Onderdeel van beleidsdoel: Provinciale wegen, fietspaden en vaarwegen aanleggen en beheren

Instrumenten & output

operationeel doel

Instrumenten

Tabel Instrumenten - Output

Instrumenten

Output begroot

0utput gerealiseerd

Meetmoment:

Zomernota 2017

2.1.2.01                   Doen van onderzoek door uitvoeren van verkeerstudies

- Conform.

- Conform.

- GS en PS zijn middels voortgangsrapportage PMI (11-2017) geïnformeerd.

- Conform.

- N206-A4: In het 4e kwartaal 2017 Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek voorkeursalternatief + MER  aan GS voorgelegd.

- A8/A9: In het 3e kwartaal 2017 hebben GS de plan MER voor consultatie vrijgegeven.

- Bereikbaarheid Den Helder: In het 3e kwartaal 2017 plan van aanpak voor de studie aan GS voorgelegd en aan PS toegezonden.

- Resultaten studie oversteekbaarheid Noord Hollands Kanaal voorgelegd aan PS 3e kw 2017.

Overige toelichtingen

Beslissingen van de Staten over dit instrument:

Duinpolderweg

Studie oversteekbaarheid Noord Hollans Kanaal

Keuze voorkeursalternatief A8/A9

Voortgangs rapportage PMI

Meetmoment:

Begroting 2017

2.1.2.02                   Opstellen van een investeringsprogramma (PMI)

- Conform.

- PMI 2018-2022 aan PS voorgelegd in 4e kw 2017.

Toelichting

PS hebben het PMI vastgesteld met instemming van alle partijen. Ook hebben PS 2 actualisaties vastgesteld in 2017.

Beslissingen van de Staten over dit instrument:

PMI 2018-2022

Meetmoment:

Begroting 2017

2.1.2.03                   Uitvoeren projecten PMI

- PMI is voor 98% gerealiseerd.

- Conform.

- Conform.

Algemeen:
- De projecten volgens planning voor het jaar 2017 voor 100% uitgevoerd.
- Alle projecten in uitvoering volgens de huidige projectmanagementmethodiek beheerst.
N23: - Contract conform overeengekomen planning in uitvoering.

Meetmoment:

Begroting 2017

2.1.2.04                   Uitvoeren van strategisch beheer

- Conform.

- Conform.

- Conform.

- De actuele kwaliteit van de netwerken geïnspecteerd en beoordeeld.
- Op basis van uitvoeringsvoortgang en areaaluitbreiding PMO geactualiseerd.
- De beheer- en onderhoudsmaatregelen voor de periode 2017-2021 vastgelegd in het PMO en ter besluitvorming aan het bestuur voorgelegd.

Meetmoment:

Begroting 2017

2.1.2.05                   Uitvoeren van vast en variabel onderhoud

- Conform.

- Vast onderhoud conform bestuurlijke afspraken uitgevoerd.

Meetmoment:

Begroting 2017

2.1.2.06                   Uitvoeren projecten PMO

- Niet conform. PMO wegen is voor 89% gerealiseerd.

- De projecten uit de jaarschijf 2017 voor 100% uitgevoerd.

Meetmoment:

Begroting 2017

2.1.2.07                   Dagelijks beheren van wegen, vrijliggende OV-banen en fietspaden

- Conform.

- Objecten conform bestuurlijke afspraken beheerd.

Meetmoment:

Begroting 2017

2.1.2.08                   Investeren in innovatieve projecten

- Niet conform. Er is een start gemaakt met het onderzoek.
- Niet conform. In 2017 is een plan van aanpak opgeleverd. De uitvoering vergt nader bestuurlijke afstemming en wordt gestart in februari 2018.

-Niet conform. De Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft in 2017 fase 1 uitgevoerd en betaald. Fase 2 wordt door de provincie uitgevoerd en betaald.
-Niet conform. Er wordt een proefvak met biobased materialen aangelegd op het project N231. Aanbesteding en uitvoering zijn voor 2018 gepland.

