Onderdeel van beleidsdoel: Beleid voor wonen, vitaliteit woonomgeving en ruimtelijke ontwikkeling voeren

Instrumenten & output

operationeel doel

Instrumenten

Tabel Instrumenten - Output

Instrumenten

Output begroot

0utput gerealiseerd

Meetmoment:

Zomernota 2017

5.1.2.01                   Opstellen en uitvoeren ruimtelijke kaders

- Conform.

- Conform.

- Conform.

- Conform.

- Conform.

- Conform.

- Conform.

- Handreiking PRV-Ladder voor regio’s en gemeenten opgesteld.
- Bijeenkomsten over toepassing PRV-Ladder voor de regio’s georganiseerd.
- Over ruimtelijke gemeentelijke plannen geadviseerd en deze beoordeeld.
- Een koersdocument en een eerste concept Omgevingsvisie in het kader van de Omgevingswet opgesteld inclusief een breed participatietraject.
- Gewerkt aan het geschikt maken van de data en applicaties voor digitaal stelsel Omgevingswet.
- In het kader van de Omgevingswet aan de beoordeling van AMvB’s en  instrumenten gewerkt.
- Gewerkt aan de implementatie van de interne werkwijze horend bij Omgevingswet.

Overige toelichtingen

Betekenis van de gebruikte termen en afkortingen:

PRV = Provinciale Ruimtelijke Verordening
AMvB = Algemene Maatregel van Bestuur

Extra informatie voor kaderstelling of controle:

Koers NH2050 is opgesteld na een intensief proces met gemeenten, waterschappen, belangenorganisaties en andere stakeholders en een grootschalige publiekscampagne, Jouw Noord-Holland
Het opstellen van de Koers NH2050 heeft meer tijd gekost doordat de behandeling in PS uit meerdere stappen bestond. Hierdoor is het zwaartepunt van opstellen van de Omgevingsvisie verschoven naar eerste helft 2018.  

Meetmoment:

Zomernota 2017

5.1.2.02                   Stimuleren ruimtelijke kwaliteit

- Conform.

- Conform.

- Evaluatie over de TFR gestart.

- Door de ARO over ruimtelijke kwaliteit bij voorontwerpplannen met impact in landelijk gebied geadviseerd.
- Door de PARK over ruimtelijke kwaliteit in provinciale en regionale opgaven geadviseerd.
- Evaluatie over de TFR uitgevoerd.

Toelichting

Bij de uitvoering van de evaluatie was er enige vertraging door wisseling betrokken ambtenaren bij gemeenten.
Verwachte oplevering: eerste kwartaal 2018

Overige toelichtingen

Betekenis van de gebruikte termen en afkortingen:

ARO = Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkelingen
PARK = Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit
TFR = Task Force Ruimte

Meetmoment:

Begroting 2017

5.1.2.03                   Uitvoeren thematische ruimtelijke programma's en projecten

- Conform.

- Regionaal ruimtelijk energieprogramma niet opgesteld.

- Regionale warmteplannen niet opgesteld.

- Bijdrage aan de ontwikkeling van een aantal OV-knooppunten geleverd.
- Regionaal ruimtelijk energieprogramma opgesteld.
- Regionale warmteplannen opgesteld.

Toelichting

Er is nog geen ruimtelijke energiestrategie is opgesteld. De vorm en status is nog in uitwerking tussen IPO, VNG, UvW en het Rijk. We zijn al wel begonnen met de ruimtelijke verkenningen. Dit is een belangrijke stap in de richting van de uiteindelijke strategie, het geeft een beeld van de opgave, de mogelijkheden om energieneutraal te worden en de ruimtelijke impact.  Op basis hiervan moeten we met de regio’s verder richting strategie.
In 2017 zijn allereerst de bouwstenen gemaakt voor de verduurzaming van de warmtevoorziening van de gebouwde omgeving. Deze vormen het onderdeel van het warmteplan. Het opstellen van het warmteplan is daarmee doorgeschoven naar 2018.

