Onderdeel van beleidsdoel: Beschermen tegen overstroming

Instrumenten & output

operationeel doel

Instrumenten

Tabel Instrumenten - Output

Instrumenten

Output begroot

0utput gerealiseerd

Meetmoment:

Zomernota 2017

3.1.2.01                   Toezien op het opstellen en het goedkeuren van projectplannen voor de versterking van primaire keringen

- Conform.

- Conform.

- Het ontwerpprojectplan voor de versterking van de Markermeerdijken niet goedgekeurd.

- Conform.

- Het ontwerpprojectplan Markermeerdijken ter visie gelegd voor inspraak.
- Projectplan goedgekeurd voor de versterking van de Prins Hendrikdijk op Texel en toepassing de gecoördineerde beroepsprocedure voor de Raad van State.
- Het ontwerpprojectplan goedgekeurd voor de versterking van de Markermeerdijken en indien van toepassing de gecoördineerde beroepsprocedure voor de Raad van State.
- Het project Hoogwaterkering Den Oever is aanbesteed en in uitvoering genomen. Twee projecten van het ruimtelijk uitvoeringsprogramma Den Oever zijn in uitvoering genomen.

Toelichting

De initiatiefnemer Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier van de dijkversterking Markermeerdijken heeft de ontwerp planproducten niet op tijd kunnen leveren om in 2017 tot goedkeuring te komen. Dit gebeurt in 2018.

Overige toelichtingen

Meetmoment:

Begroting 2017

3.1.2.02                   Investeren in de ruimtelijke kwaliteit bij dijkversterkingsprojecten

- Ontwerpprogramma Ruimtelijke Kwaliteit Markermeerdijken niet opgesteld en afspraken over cofinanciering (investeringen en beheer en onderhoud) met de Alliantie Markermeerdijken en regionale partijen niet gemaakt.

- 21 projecten tussen Camperduin en Groote Keeten van de 1e tranche Ruimtelijke Kwaliteit Zwakke Schakels in uitvoering gebracht.
- 6 projecten die subsidie hebben ontvangen van de 2e tranche Ruimtelijke Kwaliteit Zwakke Schakels in uitvoering gebracht.
- Conform.

- Ontwerpprogramma Ruimtelijke Kwaliteit Markermeerdijken opgesteld en afspraken over cofinanciering (investeringen en beheer en onderhoud) gemaakt met de Alliantie Markermeerdijken en regionale partijen.
- 25 projecten tussen Camperduin en Groote Keeten van de 1e tranche Ruimtelijke kwaliteit Zwakke Schakels in uitvoering gebracht.
- 21 projecten die subsidie hebben ontvangen van de 2e tranche Ruimtelijke kwaliteit Zwakke Schakels in uitvoering gebracht.
- Programmaplan 2017-2021 voor De Nieuwe Afsluitdijk met project voor Economie, Energie en Ecologie is vastgesteld en in uitvoering gebracht.

Toelichting

- Aangezien de ontwerpen voor de dijkversterking Markermeerdijken later gereed gekomen zijn, is ook het opstellen van het Ruimtelijk Programma vertraagd, evenals het bestuurlijk vastleggen van afspraken met de Alliantie en regionale partijen over investeringen en beheer en onderhoud van meekoppelkansen.
- 1e Tranche Ruimtelijke Kwaliteit Zwakke Schakels: 21 van de 44 projecten tussen Camperduin en Groote Keeten van de 1e tranche Ruimtelijke Kwaliteit Zwakke Schakels zijn in 2017 uitvoering gebracht. 22 projecten zijn vertraagd zijn en 1 is er geannuleerd. De uitvoeringsperiode van Tranche 1 loopt tot 31 december 2018, met uitzondering van 3 projecten die lopen tot 31 december 2020.
- 2e Tranche Ruimtelijke Kwaliteit Zwakke Schakels: 21 projecten hebben subsidie ontvangen. Hiervan zijn 6 projecten vastgesteld en 15 projecten nog in ontwikkeling. Uitvoeringsperiode voor de nog vast te stellen projecten loopt tot en met 31 december 2018.

Beleidsstukken bij dit instrument:

Uitvoeringsplan Ontdek De Nieuwe Afsluitdijk

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

operationeel doel

Meerjarenoverzicht en toelichting

Operationeel doel 3.1.2

Beoordelen versterkingsplannen primaire keringen en toevoegen van ruimtelijke kwaliteit

Lasten

Jaarrekening
2016

Ontwerp begroting 2017

Actuele begroting 2017

Jaarrekening 2017

Bedrag verschil *

%
verschil

Begroting 2018

Apparaatskosten

171

1.018

765

762

3

-

760

Directe lasten

177

349

879

623

256

29

454

Overdrachten

4.919

0

2.182

1.409

773

35

0

Subtotaal Lasten

5.267

1.367

3.826

2.793

1.033

27

1.214

Baten

-45

0

-60

0

-60

100

0

Saldo van baten en lasten

5.222

1.367

3.766

2.793

973

26

1.214

Storting reserves

8.977

3.750

3.750

3.750

0

-

3.750

Onttrekking reserves

0

0

-2.079

-1.305

-774

37

-175

Resultaat

14.199

5.117

5.437

5.239

198

4

4.789

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de Gerealiseerde budgettabel

Directe lasten
De onderbesteding op dit operationele doel bestaat uit diverse kleinere verschillen die zijn veroorzaakt door onder andere:

Het niet doorgaan van de organisatie van de landelijke kustdag doordat een aantal participerende partijen van hun deelname afzagen;
Vertraging in de planning van de versterking van de Markermeerdijken waardoor tervisielegging van de plannen in 2018 zal plaatsvinden

De onderbesteding van per saldo € 256.000 bestaat uit: € 60.000 minder besteed, neutraal (zie baten), € 90.000 minder besteed, neutraal, reserve TWIN-H, € 68.000 minder besteed, neutraal, reserve Meekoppelkansen bij dijkversterkingen en € 38.000 minder besteed, voordeel).

Overdrachten
Er is nog geen subsidie verleend voor het project ‘Zandige variant Prins Hendrikdijk'. Voor het natuurdeel van de dijk wordt gezocht naar een beheerder. Zodra deze gevonden is en aan de voorwaarden is voldaan, kan de subsidie verleend worden (minder besteed, € 706.000, neutraal, reserve Meekoppelkansen bij dijkversterkingen).

Overige verschillen (zie leeswijzer voor algemene toelichting)
- Diverse kleinere verschillen (minder besteed, € 49.000, voordeel en € 18.000, neutraal, reserve TWIN-H).

Onttrekking reserves
Er is minder onttrokken aan de reserve Meekoppelkansen bij dijkversterkingen doordat de uitgaven zijn achtergebleven bij de raming (minder onttrokken, € 774.000, neutraal, zie directe laten en overdrachten).