- Onderzoek naar verlenging levensduur asfalt.
- Doorlopen R&D fase SolaRoad waarbij ontwerpaanpassingen voor toepassing zwaar verkeer worden doorgevoerd, er prototypes worden ontwikkeld en het definitieve ontwerp wordt gemaakt.
- Bij positieve resultaten van verkenningsfase uitvoering op basis van subsidiëring SBIR van pilots met geluidsbeperkende maatregelen.
- Test van toepassing van biobased materials in een wegvak.

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

operationeel doel

Meerjarenoverzicht en toelichting

Operationeel doel 2.1.2

Provinciale wegen en fietspaden ontwikkelen, aanleggen en beheren

Lasten

Jaarrekening
2016

Ontwerp begroting 2017

Actuele begroting 2017

Jaarrekening 2017

Bedrag verschil *

%
verschil

Begroting 2018

Apparaatskosten

12.717

8.588

9.665

10.361

-696

-7

13.547

Directe lasten

54.372

46.266

56.356

29.080

27.277

48

56.266

Kapitaallasten

53.561

3.108

2.900

2.938

-38

-1

3.216

Overdrachten

1.936

0

12.679

17.135

-4.456

-35

0

Subtotaal Lasten

122.587

57.962

81.600

59.514

22.086

27

73.029

Baten

-22.659

-1.795

-8.846

-15.492

6.646

-75

-4.924

Saldo van baten en lasten

99.928

56.167

72.754

44.022

28.732

39

68.105

Storting reserves

46.055

26.017

26.017

26.017

0

-

18.454

Onttrekking reserves

-33.452

-22.172

-37.271

-37.061

-210

1

-1.300

Resultaat

112.531

60.012

61.500

32.978

28.523

46

85.259

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de Gerealiseerde budgettabel

De uitvoering van de projecten binnen het PMI en het PMO zijn nagenoeg gerealiseerd conform planning. Het variabel groot onderhoud voor wegen en vaarwegen blijft iets achter doordat de projecten langere voorbereidingstijd nodig hebben. Dit wordt veroorzaakt door het samenvoegen van projecten. Dit laatste wordt gedaan om ervoor te zorgen dat de omgeving zo min mogelijk hinder ondervindt.

