Onderdeel van beleidsdoel: Het provinciaal bestuur representeren

Instrumenten & output

operationeel doel

Instrumenten

Tabel Instrumenten - Output

Instrumenten

Output begroot

0utput gerealiseerd

Meetmoment:

Begroting 2017

1.3.2.01                   Bijhouden en beïnvloeden van de EU-ontwikkelingen op de prioritaire dossiers

- Conform.

- Voor de provincie relevante Europese dossiers én ontwikkelingen gevolgd en indien nodig onze invloed op het beleid aangewend via een lobby.

Toelichting

Het Comité van de Regio’s stelde in februari 2017 het door de coördinerend Europa gedeputeerde opgestelde advies “Een doeltreffend waterbeheersysteem: een benadering van innovatieve oplossingen” vast.
Ook de door ons ingediende amendementen op het advies van het Comité van de Regio’s over de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, zijn alle opgenomen in het advies van het Comité.

Meetmoment:

Begroting 2017

1.3.2.02                   Subsidie verlenen aan Europese projecten via cofinanciering door de provincie Noord-Holland

- Conform.

- Aan Europese projecten die passen bij provinciaal beleid verschillende subsidies verleend.

Meetmoment:

Begroting 2017

1.3.2.03                   Volgen van en actief inspelen op de voor Noord-Holland prioritaire dossiers van het Rijk

- Conform.

- Actief de relevante dossiers voor onze provincie gevolgd en via een lobby, eventueel met onze partners, invloed uitgeoefend.

Meetmoment:

Begroting 2017

1.3.2.04                   Behartigen van gezamenlijke provinciale belangen

- Conform.

- Alle gezamenlijke belangen van onze provincie en partners in kaart gebracht en met resultaat behartigd.

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

operationeel doel

Meerjarenoverzicht en toelichting

Operationeel doel 1.3.2

Provinciale belangen op landelijke en EU

Lasten

Jaarrekening
2016

Ontwerp begroting 2017

Actuele begroting 2017

Jaarrekening 2017

Bedrag verschil *

%
verschil

Begroting 2018

Apparaatskosten

1.546

787

708

686

22

3

759

Directe lasten

126

293

254

54

200

79

343

Overdrachten

8.336

1.226

5.442

3.638

1.804

33

1.107

Subtotaal Lasten

10.008

2.306

6.404

4.379

2.025

32

2.209

Baten

-954

-150

0

0

0

-

0

Saldo van baten en lasten

9.054

2.156

6.404

4.379

2.025

32

2.209

Storting reserves

0

0

0

0

0

-

3.000

Onttrekking reserves

-6.722

-152

-4.527

-2.681

-1.846

41

-183

Resultaat

2.332

2.004

1.877

1.698

179

10

5.026

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de Gerealiseerde budgettabel

Apparaatskosten

De apparaatskosten worden grotendeels via een van tevoren bepaalde verdeelsleutel toegerekend aan de programma's. Verschillen met de begroting hebben daardoor een algemene oorzaak. Deze leest u in de paragraaf bedrijfsvoering.

Directe lasten

Er is sprake van een verschuiving tussen directe lasten en overdrachten (minder besteed, € 202.000, neutraal).

Overdrachten

Er zijn minder subsidies verleend uit de reserve Europese projecten dan verwacht voor: Kansen voor West 2 (€ 1,1 miljoen) en Interreg 2 Zeeën (€ 750.000). Dit is veroorzaakt doordat de voor de aanvraag benodigde dossiers van de aanvragers nog niet compleet waren (minder besteed, € 1,8 miljoen, neutraal).
In 2017 kon een aantal bijdragen aan het IPO worden betaald uit de begrotingsprogramma's waar de projecten onder vallen (minder besteed, € 159.000, neutraal).
Er is sprake van een verschuiving tussen overdrachten en directe lasten (meer besteed, € 202.000, neutraal).

Onttrekking reserves

De onttrekking uit de reserve cofinanciering Europese projecten is aangepast aan de uitgaven uit de reserve (minder onttrokken, € 1,8 miljoen, neutraal).