Onderdeel van beleidsdoel: Het provinciaal bestuur representeren

Instrumenten & output

operationeel doel

Instrumenten

Tabel Instrumenten - Output

Instrumenten

Output begroot

0utput gerealiseerd

Meetmoment:

Begroting 2017

1.3.1.01                   Inzetten interne communicatie

- Conform
- Conform
- Conform

- Conform

- Intranet doorontwikkeld.
- Beeldbank geïmplementeerd.
- Interne communicatie speerpunten doorontwikkeld.
- Arbeidsmarktcommunicatie op basis van beleid uitgevoerd.

Meetmoment:

Begroting 2017

1.3.1.02                   Inzetten externe communicatie

- Conform
- Conform

- Conform

- Website doorontwikkeld.
- Sociale media doorontwikkeld met uitbreiding Instagram ingezet.
- Arbeidsmarktcommunicatie op basis van beleid doorontwikkeld.

Meetmoment:

Begroting 2017

1.3.1.03                   Implementeren communicatiebeleid

- Conform

- Conform

- Conform

- Inzet middelen (cross mediaal) doorontwikkeld.
- Inzet actief persbeleid doorontwikkeld.
- Jaarprogramma sponsoring en relatiemanagement uitgevoerd.

Meetmoment:

Begroting 2017

1.3.1.04                   Instrumentarium uitbreiden

- Conform

- 1e set aan instrumenten voor consultatie van burgers gerealiseerd.

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

operationeel doel

Meerjarenoverzicht en toelichting

Operationeel doel 1.3.1

Bestuurshandelingen communiceren

Lasten

Jaarrekening
2016

Ontwerp begroting 2017

Actuele begroting 2017

Jaarrekening 2017

Bedrag verschil *

%
verschil

Begroting 2018

Apparaatskosten

700

779

778

795

-17

-2

778

Directe lasten

999

1.497

1.097

1.043

54

5

972

Overdrachten

436

0

450

433

17

4

581

Subtotaal Lasten

2.135

2.276

2.325

2.271

54

2

2.331

Baten

-50

0

0

0

0

-

0

Saldo van baten en lasten

2.085

2.276

2.325

2.271

54

2

2.331

Storting reserves

0

0

0

0

0

-

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

-

0

Resultaat

2.085

2.276

2.325

2.271

54

2

2.331

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de Gerealiseerde budgettabel