Onderdeel van beleidsdoel: Milieukwaliteit in Noord-Holland voldoet minimaal aan wettelijke basiskwaliteit

Instrumenten & output

operationeel doel

Instrumenten

Tabel Instrumenten - Output

Instrumenten

Output begroot

0utput gerealiseerd

Meetmoment:

Begroting 2017

4.1.1.02                   Adviseren over kansen schonere en efficiëntere mobiliteit

- Conform.

- Advies over schonere mobiliteit uitgebracht.

Meetmoment:

Zomernota 2017

4.1.1.03                   Anticiperen op wijzigingen in de nationale geluidsregelgeving

- Komt te vervallen bij zomernota 2017.

Meetmoment:

Begroting 2017

4.1.1.04                   Regievoeren op samenwerken/samengaan OD NZKG en OD IJmond

- Conform.

- Verdere invulling gegeven aan de vorming van één OD NZKG+.

Meetmoment:

Zomernota 2017

4.1.1.05                   Beleidsvorming ondergrond en bodemsaneringsstrategie

- Conform.

- Data en kaartmateriaal verzamelen uitgesteld naar 2018.

Meetmoment:

Begroting 2017

4.1.1.06                   Evaluatie Milieubeleidplan 2015-2018

- Conform.

- Tussenevaluatie en milieuverslag aan PS voorgelegd.

Beleidsstukken bij dit instrument:

Tussenstand Milieubeleid 2015-2018

Meetmoment:

Begroting 2017

4.1.1.07                   Faciliteren Milieudialoog (IJmond en Westpoort)

- Afspraken gemaakt om nieuwe vormen uit te werken.

- Afspraken en maatregelen die uit de Milieudialoog IJmond en Westpoort voortkomen nagekomen/uitgevoerd.

Toelichting

Er zijn afspraken gemaakt om een nieuwe vorm uit te werken. Hierbij is het onderscheid gemaakt tussen milieudialogen, waarin de luchtkwaliteit de bestuurlijke stip op de horizon blijft, en milieucafé’s. In de milieucafé’s zal de verbreding worden gezocht, zowel wat onderwerp betreft als ook de deelnemers. Op dit moment wordt het vervolg nog verder uitgewerkt.

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

operationeel doel

Meerjarenoverzicht en toelichting

Operationeel doel 4.1.1

Kansen creëren en benutten gericht op een duurzamer, gezonder en veiliger Noord-Holland

Lasten

Jaarrekening
2016

Ontwerp begroting 2017

Actuele begroting 2017

Jaarrekening 2017

Bedrag verschil *

%
verschil

Begroting 2018

Apparaatskosten

93

355

187

185

2

1

198

Directe lasten

37

278

258

70

188

73

278

Overdrachten

2

0

10

7

3

34

0

Subtotaal Lasten

132

633

455

262

193

42

476

Baten

0

0

-26

-13

-13

49

0

Saldo van baten en lasten

132

633

429

249

180

42

476

Storting reserves

0

0

0

0

0

-

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

-

0

Resultaat

132

633

429

249

180

42

476

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de Gerealiseerde budgettabel

Directe lasten

Het verschil is opgebouwd uit diverse kleinere verschillen. Deze zijn ontstaan door onder meer:
- het project eNoses (het plaatsen van elektronische neuzen om inzicht te krijgen in potentiële geurhinder en bronnen van gevaar in het geval van incidenten) is vertraagd doordat onderzoek is gedaan naar de wijze van aanbesteding (Europees of niet).
- een subsidie voor aardkundige monumenten niet is aangevraagd;
- geen bijdrage is verleend in het project Averijhaven (onderzoek naar transformatie baggerdepot, nu opgenomen in de tweede begrotingswijziging 2018);
- de inhuur voor omgevingsmanagement voor woonboten Velsen pas na de Zomernota 2017 is gestart en doorloopt in 2018.
Totaal minder besteed € 188.000, waarvan € 175.000 voordeel.