Onderdeel van beleidsdoel: Het provinciaal bestuur goed organiseren

Instrumenten & output

operationeel doel

Instrumenten

Tabel Instrumenten - Output

Instrumenten

Output begroot

0utput gerealiseerd

Meetmoment:

Begroting 2017

1.1.3.01                   Houden van financieel toezicht

- Voor 31% van de gemeenten Noord-Holland is een beperkte analyse uitgevoerd vanwege hun goede prestaties in de afgelopen jaren. Voor alle resterende gemeenten zijn de reguliere analyses uitgevoerd.
- Voor 2017 vielen in Noord-Holland 40 gemeenschappelijke regelingen onder de werking van het financieel toezicht. Van de 40 regelingen zijn er 30 (75%) volledig afgehandeld. Van de resterende (voornamelijk lichte) regelingen zijn er voor 7 wel analyses uitgevoerd. Drie (lichte) regelingen zijn niet behandeld.

- Van 33% van de gemeenten de financiële positie en het financiële proces beperkt geanalyseerd vanwege hun goede prestaties in de afgelopen jaren. Overige 66% volledig geanalyseerd.
- 26 tot 29 gemeenschappelijke regelingen in 3e kwartaal beoordeeld.

Toelichting

Bij de analyses van de financiële positie en het financiële proces van de gemeenten zijn geen verontrustende zaken aangetroffen. Het beeld bij de gemeenschappelijke regelingen is dat met name de grotere (Veiligheidsregio's en Werkvoorzieningenschappen) over het algemeen de zaken goed op orde hebben, ook al zijn er soms grote opgaven. Een aantal regelingen heeft nog te kampen met aanloopproblemen (SED - BUCH) waardoor deelnemende gemeenten financieel nog extra moeten bijspringen. Van de 40 gemeenschappelijke regelingen konden er 14 als lichte regeling worden geclassificeerd. Voor deze regelingen kon worden volstaan met het uitvoeren van een beperkte analyse. Bij de lichte regelingen is het beeld bevestigd dat deze voldoende in control zijn.

Meetmoment:

Begroting 2017

1.1.3.02                   Toepassen informatieverordening IBT

- Conform.

- Een oordeel gegeven op basis van toegezonden informatie over 100% van de prestaties van gemeenten en waterschappen ten aanzien van medebewindstaken op risicodomeinen.

Meetmoment:

Begroting 2017

1.1.3.03                   Escaleren bij niet of niet volledig ontvangen van informatie

- Conform.

- In 100% van de gevallen heeft escalatie plaatsgevonden.

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

operationeel doel

Meerjarenoverzicht en toelichting

Operationeel doel 1.1.3

Interbestuurlijk toezicht op gemeenten uitoefenen

Lasten

Jaarrekening
2016

Ontwerp begroting 2017

Actuele begroting 2017

Jaarrekening 2017

Bedrag verschil *

%
verschil

Begroting 2018

Apparaatskosten

3.167

1.679

1.540

770

770

50

1.453

Directe lasten

303

522

522

482

40

8

522

Overdrachten

0

0

0

10

-10

-

0

Subtotaal Lasten

3.470

2.201

2.062

1.261

801

39

1.975

Baten

0

0

0

0

0

-

0

Saldo van baten en lasten

3.470

2.201

2.062

1.261

801

39

1.975

Storting reserves

0

0

0

0

0

-

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

-

0

Resultaat

3.470

2.201

2.062

1.261

801

39

1.975

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de Gerealiseerde budgettabel

Apparaatskosten

De apparaatskosten worden grotendeels via een van tevoren bepaalde verdeelsleutel toegerekend aan de programma's. Verschillen met de begroting hebben daardoor een algemene oorzaak. Deze leest u in de paragraaf bedrijfsvoering.