Onderdeel van beleidsdoel: Beschermen tegen overstroming

Instrumenten & output

operationeel doel

Instrumenten

Tabel Instrumenten - Output

Instrumenten

Output begroot

0utput gerealiseerd

Meetmoment:

Begroting 2017

3.1.3.01                   Doen van onderzoek en ontwikkelen van beleid ter bevordering van waterrobuust inrichten

- Conform.

- Conform.

- Conform.

- Conform.

- Afronding pilots Meerlaagse Veiligheid Westpoort, Marken en West-Friesland en de resultaten ter informatie aan PS zenden.
- Naast Westpoort een tweede pilot Vitaal en Kwetsbaar opstarten samen met gemeente en waterschap.
- Samen met waterschappen en gemeenten regiobijeenkomsten organiseren over de wateropgaven van de toekomst.
- Afronding van het onderzoek historische dijken (door Rijksdienst Cultureel Erfgoed) afgerond en de resultaten meenemen in regiobijeenkomsten.

Meetmoment:

Begroting 2017

3.1.3.02                   Adviseren en communiceren over nut & noodzaak en mogelijkheden van waterrobuust inrichten

- Conform.

- Actualiseren van de Handreiking Beperken Overstromingsrisico’s.

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

operationeel doel

Meerjarenoverzicht en toelichting

Operationeel doel 3.1.3

Water robuust inrichten bevorderen

Lasten

Jaarrekening
2016

Ontwerp begroting 2017

Actuele begroting 2017

Jaarrekening 2017

Bedrag verschil *

%
verschil

Begroting 2018

Apparaatskosten

0

0

78

78

0

1

77

Directe lasten

52

87

79

26

53

67

87

Overdrachten

22

0

8

8

1

6

0

Subtotaal Lasten

75

87

165

111

54

32

164

Baten

-17

0

0

0

0

-

0

Saldo van baten en lasten

58

87

165

111

54

32

164

Storting reserves

0

0

0

0

0

-

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

-

0

Resultaat

58

87

165

111

54

32

164

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de Gerealiseerde budgettabel