Onderdeel van beleidsdoel: Milieukwaliteit in Noord-Holland voldoet minimaal aan wettelijke basiskwaliteit

Instrumenten & output

operationeel doel

Instrumenten

Tabel Instrumenten - Output

Instrumenten

Output begroot

0utput gerealiseerd

Meetmoment:

Begroting 2017

4.1.2.01                   Uitvoering van het provinciaal uitvoeringsprogramma Bodemconvenant 2016-2020 (incl. aanpak spoedlocaties)

- Conform.

- Conform.

- Provinciaal Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant 2016-2020 door GS vastgesteld.
- Voortgang aanpak spoedlocaties door GS vastgesteld.

Meetmoment:

Begroting 2017

4.1.2.02                   Uitvoeren Nazorg Wm Stortplaatsen

- Conform.

- Conform.

- Geen nazorgplannen door GS goedgekeurd.

- Sluiting stortplaats Schoteroog voorbereid.
- Sluiting stortplaats Hollandse Brug voorbereid.
- Twee nazorgplannen door GS goedgekeurd.

Toelichting

Door de exploitant zijn meerdere concept versies ingediend van nazorgplan Nauerna en beoordeeld. Het laatste concept dient opnieuw te worden aangepast.
Het doorlopen van de goedkeuring  blijkt in de praktijk meer dan 1 jaar te duren, (meerdere keren beoordelen, aanpassen, overleggen, discussie, berekeningen, inspraak enz).
In verband met de vertraging in sluiting van stortplaats Schoteroog is er nog geen aangepaste Nazorgplan door exploitant ingediend.

Meetmoment:

Begroting 2017

4.1.2.03                   Beheren van provinciale geluidszones van gezoneerde industrieterreinen van regionaal belang

- Conform.

- Bestaand inzicht in geluidbelasting op en rond industrieterreinen van regionaal belang actueel gehouden door de vergunde geluidsruimte in het geluidszonemodel te verwerken.

Meetmoment:

Begroting 2017

4.1.2.04                   Uitvoeren Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (RSL)  Noordvleugel

- Conform.

- Conform.

- Meetnet luchtkwaliteit beheerd: luchtkwaliteit Schiphol, Westpoort en IJmond gemonitord en gerapporteerd.
- Monitoringsrapport RSL Noordvleugel 2016 door GS vastgesteld en ter informatie aan PS toegezonden.

Meetmoment:

Begroting 2017

4.1.2.05                   Uitvoeren van milieueffectrapportages

- Conform.

- Milieueffectrapportages opgesteld en getoetst.
- Extra aandacht aan milieu en gezondheid besteed.

Meetmoment:

Zomernota 2017

4.1.2.06                   Uitvoeren Regelgeving Burgerluchthavens- en Militaire luchthavens (RBML)

- Luchthavenbesluit Loodswezen IJmuiden voorbereid.
- Conform.

- Luchthavenbesluit Loodswezen IJmuiden door PS vastgesteld.
- Bestuurlijke afspraken ten aanzien van luchthavenbesluit helikopterplatform VUmc voorbereid.

Toelichting

Het luchthavenbesluit Loodswezen IJmuiden ligt op 12 februari 2018 ter besluitvorming voor voor PS.

Beleidsstukken bij dit instrument:

Brief aan PS Luchthavenbesluiten en -regelingen

Meetmoment:

Begroting 2017

4.1.2.07                   Optreden als eigenaar van regionale uitvoeringsdiensten

- Conform.

- Vastgestelde sluitende begrotingen van de Omgevingsdiensten aan PS voorgelegd.

Overige toelichtingen

Meetmoment:

Begroting 2017

4.1.2.08                   Voorbereiden omgevingsverordening

- Een geactualiseerde provinciale milieuverordening voorbereid.

- Een geactualiseerde provinciale milieuverordening voorgelegd.

Toelichting

Een geactualiseerde provinciale milieuverordening is voorbereid. Een concreet voorstel wordt in 2018 aan PS voorgelegd.

Overige toelichtingen

Meetmoment:

Zomernota 2017

4.1.2.09                   Uitvoeren stiltebeleid

- Stiltebeleid herijkt.

- Stiltebeleid herijkt en resultaten stiltetafels meegenomen in een aanpassing van de PMV en vervolgens in de Omgevingsvisie.