Overige toelichtingen

Extra informatie voor kaderstelling of controle:

Bijdrage aan 36 OV-knooppunten geleverd middels expertrol, coördinerende en/of stimulerende rol. Dat is ruim 25% meer dan de geplande 26 knooppunten.

Meetmoment:

Begroting 2017

5.1.2.04                   Uitvoeren gebiedsgerichte ruimtelijke programma's en projecten

- Conform.

- Conform.

- Conform.

- Conform.

- Conform.

- Ter realisatie van de Provinciale belangen in de Structuurvisie 2040 wordt een aantal ruimtelijke programma's en projecten voorbereid, danwel uitgevoerd, zoals: Bloemendalerpolder, Crailo, De Kop Werkt!, Uitvoeringsprogramma Haarlemmermeer-West, Noordzeekanaalgebied en Nieuwe Strandwal.
- Secretariaat voor de MRA uitgevoerd.
- De acties uit de MRA-Agenda waarbij de provincie betrokken is, voorbereid en uitgevoerd.
- In de Omgevingsraad Schiphol afspraken over de ontwikkeling van Schiphol en de leefbaarheid in de Schipholregio gemaakt.
- Afspraken SMASH Wonen-vliegen verder uitgewerkt.

Overige toelichtingen

Betekenis van de gebruikte termen en afkortingen:

MRA = Metropool Regio Amsterdam
SMASH = Structuurvisie Mainport Amsterdam Haarlemmermeer

Extra informatie voor kaderstelling of controle:

Begin 2017 gaven de gemeenten Hilversum, Gooise Meren en Laren aan dat zij het Crailo-terrein van de provincie wilden kopen. Na een intensieve onderhandeling is op 4 juli een Afsprakenkader overeen gekomen, waarmee Crailo werd verkocht. Uiteindelijk is op 18 december 2017 de Koopovereenkomst getekend en is de akte gepasseerd. De ontwikkeling van Crailo ligt hiermee  in handen van de betreffende 3 gemeenten. Zij beogen te komen tot een duurzame woonwijk, groenontwikkeling en een beperkte hoeveelheid bedrijvigheid.

Meetmoment:

Begroting 2017

5.1.2.05                   Uitvoeren grondbeleid

- Conform.

- Conform.

- Conform.

- Gronden ten behoeve van diverse beleidsdoelen, indien noodzakelijk met toepassing van het onteigeningsinstrument, aangekocht.
- Provinciale gronden en gebouwen beheerd (anders dan de gebouwen die in gebruik zijn voor de eigen dienst).
- Overtollig onroerend goed verkocht.

Beleidsstukken bij dit instrument:

Paragraaf Grondbeleid Jaarrekening 2017

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

operationeel doel

Meerjarenoverzicht en toelichting

Operationeel doel 5.1.2

Ruimtelijke ontwikkeling vormgeven en uitvoeren

Lasten

Jaarrekening
2016

Ontwerp begroting 2017

Actuele begroting 2017

Jaarrekening 2017

Bedrag verschil *

%
verschil

Begroting 2018

Apparaatskosten

6.370

5.370

5.846

5.233

613

10

5.238

Directe lasten

5.188

7.076

7.732

5.415

2.317

30

5.456

Kapitaallasten

0

0

0

7.515

-7.515

-

0

Overdrachten

1.112

9

13.934

8.611

5.323

38

3.311

Subtotaal Lasten

12.669

12.455

27.512

26.775

737

3

14.005

Baten

-14.234

-8.200

-21.085

-15.089

-5.996

28

-7.306

Saldo van baten en lasten

-1.565

4.255

6.427

11.686

-5.259

-82

6.699

Storting reserves

1.000

500

500

500

0

-

0

Onttrekking reserves

-1.199

0

0

0

0

-

-2.500

Resultaat

-1.764

4.755

6.927

12.186

-5.259

-76

4.199

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de Gerealiseerde budgettabel

