Onderdeel van beleidsdoel: Welvaart en welzijn bevorderen door duurzame, vernieuwende en ondernemende economie

Instrumenten & output

operationeel doel

Instrumenten

Tabel Instrumenten - Output

Instrumenten

Output begroot

0utput gerealiseerd

Meetmoment:

Zomernota 2017

5.3.1.01                   Faciliteren regionale economische samenwerking

- Conform.

- Conform.

- Conform.

- Conform.

- Bijdrage aan Ontwikkelbedrijf Noord-Holland Noord voor de uitvoering van het jaarlijks activiteitenprogramma is verleend.
- Uitvoering is gegeven aan de Visie Noordzeekanaalgebied, o.a. via onze participatie in het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied.
- Den Helder is ondersteund bij de planvorming voor de ontwikkeling van de haven en luchthaven.
- Via participatie in ontwikkelmaatschappij SADC zijn stappen gezet in de realisatie van werklocaties in de Schipholregio.

Toelichting

- 1e bullit: 18 gemeenten en de provincie hebben de regionaal economische samenwerking voor een periode van 7 jaar verlengd door ondertekening van een aandeelhouders- en een dienstverleningsovereenkomst aan ONHN.
- 2e bullit: Er is uitvoering gegeven aan de Visie Noordzeekanaalgebied door o.a. het realiseren van het SHIP, het monitoren van de ruimte intensivering op het bedrijventerrein langs het kanaal, het ontwikkelen van een aanpak energietransitie NZKG, het starten van een pilot circulaire economie NZKG en het organiseren van een informatiebijeenkomst schone brandstoffen.

Overige toelichtingen

Betekenis van de gebruikte termen en afkortingen:

SADC = Schiphol Area Development Company
SHIP = Sluis Haven Informatie Punt
NZKG = Noordzeekanaalgebied
ONHN = Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

Beleidsstukken bij dit instrument:

Uitvoeringsagenda Economie 2016-2019
Coalitieakkoord 2015-2019 "Ruimte voor Groei"

Meetmoment:

Zomernota 2017

5.3.1.02                   Toekomstbestendig maken van werklocaties

- Conform.

- Conform.

- Via de Uitvoeringsregeling HIRB is verbetering tot stand gebracht in kwaliteit en duurzaamheid van werklocaties.
- Ambassadeur beheer bedrijventerreinen aangesteld

Toelichting

-1e bullit: er zijn 12 subsidies verstrekt vanuit het programma HIRB.

Overige toelichtingen

Betekenis van de gebruikte termen en afkortingen:

HIRB = Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen

Beleidsstukken bij dit instrument:

Uitvoeringsagenda Economie 2016-2019
Coalitieakkoord 2015-2019 "Ruimte voor Groei"

Meetmoment:

Zomernota 2017

5.3.1.03                   Faciliteren van regionale afstemming voor werklocaties en detailhandel

- Conform.

- De jaarlijkse monitoring van bedrijventerreinen en kantoren is nog niet geheel uitgevoerd in de Monitor Werklocaties Noord-Holland.
- Conform.

- Conform.
-

- De regionale afstemming voor de ontwikkeling van werklocaties in Noord-Holland Zuid (via Uitvoeringsstrategie Plabeka) en Noord-Holland Noord (via regionale convenanten) is bereikt en is bewaakt.
- De jaarlijkse monitoring van bedrijventerreinen en kantoren is uitgevoerd in de Monitor Werklocaties Noord-Holland.
- De regionale afstemming voor nieuwe detailhandels-ontwikkelingen is uitgevoerd en bewaakt, o.a. via financiële bijdragen aan regionale detailhandelsvisies.
- Financiële ondersteuning is verleend aan 2 regionale adviescommissies detailhandel (RAC).

Toelichting

- 2e bullit: Doordat dit jaar buiten de formele bedrijventerrenen en kantoorlocaties ook gemengde werklocaties zijn meegenomen is meer tijd besteed aan het opzetten van de monitor. Hierdoor is enige vertraging opgetreden. Begin 2018 is de monitor gereed.

Overige toelichtingen

Betekenis van de gebruikte termen en afkortingen:

Plabeka = Platform Bedrijventerreinen en Kantoren (in de MRA)
MRA = Metropool Regio Amsterdam
RAC = Regionale Advies Commissie Detailhandel

Beleidsstukken bij dit instrument:

Uitvoeringsagenda Economie 2016-2019
Coalitieakkoord 2015-2019 "Ruimte voor Groei"

Meetmoment:

Zomernota 2017

5.3.1.04                   Stimuleren van het toerisme in Noord-Holland

- Conform.

- Conform.

- In samenwerking met MRA-partners (Agenda Toerisme) zijn diverse promotionele activiteiten en projecten uitgevoerd, o.a. gericht op betere spreiding bezoekersstromen.  
- Gemeenten/regio’s zijn ondersteund voor het maken van visies over de ontwikkeling van verblijfsrecreatie.

