Onderdeel van beleidsdoel: Bijdragen aan schoon en voldoende water

Instrumenten & output

operationeel doel

Instrumenten

Tabel Instrumenten - Output

Instrumenten

Output begroot

0utput gerealiseerd

Meetmoment:

Begroting 2017

3.2.2.01                   Ontwikkelen van beleid

- Conform.

- Een bodemenergieplan door GS vastgesteld.

Meetmoment:

Begroting 2017

3.2.2.02                   Het doen van onderzoek en verlenen van subsidie

- Conform.

- 30% van het KRW maatregelenprogramma uit Watervisie 2021 uitgevoerd.

- Grondwatermetingen verricht op circa 400 locaties.
- 25% van het KRW maatregelenprogramma uit Watervisie 2021 uitgevoerd.

Meetmoment:

Begroting 2017

3.2.2.03                   Opstellen/handhaven/toetsen

- Conform.

– Bescherming van grondwaterwinningen voor drinkwater.

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

operationeel doel

Meerjarenoverzicht en toelichting

Operationeel doel 3.2.2

Zorgen voor schoon en voldoende grondwater

Lasten

Jaarrekening
2016

Ontwerp begroting 2017

Actuele begroting 2017

Jaarrekening 2017

Bedrag verschil *

%
verschil

Begroting 2018

Apparaatskosten

368

293

129

134

-5

-4

130

Directe lasten

132

252

201

522

-321

-160

449

Overdrachten

1.106

1.025

4.291

3.996

295

7

1.025

Subtotaal Lasten

1.606

1.570

4.621

4.651

-30

-1

1.604

Baten

-881

-835

-2.135

-964

-1.171

55

-835

Saldo van baten en lasten

725

735

2.486

3.687

-1.201

-48

769

Storting reserves

0

0

1.497

0

1.497

100

0

Onttrekking reserves

0

0

-465

0

-465

100

0

Resultaat

725

735

3.518

3.687

-169

-5

769

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de Gerealiseerde budgettabel

Overdrachten

Op 28 november 2017 (868959/1016401) is besloten het subsidieplafond voor de Uvr subsidie 'bestrijding verdroging natuur Noord-Holland 2017' te verhogen met € 310.000. De kasraming in de begroting hiervoor is niet aangepast. In totaal is tot een bedrag van € 235.000 aan subsidies verleend ten laste van het verhoogde subsidieplafond (meer besteed, € 235.000, neutraal, reserve ILG).

Directe lasten

Doordat de opbrengst van de grondwaterheffing hoger is dan geraamd (door meer grondwateronttrekkingen) is ook de storting in de voorziening grondwaterheffing hoger dan geraamd (meer storting in voorziening, € 104.000, neutraal). In de begroting was rekening gehouden met het instellen van een reserve grondwaterheffing. Dit is conform BBV niet mogelijk en daarom is de voorziening blijven bestaan en hebben geraamde stortingen en onttrekkingen op de reserve niet plaatsgevonden. In plaats daarvan lopen de inkomsten en uitgaven via de voorziening.