Directe lasten

De incidenteel beschikbaar gestelde middelen voor proceskosten van OV-knooppunten verschuiven naar 2018, omdat de geraamde inzet aan instrumenten in knooppunten (o.a. alliantiegesprekken) minder snel is gegaan dan verwacht. Zowel de corridordialoog als de gemeentelijke gebiedsprocessen in de knooppunten kosten meer tijd dan voorzien. In 2018 verwachten we dat die processen wel tot concrete actie komen. Daarnaast verschuift de focus in het programma van corridoraanpak naar de aanpak van specifieke knooppunten (minder lasten, € 787.000, voordelig, uitgestelde intentie). De niet bestede middelen uit 2017 zijn bij de eerste begrotingswijziging 2018 beschikbaar gesteld voor 2018.
Nadat € 787.000 met de uitgestelde intentie wordt meegenomen naar 2018 is er sprake van een restant onderbesteding op OV-Knooppunten van € 120.000. Dit wordt veroorzaakt doordat de bijdrage van het MRA € 76.000 is verantwoord onder directe lasten en omdat de bijdrage niet volledig is besteed in 2017 (minder lasten, € 120.000, voordeel).
Met de Kaderbrief 2018 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor de omgevingsvisie. Oorspronkelijk was voorzien dat medio 2017 de tweede stap in het proces naar onze Omgevingsvisie, de Koersfase, zou worden afgerond en dat in de tweede helft 2017 de Ontwerp Omgevingsvisie opgesteld zou worden. De Koersfase heeft echter meer tijd gekost, onder meer omdat de besluitvorming in PS in drie delen is opgeknipt (richtinggevend debat, behandeling moties en besluitvorming Koers NH2050). Dit betekent dat de 3e fase is verschoven naar de eerste helft 2018 en de kosten voor het opstellen van de Ontwerp Omgevingsvisie pas op dat moment tot besteding komen. Het gaat daarbij onder meer om de kosten van het vervolg van de publiekscampagne Jouw Noord-Holland (Facebook, publieksonderzoek, media-uitingen), de uitvoering van de Plan-MER en de organisatie van diverse bijeenkomsten met stakeholders en een groot werkcongres (lasten verhoogd, € 369.000, voordelig, uitgestelde intentie). De niet bestede middelen uit 2017 zijn bij de eerste begrotingswijziging 2018 beschikbaar gesteld voor 2018.
Het project met betrekking tot de Omgevingswet kan met lagere kosten worden gerealiseerd (minder lasten € 50.000, voordeel).
Met de zomernota zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor Crailo vanuit het begrotingsbudget voor uitvoeringsprojecten structuurvisie 2040. Vanwege de verkoop aan de gemeenten is de projectorganisatie verkleind en is een deel van de beschikbaar gestelde middelen afgeraamd met de laatste begrotingswijziging. Eind van het jaar resteerde, na besteding, nog circa € 200.000. In het kader van de verkoop van Crailo aan de gemeenten Hilversum, Laren en Gooise Meren is afgesproken dat de provincie een bijdrage levert van maximaal € 200.000 voor een aanpassing van de aansluiting van het gebied Crailo op de A1. Naar verwachting vindt deze bijdrage, in de vorm van een incidentele subsidie, plaats in 2018 (minder lasten, € 200.000, voordelig, uitgestelde intentie). De niet bestede middelen uit 2017 zijn bij de eerste begrotingswijziging 2018 beschikbaar gesteld voor 2018.

