Onderdeel van beleidsdoel: Openbare orde handhaven en veiligheid verzekeren

Instrumenten & output

operationeel doel

Instrumenten

Tabel Instrumenten - Output

Instrumenten

Output begroot

0utput gerealiseerd

Meetmoment:

Begroting 2017

1.2.2.01                   Beheren en onderhouden van de risicokaart

- Conform.

- 90% van de risico-objecten in de risicokaart opgenomen.

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

operationeel doel

Meerjarenoverzicht en toelichting

Operationeel doel 1.2.2

Risicokaart beheren

Lasten

Jaarrekening
2016

Ontwerp begroting 2017

Actuele begroting 2017

Jaarrekening 2017

Bedrag verschil *

%
verschil

Begroting 2018

Apparaatskosten

201

67

102

48

54

53

95

Directe lasten

0

0

-40

-1

-39

97

0

Overdrachten

25

50

50

3

47

94

50

Subtotaal Lasten

225

117

112

50

62

55

145

Baten

2

0

0

0

0

-

0

Saldo van baten en lasten

227

117

112

50

62

55

145

Storting reserves

0

0

0

0

0

-

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

-

0

Resultaat

227

117

112

50

62

55

145

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de Gerealiseerde budgettabel

Apparaatskosten

De apparaatskosten worden grotendeels via een van tevoren bepaalde verdeelsleutel toegerekend aan de programma's. Verschillen met de begroting hebben daardoor een algemene oorzaak. Deze leest u in de paragraaf bedrijfsvoering.