Onderdeel van beleidsdoel: Beleid voor wonen, vitaliteit woonomgeving en ruimtelijke ontwikkeling voeren

Instrumenten & output

operationeel doel

Instrumenten

Tabel Instrumenten - Output

Instrumenten

Output begroot

0utput gerealiseerd

Meetmoment:

Begroting 2017

5.1.1.01                   Stimuleren vitaliteit woonomgeving van dorpen en steden

- Conform.

- Stedelijke vernieuwingsprojecten vanuit UNA/ISV, TWIN-H/ISV, P-ISV en ISV 3 ondersteund en gestimuleerd.

Betekenis van de gebruikte termen en afkortingen:

ISV = Investeringsbudget stedelijke vernieuwing
UNA/ISV = voor ISV beschikbare UNA middelen
TWIN-H = Tweede Investeringsimpuls Noord-Holland
P-ISV = provinciale ISV

Meetmoment:

Begroting 2017

5.1.1.02                   Stimuleren van de woningbouwproductie

- Conform.

- Conform.

- Conform.

- Conform.

- Conform.

- Conform.

- Naar aanleiding van verzoeken van gemeenten de kwalitatieve woningbouw aangejaagd.
- Uitvoeringsprogramma binnenstedelijk bouwen voorbereid.
- Uitvoeringsregeling Collectieve Zelfbouw toegepast.
- Beschikbaar stellen van locaties voor zelfbouw door gemeenten en corporaties via kennis en afspraken in de RAP's gestimuleerd.
- Minimaal eenmaal per jaar klankbordgroep marktpartijen georganiseerd.
- Uitvoeringsregeling verduurzaming bestaande woningvoorraad voorbereid.

Overige toelichtingen

Extra informatie voor kaderstelling of controle:

Het conceptprogramma voor de uitvoeringsregeling verduurzaming bestaande woningvoorraad is gereed en wordt op 12 februari 2018 in PS behandeld.

Beleidsstukken bij dit instrument:

UPV Binnenstedelijk bouwen versnellen woningbouw
De uitvoeringsregeling Collectieve zelfbouw Noord-Holland 2017
De uitvoeringsregeling Woonvisie Noord-Holland 2016

Meetmoment:

Begroting 2017

5.1.1.03                   Regisseren regionale kwalitatieve en kwantitatieve woningbouwprogrammering

- Conform.

- Woningbouw monitor opgeleverd, in een deel van de regio's bestuurlijk overlegd.

- Conform.

- Conform.

- Concept RAP's 2016-2020 in en door de regio opgesteld.
- Afspraken uit de RAP's tussen regio's en provincie middels de woningbouwmonitor en een jaarlijks bestuurlijk overleg tussen provincie en regio gemonitord en geactualiseerd.
- Uitvoeringsregeling Woonvisie toegepast.
- Themabijeenkomsten en werkbezoeken over actuele onderwerpen georganiseerd.

Toelichting

Regionale afspraken wonen volgens artikel 5a PRV zijn opgesteld. Monitor Woningbouw 2017 is opgeleverd. Daarin is geen onderdeel voortgang RAP’s want de RAP’s waren op het moment van oplevering van de monitor nog niet, of pas net, beschikbaar. In 2018 nemen wij de voortgang van de RAP’s weer in de monitor op. Bestuurlijk overleg is gevoerd in alle regio’s of dit vindt voor de verkiezingen plaats.       

Betekenis van de gebruikte termen en afkortingen:

RAP = regionaal actieprogramma wonen

Extra informatie voor kaderstelling of controle:

Op 20 april 2017 heeft de netwerk-conferentie Wonen en Duurzaamheid plaatsgevonden.

Beleidsstukken bij dit instrument:

De uitvoeringsregeling Woonvisie Noord-Holland 2016

Meetmoment:

Begroting 2017

5.1.1.04                   Risicogericht toezicht houden op de huisvesting van verblijfsgerechtigden

- Conform (48 bestuurlijke brieven verzonden)

- Conform (53 ambtelijke gesprekken gehouden)
- Conform (14 bestuurlijke gesprekken gehouden)

- Bestuurlijke brief met oordeel over taakuitvoering op het terrein van huisvesting statushouders: 100% van de gemeenten.
- Met gemeenten die achterlopen in taakstelling ambtelijke overleggen gevoerd (100%).
- Met gemeenten die hun taakstelling niet adequaat uitvoeren, bestuurlijke gesprekken gevoerd (100%) en escalatie op bestuurlijk niveau door middel van de vervolgstappen op de escalatieladder.

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

operationeel doel

Meerjarenoverzicht en toelichting

Operationeel doel 5.1.1

Wonen en vitaliteit woonomgeving van dorpen en steden stimuleren

Lasten

Jaarrekening
2016

Ontwerp begroting 2017

Actuele begroting 2017

Jaarrekening 2017

Bedrag verschil *

%
verschil

Begroting 2018

Apparaatskosten

2.857

835

943

917

26

3

1.004

Directe lasten

40

203

203

84

119

59

200

Overdrachten

533

1.593

1.706

562

1.144

67

3.200

Subtotaal Lasten

3.430

2.631

2.852

1.563

1.289

45

4.404

Baten

-3.208

-693

-406

-742

336

-83

0

Saldo van baten en lasten

222

1.938

2.446

821

1.625

66

4.404

Storting reserves

0

0

0

0

0

-

0

Onttrekking reserves

687

0

0

245

-245

-

0

Resultaat

909

1.938

2.446

1.066

1.380

56

4.404

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de Gerealiseerde budgettabel

Directe lasten

Er zijn minder onderzoeksopdrachten met betrekking tot de woonvisie 2040 nodig dan was voorzien (minder besteed uit Reserve AP-2010, € 105.000, neutraal).
Overige verschillen (zie leeswijzer voor algemene toelichting)

  • Afrekeningsverschillen (minder besteed, € 14.000, neutraal)

Overdrachten

Er zijn minder subsidie aanvragen binnengekomen dan verwacht voor de UVR Woonvisie (minder besteed uit Reserve AP-2010, € 893.000, neutraal). Het vaststellen van Regionale Actieprogramma’s (RAP’s) in alle regio’s duurde langer dan verwacht. Een vastgesteld RAP is voorwaarde voor het kunnen indienen van aanvragen binnen de UVR Woonvisie, dat daardoor ook is vertraagd.
Door lagere projectkosten heeft de subsidievaststelling voor een aantal ISV3 notitiegemeenten geleid tot een terugstorting van gelden aan de provincie door de gemeenten Hollands Kroon, Medemblik en Weesp (minder besteed uit Reserve Stedelijke vernieuwing, € 245.000, neutraal).

Baten

De Rijksmiddelen Besluit Locatiegebonden Subsidies (BLS) zijn reeds door het ministerie vastgesteld op basis van niet-financiële indicatoren. Een deel van het saldo is niet meer verplicht en valt volgens wettelijk voorschrift vrij in de algemene middelen (meer ontvangen, € 305.000, voordeel).