Wat heeft het gekost?

In totaal werd het volgende aan belasting/heffingen/rechten geraamd en gerealiseerd:

Belasting/heffing

jaarrekening

begroting

jaarrekening

2016

2017

2017

opcenten motorrijtuigenbelasting

 €         194,3

 €       195,4

 €         201,9

grondwaterheffing

 €             0,7

 €           0,7

 €             0,8

nazorgfonds

 €               -   

 €             -   

 €             0,5

leges:

 €             2,6

WABO

 €           1,6

 €             2,1

niet-WABO

 €           0,4

 €             0,5

Totaal

 €         197,7

 €      198,1

 €         205,8

Overzicht 4. Raming/opbrengsten belastingen en heffingen ( x € 1.000.000)

Opcenten, raming en resultaat 2017

In de begroting 2017 werd € 195,4 miljoen aan opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting geraamd.
Ten aanzien van de opbrengsten motorrijtuigenbelasting 2017 is een goedkeurende controleverklaring d.d. 15 maart 2018 ontvangen. In de bijgevoegde verantwoording van de belastingdienst zijn de opbrengsten voor de provincie Noord-Holland opgenomen voor een bedrag van € 201,9 miljoen. Aangezien de Audit Dienst Rijk de controle met een hoge materialiteit uitvoert en geen specifieke accountantsverklaring per provincie verstrekt, kan onze accountant hieraan geen zekerheid ontlenen ten aanzien van de rechtmatigheid en de volledigheid.

Jaar

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Begroting 2017

€ 195,4

€ 195,4

€ 195,4

€ 195,4

Jaarrekening 2017

€ 201,9

Begroting 2018

€ 199,4

€ 199,4

€ 199,4

€ 199,4

Verwachte opbrengsten *)

€ 204,1

€ 204,1

€ 204,1

€ 204,1

€ 204,1

Overzicht 5. Opbrengsten opcenten motorrijtuigenbelasting 2017-2022 ( x € 1.000.000)
 *) Verwachte opbrengsten opcenten motorrijtuigenbelasting uitgaande van de realisatie 2017. Opgave  
belastingdienst 17 januari 2018
Uit de halfjaarlijkse gewichtsuitdraai opcenten-plichtige voertuigen per  18  januari 2018 blijkt dat Noord-Holland over 2017 in totaal € 201.875.700 aan provinciale opcenten heeft ontvangen. Over 2016 bedroeg het totaal bedrag van de provinciale opcenten € 194.262.700.
Dit komt neer op een autonome groei in 2017 van 3,9 %, die neerkomt op een meeropbrengst ten opzichte van 2016 van circa € 7.613.000 .Deze ontwikkeling houdt verband met een toename van het aantal voertuigen. Bij de personenauto’s en motoren zien we een stijging van het aantal voertuigen ten opzichte van 2016 met 23.700, waarvan bijna  10.000 voertuigen bij de Groot Wagenparkhouders.
In de begroting 2017 was rekening gehouden met een opbrengst provinciale opcenten van € 195,4 miljoen.
Provinciale Staten hebben voor het laatst op 10 november 2008 besloten het opcenten-tarief van 63,9 per 1 april 2009 met vier opcenten te verhogen naar 67,9. Dit tarief gold ook in 2017.
Onbenutte belastingcapaciteit
Het maximum aantal opcenten dat provincies in 2017 mochten heffen was 111 opcenten. Eén opcent genereerde in 2017 afgerond € 2,973 miljoen aan opbrengst. De theoretische opbrengst vanwege onbenutte belastingcapaciteit, mede bepalend voor de provinciale weerstandscapaciteit, kwam in 2017 uit op afgerond € 131,2 miljoen.

Opbrengst opcenten 2017
(x € 1.000.000)

Opcenten tarief 2017

Opbrengst per opcent                  (x € 1.000.000)

Maximum opcenten tarief 2018

Maximale opbrengst  2017  (x€ 1.000.000)

Onbenutte belastingcapaciteit 2017 (x € 1.000.000)

€ 201,9

67,9 %

 € 2,973

111%

€  333,1

€ 131,2

Overzicht 6. berekening onbenutte belastingcapaciteit 2017

Heffing van opcenten interprovinciaal vergeleken
Provincies mochten met ingang van 1 januari 2017 maximaal 111opcenten heffen. Dit maximum wordt jaarlijks geïndexeerd met de tabelcorrectiefactor (een aanpassing aan de ontwikkeling van gemiddelde prijsindexcijfers).

Provincie

tarief opcenten

tarief opcenten

maximum tarief

percentage benut

2016

2017

2016

2017

2016

2017

Drenthe

92,0

92,0

110,6

111

83,2%

82,9%

Flevoland

77,4

78,2

110,6

111

70,0%

70,5%

Friesland

68,8

69,4

110,6

111

62,2%

62,5%

Gelderland

88,7

89,2

110,6

111

80,2%

80,4%

Groningen

88,9

88,6

110,6

111

80,4%

79,8%

Limburg

77,9

77,9

110,6

111

70,4%

70,2%

Noord-Brabant

76,1

76,1

110,6

111

68,8%

68,6%

Noord-Holland

67,9

67,9

110,6

111

61,4%

61,2%

Overijssel

79,9

79,9

110,6

111

72,2%

72,0%

Utrecht

72,6

72,6

110,6

111

65,6%

65,4%

Zeeland

82,3

82,3

110,6

111

74,4%

74,1%

Zuid-Holland

92,0

91,4

110,6

111

83,2%

82,3%

gemiddeld

80,4

80,5

110,6

111

72,7%

72,5%

Overzicht 7. Benutte percentages opcenten motorrijtuigenbelasting per provincie 2016-2017

Financiële kengetallen BBV

jaarrekening 2017

jaarrekening

begroting

jaarrekening

2016

2017

2017

t-1

t

t+1

A

Opcenten motorrijtuigenbelasting

67,9

67,9

67,9

B

Landelijke gemiddelde opcenten in het jaar ervoor

80,4

80,5

80,6

C

aantal opcenten t.o.v. landelijke gemiddelde (A/B)x 100%

84,5%

84,3%

84,2%

Overzicht 8. Financiële kengetallen in relatie met het BBV