Wat heeft het gekost?

De feitelijke realisatie van het treasurybeleid weerspiegelt het renteresultaat van de provincie. Wij hebben in 2017 een renteresultaat van bijna € 0,26 miljoen. Het (externe) renteresultaat over 2017 is als volgt opgebouwd:

  • Boeterente en dergelijke aan diverse crediteuren (€ -2.059)
  • Overige rentevergoedingen i.v.m. te late betaling van vorderingen door diverse debiteuren (€ 9.044)
  • Rentebaten op verstrekte langlopende geldleningen en uitzettingen >1 jaar (€ 249.085).

Naast de werkelijke kasstromen uit rentelasten/baten rekent de Provincie Noord-Holland op basis van de Financiële verordening Noord-Holland in 2017 geen rente intern door aan kostenplaatsen, producten en activa. Het renteresultaat over 2017 bedraagt daarom per saldo € 256.070.

Berekening kasgeldlimiet

Stappen (1–4)

(1) Vlottende schuld

(2) Vlottende middelen

(3) Netto vlottend (+) of Overschot middelen (–)

(1) – (2) = (3)

Ultimo jaar 2016

€386.564.364 

 €755.371.617 

- €368.807.253

Ultimo jaar 2017

€247.401.724 

 €648.551.508 

- €401.149.784

(4) Gemiddelde van (3)

€316.983.044

€701.961.563

- €384.978.519

Stappen (5–9)

Variabelen

Bedragen

(5)

Kasgeldlimiet

€ 60.961.342

(6a) = (5>4)

Ruimte onder de kasgeldlimiet

€ 445.939.861

(6b) = (4>5)

overschrijding van de kasgeldlimiet

Geen overschrijding van de kasgeldlimiet

Berekening kasgeldlimiet (5)

(7)

Begrotingstotaal

€ 870.876.324

(8)

Percentage regeling

7%

(5) = (7) x (8) / 100

Kasgeldlimiet

€ 60.961.342