Directe lasten

De uitgaven voor het project aansluiting A9 Heiloo zijn begroot onder de directe lasten. De realisatie is echter verantwoord onder de overdrachten (minder besteed, € 3,8 miljoen, neutraal).
Adviezen verkeersveiligheid. De werkelijke uitgaven op dit product zijn lager omdat de werkelijke uitgaven voor de inwinning van data verantwoord is onder het OD 2.1.1 Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) (minder besteed, € 28.000, neutraal).
Nagekomen kosten afgesloten projecten: de werkelijke uitgaven hebben betrekking op nagekomen grondaankopen voor het project N197 (meer besteed, € 93.000, nadeel).
In 2017 was voor het plan van aanpak en start van de uitvoering voor SolaRoad een bedrag van € 350.000 begroot. De uitvoering vergt nadere bestuurlijke afstemming en wordt in februari 2018 opgestart. De uitgaven van € 140.000 in 2017 hebben betrekking op het plan van aanpak (minder besteed uit reserve innovatieprojecten SolaRoad, € 210.000, neutraal).
Voor uitgaven met betrekking tot de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) is in 2017 een bedrag van € 130.000 begroot. Door een lager uitgevallen aanbesteding komen de uitgaven hiervoor op € 32.000 uit (minder besteed, € 98.000 voordeel).
Ter afhandeling van schades aan kleine halte displays en DRIS-panelen heeft de provincie een schade-afhandelingsovereenkomst. Het aantal schades is dit jaar licht toegenomen als gevolg van vandalisme. De ontstane schades worden zoveel als mogelijk verhaald op de veroorzaker, maar soms is deze niet bekend en lukt dat niet (meer besteed, € 91.000, neutraal).
In 2017 zijn renovatiewerkzaamheden uitgevoerd aan de Abdijtunnel. Er is € 127.000 minder besteed dan was begroot aan het reguliere onderhoud van de Abdijtunnel, omdat oplevering van de renovatiewerkzaamheden later heeft plaatsgevonden dan gepland. Het reguliere onderhoud maakte tijdens de renovatie onderdeel uit van de renovatieovereenkomst (minder besteed, € 127.000, voordeel).
Schades aan wegen met een bedrag onder de € 50.000 ondergebracht in de gebiedscontracten. Hierdoor wordt op het begrote schadebudget minder uitgegeven (minder besteed, € 315.000, neutraal en € 100.000, voordeel).
Als gevolg van relatief zachte winterse weersomstandigheden in het seizoen 2016-2017 zijn er minder gladheidsbestrijdingsacties uitgevoerd (minder besteed, € 319.000, voordeel).
In het gebiedscontract Kop van Noord-Holland zijn op basis van een risicoafweging werkzaamheden doorgeschoven naar 2018 (minder besteed, € 417.000, neutraal en € 218.000, voordeel).
In 2017 heeft de overgang van separate vaste onderhoudscontracten naar integrale gebiedscontracten plaatsgevonden voor de gebieden Midden Noord en Gooi en Vechtstreek. Om deze overgangsperiode soepel te laten verlopen zijn extra vaste onderhoudswerkzaamheden voor het onderdeel wegen uitgevoerd, zoals een extra veeg- en reinigingsronde en een extra snoeironde. Hiervoor is gekozen om de verkeersveiligheid op en langs de provinciale wegen te kunnen blijven borgen tijdens deze overgangsperiode (meer besteed, € 1.242.000, nadeel).
Ter afronding van het in 2017 lopende energiecontract voor het onderdeel wegen is door de leverancier een voorschot in rekening gebracht. Op basis van de werkelijke meterstanden zal de eindafrekening plaatsvinden in 2018. Te veel in rekening gebrachte energiekosten zullen in 2018 worden verrekend (meer besteed, € 300.000, nadeel).
In 2017 is de werkplek van de weginspecteurs verbeterd door de ontwikkeling van de ongevallen- en calamiteitenapp. Hierdoor is het vastleggen van incidenten op de provinciale wegen sterk verbeterd (meer besteed, € 194.000, nadeel).
In samenwerking met de gemeenten Haarlem, Zaanstad, Heemstede en Amsterdam is door de provincie het verkeerskundig beheer van verkeerslichten opgepakt. Hiermee wordt de veiligheid en doorstroming van het wegverkeer positief beïnvloed. Gemaakte kosten worden door de samenwerkingspartijen gedragen (meer besteed, € 150.000, neutraal).
Namens de 12 provincies heeft de provincie Noord-Holland de organisatie en begeleiding van de Infratech Ahoy Rotterdam in 2017 verzorgd. De kosten worden door de provincies gezamenlijk gedragen (meer besteed, € 60.000, neutraal).
Voorbereidingskosten TWIN-H projecten Weginfrastructuur (minder besteed reserve TWIN-H, € 406.000, neutraal). Dit betreft de volgende projecten:
Voor de verbinding A8-A9 is minder besteed omdat een deel van de uitgevoerde adviezen in 2018 financieel worden afgewikkeld (minder besteed, € 271.000, neutraal).  
Voor het Integraal Bereikbaarheidspakket (IBP) Alkmaar is minder besteed doordat het in 2017 door de gemeente Alkmaar uitgevoerde werk op het provinciaal areaal in 2018 wordt afgewikkeld (minder besteed, € 135.000, neutraal).
Variabel onderhoud wegen (minder besteed, € 157.000 neutraal en € 22.273.000, voordeel). Het saldo is als volgt opgebouwd:
Vrijval saldo van de voorziening groot onderhoud wegen per 1-1-2017 (€ 22.879.000, voordeel);
Geen storting in de voorziening groot onderhoud wegen (minder besteed, € 15.660.000, voordeel);
Uitgaven variabel onderhoud ten laste van de exploitatie (meer besteed, € 22.109.000, nadeel).

