Onderdeel van beleidsdoel: Provinciale wegen, fietspaden en vaarwegen aanleggen en beheren

Instrumenten & output

operationeel doel

Instrumenten

Tabel Instrumenten - Output

Instrumenten

Output begroot

0utput gerealiseerd

Meetmoment:

Begroting 2017

2.1.3.03                   Uitvoeren van strategisch beheer

- Conform.

- Conform.

- Conform.

- De actuele kwaliteit van het netwerk Openbaar vervoer geïnspecteerd en beoordeeld.
- De beheer- en onderhoudsmaatregelen voor de periode 2017-2021 in het PMO vastgelegd  en ter besluitvorming aan het bestuur voorgelegd.
- Op basis van uitvoeringsvoortgang en areaaluitbreiding PMO geactualiseerd.

Meetmoment:

Begroting 2017

2.1.3.04                   Uitvoeren van vast en variabel onderhoud

- Conform.

- Vast onderhoud conform bestuurlijke afspraken uitgevoerd.

Meetmoment:

Begroting 2017

2.1.3.05                   Uitvoeren projecten PMO

- Niet conform. PMO openbaar vervoer is voor 64% uitgevoerd.

- De projecten uit de jaarschijf voor 2017 voor 100% uitgevoerd.

Toelichting

De lagere uitgaven worden veroorzaakt door twee grote projecten:
- De renovatie van de Abdijtunnel is afgesloten met een positief resultaat. Het risicobudget is niet volledig benut;
- De uitvoering van het project Kerntraject verhardingen R-net (voorheen Zuidtangent) is nog niet gestart, omdat er nog discussie is over de scope.

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

operationeel doel

Meerjarenoverzicht en toelichting

Operationeel doel 2.1.3

Provinciale openbaar vervoervoorzieningen ontwikkelen, aanleggen en beheren

Lasten

Jaarrekening
2016

Ontwerp begroting 2017

Actuele begroting 2017

Jaarrekening 2017

Bedrag verschil *

%
verschil

Begroting 2018

Apparaatskosten

280

267

183

198

-15

-8

186

Directe lasten

5.015

226

167

666

-499

-299

209

Kapitaallasten

579

0

0

2

-2

-

0

Overdrachten

265

0

0

0

0

-

0

Subtotaal Lasten

6.139

493

350

865

-515

-147

395

Baten

-3.952

0

0

0

0

-

0

Saldo van baten en lasten

2.187

493

350

865

-515

-147

395

Storting reserves

0

0

0

0

0

-

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

-

0

Resultaat

2.187

493

350

865

-515

-147

395

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de Gerealiseerde budgettabel

Directe lasten

Hogere uitgaven voor de realisatie van haltevoorzieningen. Er is in 2017 een bedrag € 643.000 besteed. Deze besteding is € 566.000 hoger dan voor 2017 is begroot. De meerkosten zijn veroorzaakt door de realisatie van de uitbreiding van de scope Implementatie R-net lijn Amsterdam-Velsen en de realisatie van haltemeubilair en routeinformatiepanelen (DRIS). Dekking is voorzien via onttrekking van de hiervoor gereserveerde middelen uit de reserve EXIN-H (meer besteed ten laste van reserve EXIN-H, € 566.000, neutraal).
Voor het verhelpen van verlichtingsproblemen is in 2017 € 23.000 besteed. Dat is € 67.000 minder dan is begroot. Het inventarisatieplan verhelpen verlichtingsproblemen is in 2017 afgerond. De uitvoering hiervan is later gestart dan gepland. De werkzaamheden lopen daarom door in 2018. De kosten van het verhelpen van de verlichtingsproblemen worden ten laste van de reserve OV gebracht (minder besteed ten laste van de reserve OV, € 67.000, neutraal).