Onderdeel van beleidsdoel: Bijdragen aan schoon en voldoende water

Instrumenten & output

operationeel doel

Instrumenten

Tabel Instrumenten - Output

Instrumenten

Output begroot

0utput gerealiseerd

Meetmoment:

Zomernota 2017

3.2.1.02                   Opstellen/handhaven/toetsen

- 151 zwemplekken door GS aangewezen en publieksinformatie verstrekt.
- Conform.

- Circa 150 zwemplekken door GS aangewezen en publieksinformatie verstrekt.                                                  
- Met de wijziging van het Reglement Hollands Noorderkwartier gestart.

Extra informatie voor kaderstelling of controle:

Er is ambtelijk een start gemaakt met de reglementswijziging. De bestuurlijke besluitvorming vindt plaats in 2018.

Meetmoment:

Begroting 2017

3.2.1.03                   Ontwikkelen van beleid

- Conform.

- Conform.

- Conform.

- Conform.

- Beleid ontwikkeld om te stimuleren dat waterbeheerders en locatiehouders maatregelen nemen de kwaliteit van zwemwater tot minimaal niveau ‘goed’ te verbeteren.
- Gestimuleerd dat waterbeheerders en locatiehouders maatregelen nemen de kwaliteit van zwemwater tot minimaal niveau ‘goed’ te verbeteren.
- Resultaten van het project Spaarwater 2 (onderzoek naar ondergrondse zoetwaterberging) beschikbaar.
- Inlaat op maat is geïmplementeerd in Oostpolder, Noordelijk Zandgebied, Texel, Haarlemmermeer.

Meetmoment:

Begroting 2017

3.2.1.04                   Ontwikkelen van een waterrecreatievisie

- Conform.                                                    

- Uitvoering gegeven aan het vastgestelde uitvoeringsprogramma waterrecreatie 2016-2018.                                                    

Meetmoment:

Begroting 2017

3.2.1.05                   Onderzoek

- Conform.

- Monitoring vissen en programma aanleg ecologische oevers.

Meetmoment:

Begroting 2017

3.2.1.06                   Stimuleren en subsidiëren

- Conform.

- Uitvoering van integrale (POP) projecten.

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

operationeel doel

Meerjarenoverzicht en toelichting

Operationeel doel 3.2.1

Bijdragen aan schoon en voldoende oppervlaktewater

Lasten

Jaarrekening
2016

Ontwerp begroting 2017

Actuele begroting 2017

Jaarrekening 2017

Bedrag verschil *

%
verschil

Begroting 2018

Apparaatskosten

996

356

850

840

10

1

858

Directe lasten

585

718

635

361

274

43

717

Overdrachten

1.661

787

3.007

2.272

735

24

809

Subtotaal Lasten

3.243

1.861

4.492

3.474

1.018

23

2.384

Baten

-91

0

-820

-64

-756

92

0

Saldo van baten en lasten

3.152

1.861

3.672

3.409

263

7

2.384

Storting reserves

2.089

681

1.681

1.681

0

-

972

Onttrekking reserves

-162

0

-146

-117

-29

20

-22

Resultaat

5.079

2.542

5.207

4.974

233

4

3.334

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de Gerealiseerde budgettabel

Directe lasten

Van de bij het Coalitieakkoord beschikbaar gestelde middelen voor de uitvoering van de Watervisie is in 2017 een deel niet besteed om in 2018 in te zetten voor de Uitvoeringsregeling verbetering kwaliteit zwemwater Noord-Holland, (minder besteed, € 100.000, voordeel). Niet bestede middelen uit 2017 zijn bij de eerste begrotingswijziging 2018 beschikbaar gesteld voor 2018.

Overige verschillen (zie leeswijzer voor algemene toelichting)

Verschuiving tussen directe lasten en overdrachten (minder besteed, € 32.000, neutraal)
Diverse kleinere verschillen (minder besteed, € 142.000 voordeel waarvan € 18.000 minder besteed neutraal, reserve Waterrecreatie, € 1.000 meer besteed neutraal, reserve TWIN-H, en € 125.000 minder besteed, voordeel).

Overdrachten

Er zijn minder subsidieaanvragen binnengekomen voor de uitvoeringsregeling kennisontwikkeling bodem en water (minder besteed, € 755.000, neutraal).
Overige verschillen (zie leeswijzer voor algemene toelichting)
Verschuiving tussen directe lasten en overdrachten (meer besteed, € 32.000, neutraal).
Diverse kleinere verschillen (minder besteed, € 9.000, voordeel, meer besteed € 2.000, neutraal, reserve TWIN-H en minder besteed € 11.000, neutraal, reserve Waterrecreatie),

Baten

Er is € 820.000 ontvangen voor de uitvoeringsregeling kennisontwikkeling bodem en water. Hiervan is € 65.000 als baten in 2017 verantwoord (dit bedrag is identiek aan de uitgaven voor deze uitvoeringsregeling) en er is € 755.000 op de balanspost vooruit ontvangen middelen geplaatst die in de toekomst besteed kan worden (minder baten, € 755.000, neutraal).