Onderdeel van beleidsdoel: Openbare orde handhaven en veiligheid verzekeren

Instrumenten & output

operationeel doel

Instrumenten

Tabel Instrumenten - Output

Instrumenten

Output begroot

0utput gerealiseerd

Meetmoment:

Begroting 2017

1.2.1.01                   Adviseren en faciliteren van bestuurlijke samenwerking in crisisbeheersing en veiligheid

- Conform.

Drie bestuurlijke overleggen veiligheid en crisisbeheersing voorbereid ; de agenda’s van 6 vergaderingen van de Kring van Commissarissen en 5 vergaderingen van de Kring met de minister van BZK voorbereid en geannoteerd. Geen artikelen voorbereid.

Alle AB-vergaderingen van de veiligheidsregio’s zijn door de liaison CvdK bijgewoond.

- Conform.

1 ambtelijke workshop rondom noodwetgeving crisisbeheersing georganiseerd. Geen bestuurlijke workshop.

- Beleidsontwikkeling met en door veiligheidspartners afgestemd.
- Annotaties voor CdK,  2 artikelen voorbereid, 3 bestuurlijke overleggen.
- Liaison CdK in alle (35) AB-vergaderingen van de veiligheidsregio's.
- Piketorganisatie en coördinatiecentrum 24/7 beschikbaar.
-1 Ambtelijke en 1 bestuurlijke workshop crisisbeheersing.

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

operationeel doel

Meerjarenoverzicht en toelichting

Operationeel doel 1.2.1

Bestuurlijke samenwerking in crisisbeheersing en veiligheidszorg bewaken en bevorderen

Lasten

Jaarrekening
2016

Ontwerp begroting 2017

Actuele begroting 2017

Jaarrekening 2017

Bedrag verschil *

%
verschil

Begroting 2018

Apparaatskosten

334

0

131

62

69

53

121

Directe lasten

16

121

71

50

21

30

121

Overdrachten

54

0

0

20

-20

-

0

Subtotaal Lasten

405

121

202

131

71

35

242

Baten

-54

0

0

0

0

-

0

Saldo van baten en lasten

350

121

202

131

71

35

242

Storting reserves

0

0

0

0

0

-

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

-

0

Resultaat

350

121

202

131

71

35

242

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de Gerealiseerde budgettabel

Apparaatskosten

De apparaatskosten worden grotendeels via een van tevoren bepaalde verdeelsleutel toegerekend aan de programma's. Verschillen met de begroting hebben daardoor een algemene oorzaak. Deze leest u in de paragraaf bedrijfsvoering.
Geen verschillen boven de toelichtingsgrens bij directe lasten en overdrachten.