Door de overgang naar gebiedscontracten sluit de onderbouwing van de voorziening groot onderhoud wegen en vaarwegen niet meer aan op het meest actuele door PS vastgestelde PMO. Daarom is volgens de wettelijke regels (BBV) de totale voorziening voorlopig opgeheven en wordt via deze jaarrekening de (per saldo) administratieve vrijval per 31-12-2017 van € 24,6 miljoen voor wegen aan uw Staten voorgelegd. Dit budget is gebaseerd op normkosten en was en blijft nodig voor het behouden van het door u vastgestelde kwaliteitsniveau van wegen. Wij stellen u daarom in de resultaatbestemming bij deze jaarrekening voor het bedrag te storten in de nieuw in te stellen reserve variabel onderhoud wegen.

Overdrachten

Voor het project aansluiting A9 Heiloo zijn overdrachten gerealiseerd, die niet begroot waren bij overdrachten, maar bij de directe lasten (minder besteed, € 3,9 miljoen, neutraal)
Er zijn uitgaven verantwoord onder overdrachten, terwijl deze begroot zijn onder directe lasten (meer besteed, € 281.000, neutraal).
Doordat de voorziening groot onderhoud wegen en vaarwegen is opgeheven per 1 januari 2017 is het variabele onderhoud wegen ten laste van de exploitatie gebracht (meer besteed, € 241.000, nadeel).

Baten

Variabel onderhoud wegen verricht voor derden (meer baten, € 157.000, neutraal) door:
Bijdrage van Vervoerregio Amsterdam (meer baten, € 73.500, neutraal);
Bijdrage van hoogheemraadschap Rijnland (meer baten, € 73.500, neutraal;
Bijdrage van Outdoor Furniture Nederland (OFN) (meer baten, € 10.000, neutraal).

In samenwerking met de gemeenten Haarlem, Zaanstad, Heemstede en Amsterdam is door de provincie het verkeerskundig beheer verkeerslichten opgepakt en georganiseerd.  Hiermee wordt de veiligheid en doorstroming van het wegverkeer positief beïnvloed. Gemaakte kosten worden door bovengenoemde samenwerkingspartijen gedragen (meer baten, € 150.000, neutraal).
Namens de 12 provincies heeft de provincie Noord-Holland de organisatie en begeleiding van de Infratech Ahoy Rotterdam in 2017 verzorgd. De kosten worden door de provincies gezamenlijk gedragen (meer baten, € 60.000, neutraal).
Ter afhandeling van schades aan kleine halte displays en DRIS panelen heeft de provincie een schade afhandelingsovereenkomst. Het aantal schades is dit jaar licht toegenomen als gevolg van vandalisme. De ontstane schades worden zoveel als mogelijk verhaald bij de veroorzaker. Dat is niet in alle gevallen mogelijk, omdat de dader onbekend blijft (meer baten, € 91.000, neutraal).
Schades voor het onderdeel wegen met een bedrag onder de € 50.000 zijn qua verrekening en afwikkeling ondergebracht in de gebiedscontracten. Hierdoor wordt op het begrote schadebudget minder uitgegeven en minder ontvangen (minder baten, € 315.000, neutraal).
Als gevolg van relatief zachte winterse weersomstandigheden in het seizoen 2016-2017 zijn er minder gladheidsbestrijdingsacties uitgevoerd (minder baten, € 64.000, nadeel)
Meer baten ontvangen voor het project aansluiting A9 Heiloo (meer baten, € 133.000, neutraal). Voor dit project was in totaal € 5,0 miljoen aan baten en lasten begroot.
Vooruitlopend op de definitieve eindafrekening van de N201 moeten op de balans gereserveerde middelen vrijvallen, omdat daar geen verplichting meer tegenover staat (meer baten, € 6,38 miljoen, voordeel).
Diverse kleinere verschillen (meer baten, € 84.000, voordeel).
Afrekeningsverschillen (minder baten, € 30.000, voordeel). Zie toelichting in programma 8 Financiën.

Onttrekking reserves

In 2017 was voor het plan van aanpak en start van de uitvoering voor SolaRoad een bedrag van € 350.000 begroot. De uitvoering vergt nadere bestuurlijke afstemming en wordt in februari 2018 opgestart. De uitgaven ad € 140.000 in 2017 hebben betrekking op het plan van aanpak (minder onttrokken aan reserve innovatieprojecten SolaRoad, € 210.000, neutraal).