Onderdeel van beleidsdoel: Het provinciaal bestuur goed organiseren

Instrumenten & output

operationeel doel

Instrumenten

Tabel Instrumenten - Output

Instrumenten

Output begroot

0utput gerealiseerd

Meetmoment:

Begroting 2017

1.1.1.02                   Afhandelen van bezwaar- en beroepschriften

- 92% van de bezwaar- en beroepschriften is tijdig afgehandeld.

Meetmoment:

Begroting 2017

1.1.1.03                   Behandelen verzoeken aan de Commissaris van de Koning om bemiddeling

- Conform.

- 100% van de bemiddelingsverzoeken met de methodiek van hoor en wederhoor behandeld.

Overige toelichtingen

Meetmoment:

Begroting 2017

1.1.1.04                   Uitvoeren beleid koninklijke onderscheidingen

- Conform.

- Alle aanvragen volgens het automatiseringssysteem Daisy afgehandeld.

Overige toelichtingen

Meetmoment:

Begroting 2017

1.1.1.05                   Verlenen van subsidies

- 87%.

Door piekbelastingen in een aantal subsidietrajecten is de termijn van een aantal subsidieverzoeken verstreken zonder te verdagen.

- Minimaal 92% van de beslissingen op subsidieverzoeken binnen de termijn genomen.

Meetmoment:

Begroting 2017

1.1.1.06                   Bevorderen van de stabiliteit van het bestuur

- Conform.

- Bij 80% van de burgemeestersbenoemingen van assessments gebruik gemaakt.
- Potentiele kandidaten gescout.
- Functieonderhoud gepleegd (95% exitgesprekken, 95% evaluatiegesprekken).

Meetmoment:

Begroting 2017

1.1.1.07                   Bevorderen gebruik van de 'Handreiking evaluatiegesprek gemeenteraad en burgemeester'

- Conform.

- Tijdens bijzondere raadsvergaderingen aandacht gevraagd voor de handreiking.

Meetmoment:

Begroting 2017

1.1.1.08                   Indienen verzoek tot onderzoek bij de Randstedelijke Rekenkamer

- 3 onderzoeken afgerond en 1 lopend.

- Op de uitvoering van 6 onafhankelijke onderzoeken gestuurd.

Meetmoment:

Begroting 2017

1.1.1.09                   Invullen ombudsfunctie Commissaris van de Koning

- Conform.

- Bestuurlijke kwesties en vragen van burgers door de Commissaris bemiddeld.

Meetmoment:

Begroting 2017

1.1.1.10                   Inzetten van accountmanagement voor goede relaties in de regio

- Conform.

- De regio optimaal betrokken bij de gezamenlijke invulling van de provinciale doelen van de provincie én de regio samen.

Meetmoment:

Begroting 2017

1.1.1.11                   Uitvoeren van strategische verkenningen

- Eén strategische verkenning uitgevoerd.

- Aantal strategische verkenningen uitgevoerd.

Toelichting

In 2017 is één strategische verkenning verricht, naar de mogelijke gevolgen van de Brexit voor de provincie Noord-Holland. Deze verkenning is begin 2018 in PS behandeld.

Beleidsstukken bij dit instrument:

Notitie Verkenning Brexit

Meetmoment:

Begroting 2017

1.1.1.12                   Uitvoeren beleid predicaten en erepenningen.

- Conform.

- Alle aanvragen zijn in behandeling genomen.

Meetmoment:

Begroting 2017

1.1.1.13                   Uitvoeren van evaluatieonderzoeken en monitoren van beleid

- Conform.

- Evaluatieonderzoeken van beleid gemonitord.

Toelichting

Zelf uitgevoerde evaluaties en onderzoeken zijn: evaluatie Gebiedscommissie Laag Holland, evaluatie Cofinancieringsregeling Waddenfonds, evaluatie Pachtproces, Opvolgingsonderzoek subsidie Groen Recreatieve Verbindingen, evaluatie subsidie Nationaal Park Zuid-Kennemerland, evaluatie Beheergrondbanken, evaluatie UvR bestuurskracht, evaluatie van de Werkambassadeur, evaluatiekader subsidies: Groen subsidies NH 2013, Omgevingsscan  Provincie Noord-Holland, Bevolkingsprognose Noord-Holland 2017-2040.
De belangrijkste monitors zijn: monitor Woningbouw, monitor OV-knooppunten, monitor Bedrijventerreinen en LISA.