Voor wat betreft de andere projecten die zijn uitgevoerd met budget uit de begrotingspost ‘uitvoeringsprojecten structuurvisie 2040’, is er sprake van een onderbesteding van 24% van het budget (minder besteed, € 519.000, voordeel):

 • Ruimte en energie € 174.000. In 2017 zijn onderzoeken uitgevoerd en bijeenkomsten georganiseerd voor nadere duiding van de ruimtelijke effecten van de energietransitie. Enerzijds als input voor de Omgevingsvisie en anderzijds ter uitvoering van gemaakte afspraken. Door andere wijze van financiering, gunstige aanbestedingen en een andere invulling van bijeenkomsten zijn de kosten lager uitgevallen dan begroot. Verder is een onderzoek naar ruimtelijke warmtestrategie doorgeschoven naar 2018. Aanleiding is dat door andere prioriteiten voortkomend uit regeerakkoord een verschuiving heeft plaatsgevonden van werkzaamheden. Daarnaast moest eerst het onderzoek van CE Delft voor gemeenten zijn afgerond.
 • Westas € 78.000. Een aantal opdrachten, waaronder voor de ruimtelijke economische strategie, is uitgesteld, omdat het plan van aanpak later werd afgerond dan gepland doordat de besprekingen met de externe partners meer tijd in beslag nam. De opdrachten worden uitgevoerd en gefactureerd in 2018. Verder heeft minder inhuur plaatsgevonden vanwege vakantie en ziekte.
 • Gebiedsagenda IJsselmeer € 58.000. In de loop van het jaar is gebleken dat er ook andere provincies aan de Agenda IJsselmeergebied mee gingen werken. De kosten voor onderzoek en proces werden verdeeld.  
 • Kavelruil Polder Waard-Nieuwland € 47.000 er is een deel van de kavelruil uitgesteld omdat er sprake is van bodemverontreiniging.
 • Ladder € 36.000: Er zijn 4 bijeenkomsten tussen de provincie en MRA geweest in plaats van de geplande 14 regiobijeenkomsten.
 • Er hebben zich minder onderzoeken RO voorgedaan dan verwacht, € 25.000.
 • Proceskosten Polder Waard-Nieuwland. Zowel de aanleg van de gecombineerde natuur en waterstrook als de aanleg van het fietspad zijn vanwege bestuurlijke discussies vertraagd, waardoor zowel de in het kader van de vergunningsprocedure noodzakelijke voorlichtingsbijeenkomsten als de openingsactiviteiten zijn uitgesteld, € 20.000.
 • ARO € 18.000 minder presentievergoeding en vergaderkosten. Eén vergadering vond schriftelijk plaats en één vergadering is afgelast omdat er geen bespreekpunten voor de agenda waren. Daarnaast is aan het maken van het jaarverslag over 2016 minder geld besteed dan in de voorafgaande jaren, vooral omdat er geen gebruik gemaakt is van filmmateriaal.
 • REOS € 12.000. De kosten voor de bijeenkomst met de Provincie Zuid-Holland vielen lager uit en de sessie in de Metropool Regio Amsterdam is gefinancierd door de gemeente Amsterdam. Verder zijn extra onderzoeken REOS breed uitgevoerd en gefinancierd vanuit het ministerie.
 • Overige projectverschillen, elk minder dan 25% van het budget, € 51.000

De kosten voor het beheer van het provinciale vastgoed zijn niet op voorhand exact in te schatten. De beheerkosten zijn sterk afhankelijk van het wel of niet optreden van calamiteiten (zoals brand, lekkages, asbestvondsten). Daarnaast vindt de oplegging van waterschapsbelastingen niet geregeld plaats, waarbij soms met terugwerkende kracht aanslagen van 3 belastingjaren geleden worden opgelegd. Hierdoor zijn de kosten niet gelijkmatig over de jaren heen verdeeld. Over 2017 bedraagt de totale onderbesteding 8% van het budget voor directe lasten. In het licht van bovenstaande is dit een kleine afwijking van het begrote budget (mindere besteed, € 127.000, voordeel).