Toelichting

-1e bullit: in het kader van "Amsterdam bezoeken, Holland zien" zijn o.a. de volgende promotionele activiteiten uitgevoerd: themacampagnes, persreizen, uitwerking gebiedsplannen en de ontwikkeling van "Cycleseeing Amsterdam".

Overige toelichtingen

Betekenis van de gebruikte termen en afkortingen:

MRA = Metropool Regio Amsterdam

Beleidsstukken bij dit instrument:

Uitvoeringsagenda Economie 2016-2019
Coalitieakkoord 2015-2019 "Ruimte voor Groei"

Meetmoment:

Zomernota 2017

5.3.1.05                   Aantrekken van internationale bedrijven

- Conform.

- Conform.

- Internationale bedrijven die zich willen vestigen in Noord-Holland, zijn gesignaleerd en begeleid.
- Promotiemateriaal (website en brochures) voor de acquisitie van internationale bedrijven zijn op orde gebracht en promotieactiviteiten (beurzen, handelsmissies via aangesloten samenwerkingsverbanden) zijn uitgevoerd.  

Overige toelichtingen

Beleidsstukken bij dit instrument:

Uitvoeringsagenda Economie 2016-2019
Coalitieakkoord 2015-2019 "Ruimte voor Groei"

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

operationeel doel

Meerjarenoverzicht en toelichting

Operationeel doel 5.3.1

Bijdragen aan een aantrekkelijk en duurzaam ruimtelijk vestigingsklimaat

Lasten

Jaarrekening
2016

Ontwerp begroting 2017

Actuele begroting 2017

Jaarrekening 2017

Bedrag verschil *

%
verschil

Begroting 2018

Apparaatskosten

0

0

1.000

992

8

1

994

Directe lasten

0

0

2.668

17.404

-14.736

-552

3.136

Overdrachten

0

0

5.543

2.670

2.873

52

16.670

Subtotaal Lasten

0

0

9.211

21.066

-11.856

-129

20.800

Baten

0

0

-11.289

-11.009

-280

2

-6.108

Saldo van baten en lasten

0

0

-2.079

10.057

-12.135

584

14.692

Storting reserves

2.837

6.112

6.112

6.112

0

-

4.893

Onttrekking reserves

-6.182

0

-1.487

-1.285

-202

14

-4.500

Resultaat

-3.345

6.112

2.546

14.884

-12.338

-485

15.085

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de Gerealiseerde budgettabel

Directe lasten

Het beslag op het budget Regionale Economie valt lager uit doordat voor de beleidsontwikkeling van een aantal onderdelen - zoals circulaire economie en MKB-beleid - veel eigen ambtelijke capaciteit is ingezet. Hierdoor is er dit jaar minder inhuur van externe adviseurs e.d. nodig dan waar eerst rekening mee werd gehouden. Daarnaast heeft de oprichting van het Innovatiefonds ook langer geduurd waardoor een deel van de kosten in 2018 zullen vallen (minder besteed, € 100.000, voordeel).
Voor digitale infrastructuur zijn de niet bestede middelen uit 2017 bij de eerste begrotingswijziging 2018 beschikbaar gesteld voor 2018. In 2017 hebben wij besloten tot het ondersteunen van kansrijke lokale initiatieven met het verstrekken van garantstellingen. Het procesgeld dat hiermee gemoeid is wordt betaald uit het beschikbare budget.  Dit loopt door in 2018. Naar verwachting zullen wij in 2018 een besluit nemen over ingediende aanvragen voor garantstelling (niet bestede middelen uit 2017, € 359.000, voordeel).
Voor Noordzeehavens zijn de niet bestede middelen uit 2017 bij de eerste begrotingswijziging 2018 beschikbaar gesteld voor 2018. De interne voorbereiding met de partners voor het project ontwikkeling Averijhaven heeft in 2017 langer geduurd dan gepland. Hierdoor kan pas in 2018 met de uitvoering worden gestart (niet bestede middelen uit 2017, € 66.000, voordeel).
Voor duurzaam vestigingsbeleid zijn er twee opdrachten van in totaal € 200.000 uitgezet, die anderhalf jaar duren. In 2017 is er € 43.000 gedeclareerd uit de reserve Herstructurering Bedrijfsterreinen. De rest van de kosten zal in 2018 worden gemaakt (minder besteed, € 157.0000, neutraal).
Voor het SHIP stond voor eind december nog aanpassingen aan het gebouw ingepland, die zijn echter doorgeschoven naar januari 2018 (minder besteed, € 145.000, neutraal).

