Onderdeel van beleidsdoel: Vervoersbeleid maken en uitvoeren

Instrumenten & output

operationeel doel

Instrumenten

Tabel Instrumenten - Output

Instrumenten

Output begroot

0utput gerealiseerd

Meetmoment:

Begroting 2017

2.2.2.01                   Maken/ontwikkelen van beleid en beïnvloeden van Rijksbeleid

- Conform.

- Conform.

- In de richting van het Rijk inzet voor het oplossen van knelpunten op Rijkswegen in Noord-Holland gepleegd, namelijk:
MIRT onderzoek A1 Oost;
MIRT onderzoek A9; Noord West Amsterdam
MIRT verkenning A7/A9 Corridor Amsterdam Hoorn.
- Toekomstvisie OV 2040 (MRA toekomstbeeld 2040).

Toelichting

De onderzoeken A1 Oost en A9 Noordwestkant Amsterdam zijn afgerond, maar er is nog geen besluit genomen over het vervolg.

Voor de corridorstudie Amsterdam-Hoorn (A7/A8) zijn maatregelpakketten samengesteld, op basis waarvan in 2018 door het ministerie Infrastructuur & Waterstaat een plan-MER kan opstellen. Het ministerie heeft tevens een startbeslissing genomen over de tracéstudie A4 tot en met knooppunt Burgerveen. Ook is met het ministerie een start gemaakt met het gezamenlijke programma Bereikbaarheid.

Plan van aanpak voor het opstellen van het regionaal OV toekomstbeeld 2040 is vastgesteld in december 2017.

Betekenis van de gebruikte termen en afkortingen:

MER: Milieu Effect Rapport

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

operationeel doel

Meerjarenoverzicht en toelichting

Operationeel doel 2.2.2

Rijksbeleid beïnvloeden

Lasten

Jaarrekening
2016

Ontwerp begroting 2017

Actuele begroting 2017

Jaarrekening 2017

Bedrag verschil *

%
verschil

Begroting 2018

Apparaatskosten

9

118

80

80

0

-

79

Subtotaal Lasten

9

118

80

80

0

-

79

Baten

0

0

0

0

0

-

0

Saldo van baten en lasten

9

118

80

80

0

-

79

Storting reserves

0

0

0

0

0

-

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

-

0

Resultaat

9

118

80

80

79

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de Gerealiseerde budgettabel