Betekenis van de gebruikte termen en afkortingen:

UvR = uitvoeringsregeling
LISA = Landelijk InformatieSysteem voor Arbeidsplaatsen

Meetmoment:

Begroting 2017

1.1.1.14                   Stimuleren en faciliteren van bestuurskrachtige gemeenten en regio's

- Conform.

- Bestuurskracht in de regio vergroot, onder meer door organisatie van debatten.

Toelichting

Begin 2017 is een provinciale arhi-procedure gestart in de Gooi en Vechtstreek om door herindeling de lokale en regionale bestuurskracht te versterken. In dit kader is open overleg gevoerd met alle colleges van B&W en alle gemeenteraden, wat uiteindelijk geresulteerd heeft in het GS besluit op 7 november 2017 om de provinciale arhi-procedure te vervolgen.
GS hebben een positieve zienswijze vastgesteld op het herindelingsadvies voor de nieuwe gemeente Haarlemmermeer (fusie met Haarlemmerliede en Spaarnwoude per 2019).
In West-Friesland is samen met de gemeenten een evaluatie van het Pact van Westfriesland naar de effecten van gemeentelijke samenwerking gedaan. Deze wordt begin 2018 afgerond.
In Zaanstreek-Waterland is met de gemeenten overleg gevoerd over de opties om de bestuurskracht te versterken. Ook met de gemeente Langedijk is overlegd over keuzen ter versterking van de bestuurskracht.

Meetmoment:

Zomernota 2017

1.1.1.16                   Digitaal werken Provinciale Staten

- Conform.

- De applicatie iBabs doorontwikkeld tot één verbeterd Stateninformatiesysteem.

Meetmoment:

Begroting 2017

1.1.1.17                   Integriteit openbaar bestuur

- Conform.

Bijeenkomsten georganiseerd en onderzoeken gehouden.

Meetmoment:

Zomernota 2017

1.1.1.18                   Opstarten werkgroep Burgerparticipatie

- Conform.

- De werkgroep door een besluit van het Presidium van 10 april 2017 opgeheven.

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

operationeel doel

Meerjarenoverzicht en toelichting

Operationeel doel 1.1.1

De kwaliteit van het bestuur in Noord-Holland optimaliseren

Lasten

Jaarrekening
2016

Ontwerp begroting 2017

Actuele begroting 2017

Jaarrekening 2017

Bedrag verschil *

%
verschil

Begroting 2018

Apparaatskosten

10.855

8.708

8.848

8.047

801

9

8.924

Directe lasten

3.397

5.123

4.552

4.008

545

12

4.859

Overdrachten

1.598

1.691

2.968

2.750

218

7

2.674

Subtotaal Lasten

15.850

15.522

16.368

14.805

1.563

10

16.457

Baten

-63

-43

-47

-82

35

-74

-43

Saldo van baten en lasten

15.786

15.479

16.321

14.723

1.598

10

16.414

Storting reserves

0

0

0

0

0

-

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

-

0

Resultaat

15.786

15.479

16.321

14.723

1.598

10

16.414

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de Gerealiseerde budgettabel

Apparaatskosten

De apparaatskosten worden grotendeels via een van tevoren bepaalde verdeelsleutel toegerekend aan de programma's. Verschillen met de begroting hebben daardoor een algemene oorzaak. Deze leest u in de paragraaf bedrijfsvoering.

Directe lasten

Onderzoeken, evaluaties en monitors konden in 2017 in eigen huis worden uitgevoerd (minder besteed, € 135.000, voordeel).
Er is sprake van een verschuiving tussen directe lasten en overdrachten (minder besteed, € 277.000, neutraal).
Er is sprake van diverse kleinere verschillen (minder besteed, € 133.000, voordeel).

Overdrachten

In 2017 heeft restitutie van fractievergoedingen over de periode maart 2015 – maart 2016 plaatsgevonden (minder besteed, € 130.000, voordeel).
Hoewel de uitvoeringsregeling veelvuldig onder de aandacht is gebracht, waren er toch minder aanvragen voor de uitvoeringsregeling Versterken Bestuurskracht Noord-Holland. Daardoor is niet het hele subsidieplafond benut (minder besteed, € 99.000, voordeel).
Er is sprake van een verschuiving tussen overdrachten en directe lasten (meer besteed, € 277.000, neutraal).