Onderdeel van beleidsdoel: Provinciale wegen, fietspaden en vaarwegen aanleggen en beheren

Instrumenten & output

operationeel doel

Instrumenten

Tabel Instrumenten - Output

Instrumenten

Output begroot

0utput gerealiseerd

Meetmoment:

Begroting 2017

2.1.4.01                   Uitvoeren van PMI

- Er zijn geen PMI projecten vaarwegen.

- Projecten uit de jaarschijf voor 2017 voor 100% uitgevoerd.
- Alle projecten in uitvoering volgens de huidige projectmanagementmethodiek beheerst.

Meetmoment:

Begroting 2017

2.1.4.02                   Uitvoeren van strategisch beheer

- Conform.

- Conform.

- Conform.

- De actuele kwaliteit van het netwerk vaarwegen geïnspecteerd en beoordeeld.
- De beheer- en onderhoudsmaatregelen voor de periode 2017-2021 in het PMO vastgelegd en ter besluitvormig aan het bestuur voorgelegd.
- Op basis van uitvoeringsvoortgang en areaaluitbreiding PMO geactualiseerd.

Meetmoment:

Begroting 2017

2.1.4.03                   Uitvoeren van vast en variabel onderhoud

- Conform.

- Vast onderhoudsprogramma conform beheernormen uitgevoerd.

Meetmoment:

Begroting 2017

2.1.4.04                   Uitvoeren projecten PMO

- Niet conform. PMO vaarwegen is voor 72% gerealiseerd.

- De projecten uit de jaarschijf 2017 voor 100% uitgevoerd.

Toelichting

De lagere uitgaven worden voornamelijk veroorzaakt door de vertraging van de vervangingsinvesteringen beweegbare kunstwerken en in iets mindere mate door de vervangingsinvesteringen oevers. Bij beide type projecten blijkt uit analyse dat er meer tijd moet worden uitgetrokken voor de projectvoorbereiding. Beweegbare kunstwerken blijken meerdere verborgen gebreken te vertonen dan uit eerdere inspecties is gebleken. Projecten worden daardoor vertraagd en duurder met als gevolg stagnatie en benodigde proceduretijd voor aanvullende kredietaanvragen en -besluiten. Momenteel wordt geanalyseerd hoe de prognose kan worden verbeterd en wat de gevolgen zijn voor de PMO-programmering.

Meetmoment:

Begroting 2017

2.1.4.05                   Operationeel beheren van vaarwegen

- Conform.

- Objecten conform bestuurlijke afspraken bediend.

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

operationeel doel

Meerjarenoverzicht en toelichting

Operationeel doel 2.1.4

Provinciale vaarwegen ontwikkelen, aanleggen en beheren

Lasten

Jaarrekening
2016

Ontwerp begroting 2017

Actuele begroting 2017

Jaarrekening 2017

Bedrag verschil *

%
verschil

Begroting 2018

Apparaatskosten

2.446

2.667

1.298

1.406

-108

-8

1.312

Directe lasten

14.693

14.454

14.423

4.994

9.428

65

13.793

Kapitaallasten

1.625

1.672

1.425

1.431

-6

-

2.578

Overdrachten

1.871

2.065

1.590

368

1.222

77

2.065

Subtotaal Lasten

20.636

20.858

18.736

8.199

10.537

56

19.748

Baten

-982

-1.174

-1.174

-1.349

175

-15

-2.199

Saldo van baten en lasten

19.654

19.684

17.562

6.850

10.712

61

17.549

Storting reserves

0

0

23.789

23.789

0

-

1.600

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

-

-778

Resultaat

19.654

19.684

41.351

30.639

10.711

26

18.371

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de Gerealiseerde budgettabel

Directe lasten

Door de latere start van de gebiedscontracten is er meer budget overgeheveld naar de gebiedscontracten dan er daadwerkelijk benodigd was in 2017. Daarnaast is een aantal werkzaamheden ten laste van de exploitatie geboekt die ten laste van de voorziening Groot onderhoud hadden moeten verantwoord. Hiertegenover staat een verlaging van de storting in de voorziening Groot onderhoud (meer besteed, € 1.562.000, neutraal en € 131.000, nadeel). Met inachtneming van deze mutaties is de voorziening opgeheven.
Met ingang van 2017 maken de betreffende onderhoudscontracten deel uit van de gebiedscontracten Midden Noord en Gooi en Vechtstreek. Voorheen waren dit aparte vaste onderhoudscontracten voor het onderdeel vaarwegen. Om deze overgangsperiode soepel te laten verlopen zijn extra vast onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Hiervoor is gekozen om de beschikbaarheid van onder andere de beweegbare kunstwerken te kunnen blijven borgen (meer besteed, € 450.000, nadeel).

