Onderdeel van beleidsdoel: Openbaar vervoer waarborgen

Instrumenten & output

operationeel doel

Instrumenten

Tabel Instrumenten - Output

Instrumenten

Output begroot

0utput gerealiseerd

Meetmoment:

Begroting 2017

2.3.2.01                   Investeren in OV-voorzieningen

- Conform.

- Conform.

- In doorstromingsmaatregelen ten behoeve van busvervoer geïnvesteerd.
- Uitvoeringsprogramma investeringsagenda OV.

Toelichting

Zoals bij de zomernota 2017 was voorzien zijn voor diverse projecten in 2017 geen subsidies meer verleend.

Politiek bestuurlijke keuzes hebben ertoe geleid dat aanvullend onderzoek noodzakelijk is (HOV-Noord in Haarlem en Problematiek N9 Kogendijk). Dit heeft gevolg voor de planning waardoor de subsidie van ca. € 3,2 miljoen (nog) niet aangevraagd kon worden.

Aanvullend onderzoek blijkt noodzakelijk ten behoeve van het realiseren van de doelstelling van de projecten in Alkmaar (Bergerhoutrotonde en Kerkplein-Station), Heerhugowaard (Middenweg-noord) en Beverwijk (Wijckermolen). Dit heeft gevolg voor de planning waardoor de subsidie van ca. € 3,7 miljoen (nog) niet aangevraagd kon worden.

Voortschrijdend inzicht laat zien dat projecten (bijv. Haarlem) onderdeel uitmaken van een gebiedsstudie of van groot onderhoud. Hierdoor zijn andere inzichten ontstaan mede in relatie tot de instandhoudingsverplichting. Ook dit heeft gevolgen voor de planning. Daarnaast worden projecten efficiënter uitgevoerd, bijvoorbeeld door werk-met werk te maken, rekening houdend met het doel van de Investeringsagenda. Hierdoor is sprake van onderbestedingen van ca. € 1,1 miljoen.

Het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten (tussen gemeenten en provincie) duurt langer dan verwacht. Dit vanwege discussies over vastlegging van de wijze van samenwerking en subsidiëring tussen partijen. Gevolg: in aanloop tot realisatie van projecten is meer tijd in voorbereiding gaan zitten dan aanvankelijk ingeschat.

Beslissingen van de Staten over dit instrument:

Uitvoeringsprogramma Investerings agenda OV

Voortgangsrapportage Investerings agenda OV

Meetmoment:

Begroting 2017

2.3.2.02                   Realiseren Uitvoeringsprogramma van de Visie OV 2020

- Evaluatie OV visie in PS 1e kw 2017.

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

operationeel doel

Meerjarenoverzicht en toelichting

Operationeel doel 2.3.2

In OV voorzieningen investeren

Lasten

Jaarrekening
2016

Ontwerp begroting 2017

Actuele begroting 2017

Jaarrekening 2017

Bedrag verschil *

%
verschil

Begroting 2018

Apparaatskosten

27

152

299

295

4

1

309

Directe lasten

15.514

2.981

968

370

598

62

1.614

Kapitaallasten

636

0

0

116

-116

-

810

Overdrachten

1.508

11.410

4.947

-5.760

10.707

216

3.045

Subtotaal Lasten

17.684

14.543

6.214

-4.979

11.193

180

5.778

Baten

-3.283

0

0

0

0

-

0

Saldo van baten en lasten

14.401

14.543

6.214

-4.979

11.193

180

5.778

Storting reserves

25.229

49.859

99.734

100.527

-793

-1

49.308

Onttrekking reserves

-13.061

-50.460

-4.627

-3.149

-1.478

32

-52.155

Resultaat

26.569

13.942

101.321

92.399

8.922

9

2.931

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de Gerealiseerde budgettabel