Toelichting

De herijking heeft plaatsgevonden en output betreft het rapport Versterking stiltegebiedenbeleid Noord-Holland van Natuur en milieufederatie. De stiltetafels, aanpassing PMV en beleid volgt in 2018.

Meetmoment:

Zomernota 2017

4.1.2.10                   Opdracht geven tot het uitvoeren van de VTH-taken door de regionale uitvoeringsdiensten

- Conform.

- Conform.

- VTH-taken volgens de dienstverleningsovereenkomsten uitgevoerd.
- De VTH-plustaken zoals overeengekomen in de dienstverleningsovereenkomsten overgedragen en uitgevoerd.

Overige toelichtingen

Meetmoment:

Begroting 2017

4.1.2.11                   Uitvoering geven aan het landelijke programma Impuls Omgevingsveiligheid 2015-2018

- Conform.

- Conform.

- Conform.

- Subsidie bij het ministerie van I&M aangevraagd.
- Subsidies aan Omgevingsdiensten en Veiligheidsregio verleend.
- Samen met regionale partners uitvoering gegeven aan het programma.

Meetmoment:

Begroting 2017

4.1.2.12                   Coördinatie van het VTH-stelsel

- Conform.

- Gezamenlijke prioriteiten vastgelegd voor VTH-stelsel met ketenpartners.

Meetmoment:

Begroting 2017

4.1.2.13                   Vaststellen geluidbelastingkaart provinciale wegen 2016

- Conform.

GS heeft de geluidbelasting op woningen langs provinciale wegen in kaart gebracht en een geluidbelastingkaart tijdig vastgesteld.

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

operationeel doel

Meerjarenoverzicht en toelichting

Operationeel doel 4.1.2

Basiskwaliteit borgen

Lasten

Jaarrekening
2016

Ontwerp begroting 2017

Actuele begroting 2017

Jaarrekening 2017

Bedrag verschil *

%
verschil

Begroting 2018

Apparaatskosten

2.822

1.965

1.492

1.509

-17

-1

1.490

Directe lasten

4.582

3.602

1.342

2.959

-1.617

-120

3.259

Kapitaallasten

0

0

0

23

-23

-

0

Overdrachten

12.148

14.639

19.542

18.204

1.338

7

15.820

Subtotaal Lasten

19.552

20.206

22.376

22.695

-319

-1

20.569

Baten

-19.975

-4.770

-5.031

-7.632

2.601

-52

-2.980

Saldo van baten en lasten

-423

15.436

17.345

15.063

2.282

13

17.589

Storting reserves

0

0

18.043

18.044

-1

-

0

Onttrekking reserves

0

0

0

-1.008

1.008

-

0

Resultaat

-423

15.436

35.388

32.099

3.289

9

17.589

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de Gerealiseerde budgettabel

Directe lasten

De onderbesteding op de directe lasten voor Nazorg stortplicht Wet Milieubeheer wordt veroorzaakt door een onvoorzien aanvullend technisch onderzoek, noodzakelijk als gevolg van de beoordeling door het Advies Kamer Stortbesluit (AKS) bij de sluiting van stortplaats Schoteroog en Hollandse Brug. Uitvoering is gaande maar wordt pas in 2019 afgerond en gefactureerd (minder besteed € 136.000 neutraal).
Het verschil in de directe lasten voor de Uitvoering Bodembeheertaken betreft de afkoop van Lijsterweg voor het Grondwater Beheer 't Gooi. Dit bedrag had als aframing in de begroting moeten worden verwerkt omdat de uitgaven ten laste van de voorziening Bodembeheertaken worden gebracht (minder besteed € 227.000 neutraal).
Het verschil voor de Uitvoering Bodembeheertaken wordt veroorzaakt door de ontvangst van een afkoopsom van de gemeente Hilversum voor de dekking van behandeling van verontreinigde grond. De afkoopsom is in december 2017 betaald, de verwachting was dat de afkoopsom in 2018 betaald zou worden (meer lasten, € 1,2 miljoen, neutraal, voorziening Bodembeheertaken).
Door gedeeltelijke omzetting van de voorziening bodemsanering naar een reserve bodemsanering hadden de uitgaven ten laste van de reserve bodemsanering geraamd moeten worden (meer uitgaven, € 533.000, neutraal, reserve Bodemsanering).
Overige verschillen (zie leeswijzer voor algemene toelichting)
Afrekeningsverschillen (meer besteed, € 70.000, neutraal)
Verschuiving tussen directe lasten en overdrachten (meer besteed, € 111.000, neutraal)
Diverse kleinere verschillen (meer besteed, € 30.000, nadeel)

