Onderdeel van beleidsdoel: Het provinciaal bestuur goed organiseren

Instrumenten & output

operationeel doel

Instrumenten

Tabel Instrumenten - Output

Instrumenten

Output begroot

0utput gerealiseerd

Meetmoment:

Begroting 2017

1.1.4.01                   Afleggen ambtsbezoeken door de Commissaris van de Koning

- Conform.

- in 2015 en 2016 zijn ambtsbezoeken in alle gemeenten in NH uitgevoerd, geen ambtsbezoeken in 2017 gepland.

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

operationeel doel

Meerjarenoverzicht en toelichting

Operationeel doel 1.1.4

Rijkstaken Commissaris van de Koning uitvoeren

Lasten

Jaarrekening
2016

Ontwerp begroting 2017

Actuele begroting 2017

Jaarrekening 2017

Bedrag verschil *

%
verschil

Begroting 2018

Apparaatskosten

98

33

30

30

0

-2

30

Subtotaal Lasten

98

33

30

30

0

-2

30

Baten

0

0

0

0

0

-

0

Saldo van baten en lasten

98

33

30

30

0

-2

30

Storting reserves

0

0

0

0

0

-

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

-

0

Resultaat

98

33

30

30

-2

30

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de Gerealiseerde budgettabel