Directe lasten
Opdrachten Visie Openbaar vervoer 2020 zijn lager uitgevallen (minder besteed uit Reserve OV, € 271.000, neutraal) omdat:
De inhuurkosten voor een tijdelijke projectleider en ondersteuner voor het investeringsprogramma OV hoger waren (meer besteed, € 102.000, neutraal);
De doorbelasting van kosten aan het Halteprogramma OV (minder besteed, € 373.000, neutraal).
Lagere uitgaven opdrachten EXIN-H OV-projecten (minder besteed, reserve EXIN-H, € 213.000, neutraal) doordat:
De actualisering Wayfinding is vertraagd (minder besteed, € 45.000, neutraal);
De maatregelen beleidskader verkeersmanagement voor de busdoorstroming zijn vertraagd, zoals bus live op scherm, plattegrond bij stations en brugwachters tijdig informeren (minder besteed, € 137.000, neutraal);
De tracéverkenning van de HOV Noordwijk vanwege bestuurlijke afspraken over volgtijdelijkheid (bereikbaarheid Bollenstreek-Haarlemmermeer en HOV tracé Noordwijk), pas eind 2017 is gestart (minder besteed, € 29.000, neutraal).
Verschuiving tussen directe lasten en kapitaallasten (minder besteed, € 116.000, neutraal).

Kapitaallasten

Verschuiving tussen directe lasten en kapitaallasten (meer besteed, € 116.000, neutraal)

Overdrachten

Lagere uitgaven aan TWIN-H projecten Openbaar vervoer (minder besteed, reserve TWIN-H, € 7,7 miljoen, neutraal) door lagere vaststelling van de in 2013-2015 verleende subsidies HOV  Haarlem – IJmuiden aan de gemeente Velsen. Het project valt qua kosten lager uit.
Lagere uitgaven aan EXIN-H projecten Openbaar Vervoer (minder besteed, reserve EXIN-H, € 1.986.000, neutraal), veroorzaakt door:
Een lagere vaststelling van subsidies Wayfinding zijn er lagere kosten (minder besteed, € 190.000, neutraal);
Een lagere provinciale bijdrage aan Aansluiting A9 Badhoevedorp doordat Rijkswaterstaat (RWS) en aannemer nog onderbouwende financiële stukken dienen aan te leveren voordat tot betaling wordt overgegaan (minder besteed, € 296.000, neutraal);
Een lopende discussie met RWS over de subsidie, beschikbaar gesteld door PS, voor de busvoorzieningen langs de A1 (minder besteed, € 1.500.000, neutraal).

Lager uitgaven (minder besteed, reserve OV, € 1.117.000, neutraal). Dit betreft:
Het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten tussen gemeenten en provincie voor de Investeringsagenda OV duurt langer dan verwacht. Voor projecten in Alkmaar en Haarlem is aanvullend onderzoek nodig naar de consequenties van de doorstromingsmaatregelen voor de bus. Dit heeft gevolgen voor de geplande uitgaven. Tevens wordt nagegaan of door het combineren van projecten de kosten kunnen worden gedrukt (minder besteed uit reserve OV, € 700.000, neutraal).
Er is minder subsidie aangevraagd voor het Halteprogramma OV (minder besteed uit reserve ov, € 247.000, neutraal);
Diverse kleine verschillen (minder besteed uit reserve OV, € 170.000, neutraal).

Afrekeningsverschillen (meer besteed, € 87.000 nadeel). Zie toelichting in programma 8 Financiën.
Storting reserves
Een lagere storting in de reserve OV (minder gestort, € 853.000, neutraal). Dit wordt veroorzaakt door de versnelde inzet van de BDU uitkering van 31 december 2015 voor de uitgaven exploitatie openbaar vervoer.
Een hogere storting in de reserve Kapitaallasten OV (meer gestort, € 59.000, neutraal)
Onttrekking reserves
Er zijn minder uitgaven gerealiseerd met betrekking tot de OV-Visie. De onttrekking aan de reserve is evenredig aangepast (lagere onttrekking uit de reserve OV, € 1.480.000, neutraal).