Onderdeel van beleidsdoel: Beschermen tegen overstroming

Instrumenten & output

operationeel doel

Instrumenten

Tabel Instrumenten - Output

Instrumenten

Output begroot

0utput gerealiseerd

Meetmoment:

Zomernota 2017

3.1.1.01                   Opstellen, handhaven en toetsen van normen en tracés van regionale keringen

- Conform.

- Conform.

- Het traject tot aanpassing van Waterverordeningen waterschappen gestart.
- Participeren en begeleiden ontwikkelprogramma Ontwikkelprogramma Regionale Keringen III.

Overige toelichtingen

Meetmoment:

Begroting 2017

3.1.1.02                   Toezicht houden op de waterschappen

- Conform.

- Blijven toezien op uitvoering afspraken Uitvoeringsbesluit regionale keringen West-Nederland (2014), leidend tot een jaarrapportage.

Toelichting

De jaarrapportages zijn opgeleverd.

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

operationeel doel

Meerjarenoverzicht en toelichting

Operationeel doel 3.1.1

Kaders stellen voor regionale keringen

Lasten

Jaarrekening
2016

Ontwerp begroting 2017

Actuele begroting 2017

Jaarrekening 2017

Bedrag verschil *

%
verschil

Begroting 2018

Apparaatskosten

1.022

44

97

97

0

-

96

Directe lasten

12

35

25

2

23

93

35

Overdrachten

0

0

10

10

0

-1

0

Subtotaal Lasten

1.034

79

132

109

23

18

131

Baten

0

0

0

0

0

-

0

Saldo van baten en lasten

1.034

79

132

109

23

18

131

Storting reserves

0

0

0

0

0

-

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

-

0

Resultaat

1.034

79

132

109

23

18

131

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de Gerealiseerde budgettabel