De verkopen onroerend goed zijn lager uitgevallen waardoor het budget voor bijkomende verkoopkosten evenredig is onderbesteed (minder besteed, € 108.000, voordeel)
Overige verschillen (zie leeswijzer voor algemene toelichting)

 • Diverse kleinere verschillen (minder besteed, € 96.000, voordeel);
 • Afrekeningsverschillen (meer besteed, € 4.000, neutraal)
 • Verschuiving tussen directe lasten en overdrachten (minder besteed, € 21.000, neutraal)

Kapitaallasten

De wettelijke voorschriften met betrekking tot begroting en verantwoording van verkopen onroerend goed zijn gewijzigd. Op basis van een uitspraak van de commissie BBV (Besluit begroting en verantwoording) dient een wijziging plaats te vinden op de oorspronkelijke wijze van raming en verantwoording van het netto verkoopresultaat onder “Baten”. In het vervolg dient een scheiding gecreëerd te worden: 1. De bruto verkoopopbrengst dienen geplaatst te worden onder “Baten” en 2. de afwaardering van de gronden onder “(kapitaal) Lasten”. Omdat de uitspraak aan het eind van het jaar is ontvangen kon de begroting niet meer worden aangepast. In de begroting was onder “Baten” het netto verkoopresultaat (verkoopprijs minus afwaardering) opgenomen. In voorliggende jaarrekening is de scheiding tussen verkoopopbrengst en afwaardering wel doorgevoerd: De bruto verkoopopbrengst staat benoemd onder "Baten" en de afwaardering onder "Kapitaalslasten". De kapitaalslasten met betrekking tot de grondverkopen BBL, PASO en Wieringerrandmeer worden als gevolg daarvan overschreden (meer besteed, € 1,7 miljoen, nadeel).
Op grond van een recente uitgevoerde taxatie is Distriport afgewaardeerd naar de waarde van landbouwgrond (meer lasten, € 5,8 miljoen, nadeel).

Overdrachten
De gemeente Haarlemmermeer heeft nog niet alle subsidieaanvragen met betrekking tot de nota Ruimte Gelden ingediend. De eerste aanvraag is ontvangen en verleend voor een verbeterd Droogmakerij Systeem voor Park 21. Een vervolgaanvraag voor de verduurzaming van het watersysteem in Park 21 en de aanvragen voor ‘projecten groen-recreatieve verbinding’ en herstructurering/transformatie bedrijventerreinen verwachten we in de loop van het volgende jaar (minder besteed uit Rijksgelden ILG, € 5,4 miljoen, neutraal).
De subsidieaanvraag Nieuw West Airport Express is ontvangen in december en kon niet meer op tijd worden verleend wegens een onderzoek naar staatssteun (minder besteed, € 200.000, voordeel).

Overige verschillen (zie leeswijzer voor algemene toelichting)

 • Afrekeningsverschillen (meer besteed, € 225.000, neutraal).
 • Verschuiving tussen directe lasten en overdrachten (meer besteed, € 21.000, neutraal)
 • Diverse kleinere verschillen (meer besteed, € 31.000, voordeel);

Baten

Doordat gemeente Haarlemmermeer nog niet alle subsidie aanvragen heeft ingediend is er minder verleend dan verwacht. Als gevolg hiervan is er voor een gelijk bedrag minder als dekkingsmiddel vanuit de balanspost ILG Rijksgelden ingezet (balanspost ILG Rijksgelden, minder Baten, € 5,4 miljoen, neutraal)

Naar aanleiding van de hierboven beschreven wijziging van begrotingsuitgangspunten (onder “kapitaallasten”) is onder “baten” de bruto verkoopopbrengst opgenomen.
Omdat er minder grond is verkocht dan verwacht is er per saldo sprake van een onderschrijding op de Baten (minder ontvangen, € 826.000, nadeel). Zo was de opbrengst verkoop BBL en PASO gronden gebaseerd op een aantal geplande transacties. Helaas bleek bij bijna alle transacties onvoorziene complicaties op te treden waardoor aktepassering noodgedwongen in 2018 plaats vindt. Als onvoorziene complicaties moet gedacht worden aan het ontbreken van instemming op de technische details van de transactie door wederpartij(en).
Er zijn meer pacht- en huuropbrengsten in rekening gebracht dan is begroot, het gaat om 5% van de totaal begrote opbrengsten (meer baten, € 176.000, voordeel).