Onderdeel van beleidsdoel: Beperken energiebehoefte, maximaliseren gebruik van duurzame energie en efficiënt gebruik fossiele energie en grondstoffen

Instrumenten & output

operationeel doel

Instrumenten

Tabel Instrumenten - Output

Instrumenten

Output begroot

0utput gerealiseerd

Meetmoment:

Zomernota 2017

4.2.1.01                   Uitvoeren Beleidsagenda Energietransitie 2016-2020

- Conform.  

- Conform.

- Conform.

- Conform.  

- Conform.  

- Conform.  

- Conform.  

- Beoordelen principe-aanvragen Herstructurering Wind op land, begeleiden vergunningenprocedure (uitvoering OD NZKG) ten behoeve van realisatie provinciale taakstelling 685,5 MW Wind op land in 2020.
- PIP windpark Westfrisia (overgangsregeling) vastgesteld.
- Uitvoering volgens uitvoeringsparagraaf bij Beleidsagenda Energietransitie.
- Servicepunt Duurzame Energie is aanbesteed.
- Energie Lab is vormgegeven en in praktijk gebracht.
- MKB Fondsen voor stimulering van innovaties zijn ontwikkeld.
- Ontwikkelingsperspectief Circulaire Economie is opgesteld.

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

operationeel doel

Meerjarenoverzicht en toelichting

Operationeel doel 4.2.1

Energiebesparing, opwekking lokale duurzame energie, ontwikkelen van duurzame energie-innovaties en aanjagen initiatieven voor een circulaire economie

Lasten

Jaarrekening
2016

Ontwerp begroting 2017

Actuele begroting 2017

Jaarrekening 2017

Bedrag verschil *

%
verschil

Begroting 2018

Apparaatskosten

615

455

1.267

1.249

18

1

1.282

Directe lasten

1.059

939

4.286

3.876

410

10

2.320

Kapitaallasten

58

0

0

0

0

-

0

Overdrachten

2.655

0

1.863

-67

1.930

104

0

Subtotaal Lasten

4.387

1.394

7.416

5.057

2.359

32

3.602

Baten

-486

0

-249

-249

0

-

0

Saldo van baten en lasten

3.901

1.394

7.167

4.808

2.359

33

3.602

Storting reserves

0

0

0

0

0

-

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

-

0

Resultaat

3.901

1.394

7.167

4.808

2.359

33

3.602

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de Gerealiseerde budgettabel

Directe lasten
Door de vorming van een projectteam om de actieagenda circulaire economie uit te werken naar concrete opgaven, is dit dossier vertraagd. De aanbesteding van deze opgaven vraagt ook veel tijd en aandacht doordat Circulaire economie nog geen mainstream onderwerp is dat eenvoudig op de markt gezet kan worden (minder besteed, € 311.000, neutraal, reserve werkgelegenheid en economie).

Door ingediende zienswijzen en nog lopende zaken bij de RvS is het project Wind op Land vertraagd (minder besteed, € 145.000, neutraal, reserve TWIN-H).
Doordat voor het in kaart brengen van het energieverbruik van de eigen organisatie en de vertaling naar CO2 (CO2 footprint) samengewerkt wordt met andere provincies, zijn de kosten lager uitgevallen (minder besteed, € 115.000, neutraal, reserve EXIN-H).
Overige verschillen (zie leeswijzer voor algemene toelichting)

  • Afrekeningsverschillen (minder besteed, € 35.000, neutraal)
  • Verschuiving tussen directe lasten en overdrachten (minder besteed, € 28.000, neutraal)
  • Diverse kleinere verschillen (minder besteed, € 63.000, neutraal, reserve EXIN-H)
  • Diverse kleinere verschillen (minder besteed, € 64.000, voordeel).

Uit de concept jaarrekening 2017 van PDENH blijkt dat op basis van herwaardering van hun participaties het treffen van een verliesvoorziening in 2017 noodzakelijk is. (Naar beneden bijgesteld, € 363.000 nadeel).

Overdrachten

Op grond van de Uitvoeringsregeling 2017 asbest eraf, zonnepanelen erop kunnen tot in oktober 2018 subsidies worden aangevraagd. Dit is de reden waarom niet het gehele in 2017 beschikbare budget gebruikt is. De niet bestede middelen uit 2017 zijn bij de eerste begrotingswijziging 2018 beschikbaar gesteld voor 2018 (minder besteed, € 246.000, voordeel, Uitgestelde Intentie).
Bij Voordracht 2016-25 van 23 mei 2016 is € 960.000 beschikbaar gesteld voor de realisatie van het onderzoekscentrum voor biomassavergassing InVesta. Deze subsidieverlening zal plaatsvinden nadat de financiering van de biomassavergasser Ambigo (voorheen Milena Olga) rond is. Op dit moment is dat nog niet het geval (minder besteed, € 960.000, neutraal, reserve TWIN-H).
Een aantal in 2013 verleende subsidies op grond van de Uvr duurzame energiemaatregelen bestaande bouw is lager vastgesteld dan de oorspronkelijke verlening. De hiervoor beschikbare middelen zijn teruggevloeid in de reserve (minder besteed, € 231.000, neutraal, reserve TWIN-H).
Overige verschillen (zie leeswijzer voor algemene toelichting)

  • Afrekeningsverschillen (minder besteed, € 433.000, neutraal)
  • Verschuiving tussen directe lasten en overdrachten (meer besteed, € 28.000, neutraal)
  • Diverse kleinere verschillen (minder besteed, € 72.000, neutraal, reserve EXIN-H en € 16.000 neutraal, reserve TWIN-H).