Onderdeel van beleidsdoel: Het provinciaal bestuur goed organiseren

Instrumenten & output

operationeel doel

Instrumenten

Tabel Instrumenten - Output

Instrumenten

Output begroot

0utput gerealiseerd

Meetmoment:

Begroting 2017

1.1.2.01                   Uitvoeren van integriteitsonderzoeken op basis van de wet BIBOB

- 14 aanbestedingen, 5 vergunningen, 58 subsidies, 6 vastgoedacties gescreend.

- 19 onderzoeken voor de provincies Utrecht en Flevoland uitgevoerd.
- 13 overige integriteitsacties uitgevoerd.

- 25 aanbestedingen, 15 vergunningaanvragen, 2 subsidies en 2 vastgoedtransacties gescreend.
- 30 onderzoeken voor de provincies Utrecht en Flevoland uitgevoerd.
- 20 overige integriteitsonderzoeken uitgevoerd.

Toelichting

Toelichting: het uitvoeren van integriteitsonderzoeken op grond van de Wet Bibob is afhankelijk van het aantal ingediende verzoeken. Dat is weer afhankelijk van het aantal ingediende vergunningaanvragen, het aantal Europese aanbestedingen etc.

Meetmoment:

Begroting 2017

1.1.2.02                   Behandelen van overige integriteitsonderzoeken

- Conform.

- Alle onderzoeksaanvragen in behandeling genomen.

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

operationeel doel

Meerjarenoverzicht en toelichting

Operationeel doel 1.1.2

Integriteit borgen en toetsen

Lasten

Jaarrekening
2016

Ontwerp begroting 2017

Actuele begroting 2017

Jaarrekening 2017

Bedrag verschil *

%
verschil

Begroting 2018

Apparaatskosten

599

301

472

223

249

53

436

Directe lasten

41

34

34

33

1

2

34

Subtotaal Lasten

640

335

506

257

249

49

470

Baten

-14

-50

-50

-38

-12

24

-50

Saldo van baten en lasten

626

285

456

219

237

52

420

Storting reserves

0

0

0

0

0

-

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

-

0

Resultaat

626

285

456

219

237

52

420

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de Gerealiseerde budgettabel

Apparaatskosten

De apparaatskosten worden grotendeels via een van tevoren bepaalde verdeelsleutel toegerekend aan de programma's. Verschillen met de begroting hebben daardoor een algemene oorzaak. Deze leest u in de paragraaf bedrijfsvoering.