Onderdeel van beleidsdoel: Openbaar vervoer waarborgen

Instrumenten & output

operationeel doel

Instrumenten

Tabel Instrumenten - Output

Instrumenten

Output begroot

0utput gerealiseerd

Meetmoment:

Zomernota 2017

2.3.1.01                   Beheren/monitoren van concessies/contracten

- Conform.

Gunning nieuwe busconcessie NHN 2e kwartaal 2017

Meetmoment:

Begroting 2017

2.3.1.02                   Verlenen van subsidies

- Conform.

- Conform.

- Subsidies aan buurtbus verenigingen verleend in 1e kw 2017.
- Nieuwe subsidieregeling buurtbussen geïmplementeerd 1e kw 2017.

Beslissingen van de Staten over dit instrument:

UVR buurtbussen

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

operationeel doel

Meerjarenoverzicht en toelichting

Operationeel doel 2.3.1

OV concessies aanbesteden en beheren

Lasten

Jaarrekening
2016

Ontwerp begroting 2017

Actuele begroting 2017

Jaarrekening 2017

Bedrag verschil *

%
verschil

Begroting 2018

Apparaatskosten

662

296

419

416

3

1

416

Directe lasten

596

775

818

507

311

38

404

Overdrachten

46.492

46.455

49.401

49.692

-291

-1

49.087

Subtotaal Lasten

47.750

47.526

50.638

50.615

23

-

49.907

Baten

-46.279

-141

-49.410

-49.355

-55

-

0

Saldo van baten en lasten

1.471

47.385

1.228

1.260

-32

-3

49.907

Storting reserves

0

0

0

0

0

-

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

-

0

Resultaat

1.471

47.385

1.228

1.260

-32

-3

49.907

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de Gerealiseerde budgettabel

Directe lasten

De bijkomende kosten voor exploitatie Openbaar Vervoer (OV) zijn lager uitgevallen dan begroot (minder besteed uit Rijksgelden BDU, € 347.000, neutraal) omdat:  

Er minder inhuur van externe expertise nodig was en de onderzoeks- en advieskosten lager waren (minder besteed, € 172.000, neutraal);
De aanbesteding voor de concessieverlening Noord-Holland Noord succesvol is verlopen, zonder dat er beroep is ingesteld (minder besteed, € 118.000, neutraal);
Onderhoudskosten voor de haltes Zuidtangent zijn doorbelast (minder besteed, € 50.000, neutraal);
Er geen verzoek is binnengekomen voor een bijdrage aan het OV-bureau (minder besteed, € 45.000, neutraal).
Diverse kleinere verschillen (minder besteed, € 7.000, voordeel)

Diverse kleinere verschillen uit de reserve OV (meer besteed, € 36.000, neutraal).

Overdrachten

In de jaarstukken is de geschatte voorlopige eindafrekening van het concessiejaar 2017 opgenomen (meer besteed uit Rijksgelden BDU, € 1.968.000, neutraal).
In de eindafrekening 2016 is een aantal concessieonderdelen lager uitgevallen (minder besteed uit Rijksgelden BDU, € 1.677.000, neutraal) en wordt als volgt verklaard:
Van de concessieafrekeningen over het jaar 2016 is de vergoeding van € 274.000 voor omrijkosten OV, ten laste van de reserve Infrastructuur gebracht terwijl het was begroot onder het BDU budget;
Er zijn diverse kleine aanpassingen geweest in de berekeningen van de concessiebijdragen, 2016 waardoor de eindafrekening 2016 € 226.000 lager is vastgesteld;
De bijstelling van de exploitatiebegroting voor de concessie regio Gooi en Vecht vindt jaarlijks plaats in oktober. Dit jaar viel de bijstelling, door een lagere OV-index met circa 1%, met € 378.000 gunstiger uit;
De gereserveerde omrijkosten OV voor 2017 van € 346.000 aan de concessiehouder zijn ten laste van de reserve Infrastructuur gebracht, terwijl het begroot was onder het BDU budget;
Overige projectverschillen, elk minder dan 25% van het budget € 453.000.

Baten

Als gevolg van lagere directe kosten (€ 311.000) en hogere overdrachten (€ 291.000) is er voor een gelijk bedrag minder als dekkingsmiddel vanuit de balanspost BDU Rijksgelden ingezet (balanspost BDU Rijksgelden, minder baten, € 55.000 neutraal).