Overdrachten

Door gedeeltelijke omzetting van de voorziening bodemsanering naar een reserve bodemsanering hadden de uitgaven voor overdrachten ten laste van de reserve bodemsanering geraamd moeten worden (meer besteed, € 118.000, neutraal, reserve Bodemsanering).
De subsidie voor Anna's Hoeve is gedeeltelijk uit de reserve ILG en gedeeltelijk uit de reserve bodemsanering gedekt. Het gedeelte dat uit de reserve bodemsanering kwam was ten onrechte niet geraamd (meer besteed, € 335.000, neutraal, reserve Bodemsanering).
De lager dan begrote kosten worden verklaard doordat het Swung systeem in 2017 niet is vervangen. Voor deze vervanging is de Provincie afhankelijk van de Nationale Databank Wegverkeergegevens (NDW), (minder lasten, € 100.000 voordeel).
De uitgaven voor het TWIN-H project Bodemsanering zijn vraaggestuurd. In 2017 hebben zich geen knelpunten voorgedaan die in aanmerking kwamen voor een bijdrage (minder besteed, € 339.000, neutraal, reserve TWIN-H).
Het incidentele budget voor vergunningverlening door de Omgevingsdiensten voor bijzondere éénmalige projecten is niet volledig besteed doordat projecten vertraging oplopen door verschuivingen in de planning van het totale project. Een deel van de vergunningverlening zal in 2018 plaatsvinden (minder besteed, € 1,5 miljoen, voordeel). Niet bestede middelen uit 2017 zijn bij de eerste begrotingswijziging 2018 beschikbaar gesteld voor 2018.
Noord-Holland ontvangt voor de door de omgevingsdienst NZKG betaalde btw-compensatie uit het btw-compensatiefonds en betaalt deze compensatie weer door aan de OD. In 2017 was bij de raming hiervoor geen rekening gehouden met de verhoogde bijdrage aan de OD en de daardoor hogere bijdrage (meer besteed, € 497.000, nadeel).
Overige verschillen (zie leeswijzer voor algemene toelichting)
Afrekeningsverschillen (minder besteed, € 322.000, neutraal)
Verschuiving tussen directe lasten en overdrachten (minder besteed, € 11.000, neutraal)
Diverse kleinere verschillen (meer besteed, € 84.000, nadeel)

Baten

In 2017 is met de OD NZKG een uitvoeringsovereenkomst gesloten op basis van prestatiegerichte financiering. Uit de jaarrapportage van de OD blijkt dat de verleende bijdrage hoger is geweest dan de werkelijke kosten. Dit bedrag is terugontvangen (meer baten, € 354.000, voordeel).
De hogere baten worden veroorzaakt door de ontvangst van een afkoopsom van de gemeente Hilversum voor de dekking van behandeling van verontreinigde grond. De afkoopsom is hoger uitgevallen dan aanvankelijk bij het opstellen van de begroting kon worden voorzien (meer baten, € 1,2 miljoen, neutraal, zie directe lasten).
Er zijn meer leges ontvangen voor vergunningverlening door de Omgevingsdiensten doordat er meer aanvragen zijn gedaan en de gemiddelde bouwsom van projecten (waarop de legesheffing is gebaseerd) hoger was dan verwacht. Daarnaast zijn vergunningen voor Wind op Land die in 2016 gepland stonden, in 2017 verleend (meer baten, € 899.000, voordeel).
Overige verschillen (zie leeswijzer voor algemene toelichting)
Afrekeningsverschillen (minder baten, € 5.000, neutraal)
Diverse kleinere verschillen (meer baten,  € 153.000, voordeel)

Onttrekking reserves

Door gedeeltelijke omzetting van de voorziening bodemsanering naar een reserve bodemsanering hadden de onttrekkingen aan de reserve bodemsanering geraamd moeten worden. (meer onttrokken, € 1.008.000, neutraal).