In 2017 zijn de energiekosten voor het onderdeel vaarwegen op basis van een voorschot in rekening gebracht. Het huidige energiecontract liep af in 2017. Op basis van de werkelijke meterstanden zal de eindafrekening plaatsvinden in 2018. Te veel in rekening gebrachte energiekosten zullen in 2018 worden verrekend (meer besteed, € 150.000, nadeel).
Als gevolg van de outsourcing van de brugbediening worden de personele kosten uit detachering ten laste van de exploitatiebegroting gebracht in plaats van de apparaatskosten. De directe lasten zijn als gevolg van de outsourcing niet verhoogd (meer besteed, € 385.000, nadeel).  
Schades aan vaarwegen onder de € 50.000 worden verrekend en afgewikkeld in de gebiedscontracten. Hierdoor wordt op dit schadebudget minder uitgegeven (minder besteed, € 118.000, neutraal).
Het bestrijden van ijs op de vaarwegen was in 2017 niet nodig, er is daarom minder uitgegeven dan was begroot in 2017 (minder besteed, € 55.000, voordeel).

Variabel onderhoud vaarwegen (minder besteed, € 12.516.000, voordeel). Het saldo is als volgt opgebouwd:

Vrijval saldo van de voorziening groot onderhoud vaarwegen per 1-1-2017 (€ 13.786.000, voordeel);
Geen storting in de voorziening groot onderhoud vaarwegen (minder besteed, € 5.687.000, voordeel);
Uitgaven variabel onderhoud vaarwegen ten laste van de exploitatie (meer besteed, € 6.957.000, nadeel).

Door de overgang naar gebiedscontracten sluit de onderbouwing van de voorziening groot onderhoud niet meer aan op het meest actuele door PS vastgestelde PMO. Daarom is volgens de wettelijke regels (BBV) de totale voorziening voorlopig opgeheven en wordt via deze jaarrekening de (per saldo) administratieve vrijval per 31-12-2017 van € 10,3 miljoen voor vaarwegen aan uw Staten voorgelegd. Dit budget is gebaseerd op normkosten en was en blijft nodig voor het behouden van het door u vastgestelde kwaliteitsniveau vaarwegen. Wij stellen u daarom voor in de resultaatbestemming bij deze jaarrekening het bedrag te storten in de nieuw in te stellen reserve variabel onderhoud vaarwegen.

Overdrachten

De bijdrage aan de waterschappen als gevolg van herverdeling van verantwoordelijkheden in het beheer van de vaarwegen is verantwoord onder de directe lasten in plaats van onder de overdrachten (minder besteed, € 1.590.000, neutraal).
Onderhoudskosten van vaarwegen zijn verantwoord als overdrachten in plaats van directe lasten (meer besteed, € 373.000, neutraal).
Doordat de voorziening groot onderhoud wegen en vaarwegen is opgeheven per 1 januari 2017 is het variabele onderhoud vaarwegen ten laste van de exploitatie gebracht (meer besteed, € 11.500 nadeel).

Baten

Er is een hogere bijdrage ontvangen van het hoogheemraadschap Rijnland als gevolg van een gerechtelijke uitspraak over aanvullende baggerwerkzaamheden in de ringvaart Haarlemmermeer (meer baten, € 345.000, neutraal).
Er hebben in 2017 minder schades voorgedaan aan vaarwegen, waardoor het verhaal op de herstelkosten ook lager zijn uitgevallen in 2017 (minder baten, € 21.000, nadeel).
Schades aan vaarwegen onder de € 50.000 zijn ondergebracht in de gebiedscontracten. Als gevolg hiervan wordt op het begrote schadebudget minder uitgegeven en minder ontvangen (minder baten, € 118.000, neutraal en € 31.000, nadeel).