Onderdeel van beleidsdoel: Provinciale wegen, fietspaden en vaarwegen aanleggen en beheren

Instrumenten & output

operationeel doel

Instrumenten

Tabel Instrumenten - Output

Instrumenten

Output begroot

0utput gerealiseerd

Meetmoment:

Begroting 2017

2.1.1.01                   Uitbouwen samenwerking rondom verkeersmanagement met regionale partners

- De samenwerking met gemeenten is in 2017 verder voortgezet. De gemeenten Heemstede, Haarlem, Zaanstad, Hoorn en Heerhugowaard hebben hun verkeerslichten aangesloten op de provinciale verkeerscentrale en Amsterdam gebruikt ons netwerkmanagementsysteem. Met deze gemeenten zijn afspraken gemaakt over vormen van beheer en over inzet van gezamenlijke scenario’s.

- De PraktijkProef Amsterdam (PPA) Noord fase 2 is in 2017 succesvol afgerond op de N516. Besluitvorming over verdere mogelijkheden tot implementatie loopt. PPA fase 3 is eind 2017 gestart.

- Samenwerking met een aantal gemeenten en Rijkswaterstaat geïntensiveerd.
- Start realisatie Praktijk Proef Amsterdam - PPA Noord en besluit over PPA fase 3.
- Verkeerslichten van diverse regionale partners kunnen vanuit provinciale verkeerscentrale worden aangestuurd.

Meetmoment:

Begroting 2017

2.1.1.02                   Uitvoeren beleidskader verkeersmanagement

- Conform.

- Conform.

- Conform.

- Conform.

- De zodanige optimalisatie van de VRI’s dat het aantal voertuigverliesuren tot 2020 met 6% per jaar afneemt door implementatie van verkeerskundig beheer. Hierbij wordt jaarlijks bij 80 VRI's een verkeerskundige analyse uitgevoerd en waar nodig wordt een optimalisatie uitgevoerd.
- Activiteiten worden uitgevoerd om in een periode van 5 jaar de betrouwbaarheid te bevorderen. Vanuit de Verkeerscentrale draagt de wegverkeersleiding hieraan bij.  
- De doorstroming van het OV geoptimaliseerd in relatie tot het wegverkeer. Hiertoe wordt de KAR analysetool ingezet.
- De investeringen voor het “Netwerkbreed”” maatregelen pakket voor verkeerslichten mede gerealiseerd in het kader van het Smart Mobility Programma::
•   Start van Intelligente Kruispunten als onderdeel van Beter Benutten ITS;
•   opzet van Smart Mobility Schiphol met stakeholders.

Toelichting

De provincie heeft een tussentijdse evaluatie laten opstellen.

Uit de evaluatie is op hoofdlijnen gebleken dat:
-   Het verkeerskundig beheer van verkeerslichten (VRI’s) leidt tot gemiddeld 8,4 % reductie van het aantal voertuigverliesuren;
-   De beschikbaarheid van het dynamisch verkeersmanagementsysteem hoog is (beheer is op orde);
-   De informatie die op de routepanelen wordt vertoond betrouwbaar is;
-   Door de groei van het verkeer (toename verkeersintensiteit) op een aantal delen van het wegennetwerk de vertraging toeneemt;
-   Op die delen waar het wegennetwerk overbelast is, de betrouwbaarheid van de reistijd afneemt door toegenomen verkeersintensiteit.

Het Beter Benutten project Intelligente Kruispunten (of beter intelligente verkeerslichten, i-VRI) is gestart. Er wordt gewerkt aan een technisch goede basis om het verkeer netwerkbreed te monitoren en te optimaliseren. De eerste i-VRI’s waren eind 2017 operationeel.
In het kader van Smart Mobility Schiphol (provinciaal deel) zijn samen met partners diverse pilots gehouden om de doorstroming bij verkeerslichten nog verder te optimaliseren.

De KAR-analyseapplicatie wordt aangesloten op de landelijke ontwikkeling. Die is gestart en loopt door in 2018.

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

operationeel doel

Meerjarenoverzicht en toelichting

Operationeel doel 2.1.1

Verkeersmanagement op provinciale infrastructuur ontwikkelen, realiseren en beheren

Lasten

Jaarrekening
2016

Ontwerp begroting 2017

Actuele begroting 2017

Jaarrekening 2017

Bedrag verschil *

%
verschil

Begroting 2018

Apparaatskosten

4.097

2.201

1.955

2.119

-164

-8

6.176

Directe lasten

5.289

4.130

1.525

1.526

-1

-

1.470

Kapitaallasten

0

0

0

3

-3

-

0

Overdrachten

431

900

450

623

-173

-39

630

Subtotaal Lasten

9.817

7.231

3.930

4.272

-342

-9

8.276

Baten

-4.152

-3.579

-560

-345

-215

38

-1.010

Saldo van baten en lasten

5.665

3.652

3.370

3.926

-556

-17

7.266

Storting reserves

0

0

0

0

0

-

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

-

0

Resultaat

5.665

3.652

3.370

3.926

-556

-17

7.266

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de Gerealiseerde budgettabel

Directe lasten

Lagere uitgaven voor verkeersmanagement. Eén van de oorzaken is dat de internationale Intertraffic beurs niet plaatsvond in 2017. Deze beurs wordt om de twee jaar georganiseerd (minder besteed, € 46.000, neutraal).

Overdrachten

In de begroting 2017 was geen bedrag opgenomen ten behoeve van systemen voor de inwinning van verkeersdata. Dit project was niet voorzien bij het opstellen van de begroting (meer besteed, € 50.000, nadeel).
De uitgaven voor bijdragen in het programma Nationale Databank Wegverkeergegevens (NDW) werden in 2017 onder dit operationeel doel (OD) begroot en onder OD 2.1.2. Op OD 2.1.2 is een overschrijding zichtbaar ten opzichte van de begroting 2017 (meer besteed, € 28.000, neutraal).
Een overschrijding van € 80.000 is ontstaan omdat de bijdrage aan het Nationale Databank Wegverkeergegevens (NDW) inclusief btw wordt toegekend, maar exclusief btw is begroot. De BTW wordt achteraf bij nacalculatie met partijen in 2018 verrekend (meer besteed, € 80.000, nadeel).

Baten

De baten vallen voor het product Verkeersmanagement lager uit (minder baten, € 59.000, nadeel, waarvan € 46.000 neutraal). Dit verschil wordt veroorzaakt door de volgende posten:

In de begroting 2017 zijn bijdragen van Rijkswaterstaat voor de Praktijkproef Amsterdam (PPA)  geraamd op nul, maar zijn er in 2017 alsnog bijdragen ontvangen van RWS ter dekking van de laatste uitgaven voor de praktijkproef. De uitgaven van de PPA worden volledig gedekt door een bijdrage van Rijkswaterstaat (meer baten € 206.000, voordeel).
De Regionale Samenwerking Verkeersmanagement (minder baten, € 265.000, nadeel).  Jaarlijks worden voor de regionale samenwerking Verkeersmanagement bijdragen ontvangen van RWS, Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Amsterdam (jaarlijks €560.000). De uitgaven van de samenwerking fluctueren van jaar tot jaar, o.a. afhankelijk van de Intertraffic beurs die één keer per twee jaar wordt georganiseerd. In 2017 is er geen beurs georganiseerd en is €265.000 van de ontvangen bijdrage in 2017 gereserveerd voor uitgaven 2018 en daardoor gecorrigeerd op de baten.