringen gebrachte ontvangen bijdragen van het rijk, de provincies, de Europese Unie en overigen

82.777.000

73.240.409

-9.536.591

+6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa; Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op de exploitatie verantwoord

-

     37.523.607

37.523.607

-7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan.

-

-

-

+8

Baten  bouwgrondexploitatie: Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord

-

-

-

-9

Betalingen ten laste van de voorzieningen

-69.555.432

-892.534

68.662.898

-10

Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen e.d.) worden en die nog vallen onder één van de andere genoemde posten

-

-

-

-11

Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen

-

-2.081.036

-2.081.036

Berekend EMU-saldo

-74.378.432

52.473.053

126.851.485

In het bovenstaande overzicht is de berekening van het EMU-saldo per 30-06-2017 (Zomernota) en per 31-12-2017 opgenomen. Een nadere specificatie van de cijfers per 31-12-2017 is terug te vinden onder:

Onderdeel

Omschrijving

Verwijzing naar plaats in de Jaarrekening

1.

Exploitatie vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

Zie Programma 8 Financiën

2.

Afschrijvingen ten lasten van de exploitatie

Zie staat 6.2.4 kolom 7

3.

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

Zie staat 6.2.9 kolom ‘toevoegingen’.

4.

Uitgaven aan investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

Zie staat 6.2.4 kolom 3

5.

De in mindering op onder 4 bedoelde investeringen gebrachte ontvangen bijdragen aan het rijk, de provincies, de Europese Unie en overigen.

Zie staat 6.2.4 kolom 5

6.

Desinvesteringen

Zie staat 6.2.4 kolom 4

9.

Betalingen ten laste van de voorzieningen

Zie staat 6.2.9 kolom ‘onttrekkingen’.