Lening stichting Voorbereiding Pallas-reactor

De provincie Noord-Holland heeft samen met het Rijk de stichting Voorbereiding Pallas-reactor (hierna stichting Pallas) opgericht. Rijk en provincie hebben elk een lening van maximaal € 40 miljoen beschikbaar gesteld om de eerste stappen te kunnen zetten voor realisatie van Pallas. De € 80 miljoen wordt aangewend door de stichting Pallas voor de nadere uitwerking van het ontwerp, de aanbesteding en vergunningprocedure voor de nieuwe reactor.
In GS en PS is aan de orde geweest dat de financiering van de voorbereidingsfase zeer risicovol is. Om deze reden zijn go/no-go momenten ingebouwd, waarbij GS aan de hand van een actuele business case PS consulteren over het verder gaan met het project. Elke fase wordt afgesloten met een go/no go besluit door Rijk en provincie gezamenlijk. De bouw en exploitatie van de reactor moet volledig privaat met risicodragend kapitaal worden gefinancierd. Daarbij geldt dat de gemaakte kosten voor ontwerp, aanbesteding en vergunningprocedure door de private investeerders moeten worden terugbetaald. De bijdrage van het Rijk en de provincie dient dan ook gezien te worden als een investering die op termijn wordt terugverdiend.
Op 3 april 2018 is door de stichting Pallas het betalingsverzoek voor de derde tranche ad € 17,5 miljoen ingediend. De stichting heeft daarbij de Businesscase 3.1 gevoegd en verzocht voor 1 juli 2018 een besluit te nemen. Daarnaast heeft Pallas verzocht om de looptijd van de lening te verlengen van 1 januari 2019 tot 1 juli 2020 en om het maximaal beschikbaar te stellen krediet van € 40 miljoen te verhogen door de verschuldigde rente bovenop het nominale bedrag van € 40 miljoen te boeken.
Op basis van de thans bekende feiten is ten behoeve van de provinciale jaarrekening 2017 het risico van de lening gewogen en wordt de kans op terugbetaling van de lening zodanig ingeschat dat daarvoor een voorziening is opgenomen voor het volledige bedrag van de vordering ultimo 2017. De reden voor deze inschatting zit onder meer in de vertraging zoals deze blijkt uit de Business case 3.1 en de review 2018 door Strategy&. Niet alleen zal de looptijd van de provinciale lening verlengd moeten worden, tevens wordt aangegeven dat ook de jaren daarna enige vorm van publieke betrokkenheid nodig zal zijn. Daarnaast geeft het elk jaar oplopende negatieve eigen vermogen van Pallas aan dat de kans op volledige inning van de vordering naar de situatie eind 2017 als niet realistisch moet worden beoordeeld.
Tenslotte is van belang dat bij het opmaken van de provinciale jaarrekening 2017 de provincie nog in overleg is met het Rijk over de condities en het tijdstip van een eventuele derde tranche, waardoor er nog geen besluit over de vervolgfinanciering van Pallas ligt. Provinciale Staten zijn op 20 juni 2018 geïnformeerd over het uitstel van de besluitvorming over de derde tranche.
Overige verschillen (zie leeswijzer voor algemene toelichting):

 • Afrekeningsverschillen (minder besteed, € 23.000, neutraal)
 • Verschuiving tussen directe lasten en overdrachten (minder besteed, € 327.000, neutraal)
 • Diverse kleinere verschillen (minder besteed, € 109.000, neutraal)
 • Diverse kleinere verschillen (minder besteed, € 35.000, voordeel)

Kapitaallasten

In 2017 is een verliesvoorziening getroffen voor de RON  (meer besteed, € 389.000, nadeel).
Overige verschillen (zie leeswijzer voor algemene toelichting):

 • Verschuiving tussen kapitaallasten en overdrachten (meer besteed, € 371.000, neutraal)

Overdrachten

De aanvragen voor de uitvoeringsregeling Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen kunnen worden gedaan van augustus 2017 tot augustus 2018. In 2017 zijn minder aanvragen binnengekomen dan verwacht, daarom zijn er ook minder bestedingen uit de reserve Herstructurering Bedrijventerreinen (minder besteed, € 145.000, neutraal).
Overige verschillen (zie leeswijzer voor algemene toelichting):

 • Afrekeningsverschillen (minder besteed, € 2,6 miljoen, neutraal)
 • Verschuiving tussen directe lasten en overdrachten (meer besteed, € 327.000, neutraal)
 • Verschuiving tussen kapitaallasten en overdrachten (minder besteed, € 371.000, neutraal)
 • Diverse kleinere verschillen (minder besteed, € 69.000, neutraal)
 • Diverse kleinere verschillen (minder besteed, € 15.000, voordeel)

Baten

Het restant van de bijdragen van derden voor het SHIP zijn in de balans geboekt ten behoeve van uitgaven in volgende jaren. Dit is een administratieve boeking (minder baten, € 254.000, neutraal).
Overige verschillen (zie leeswijzer voor algemene toelichting):

 • Diverse kleinere verschillen (minder baten, € 33.000, voordeel)

Onttrekking reserves

De onttrekking uit de reserve Herstructurering Bedrijventerreinen is aangepast aan de uitgaven uit de reserve (minder onttrokken, € 302.000, neutraal).
De onttrekking uit de reserve Programma Water als Economische Drager is aangepast aan de uitgaven uit de reserve (minder onttrokken, € 100.000, neutraal).