Onderdeel van beleidsdoel: Welvaart en welzijn bevorderen door duurzame, vernieuwende en ondernemende economie

Instrumenten & output

operationeel doel

Instrumenten

Tabel Instrumenten - Output

Instrumenten

Output begroot

0utput gerealiseerd

Meetmoment:

Zomernota 2017

5.3.2.01                   Versterken van (duurzame) innovatie in het MKB

- De onderdelen a, b en c conform. Onderdeel d is gestart.

- Innovatie in het MKB is versterkt door middel van inzet van vier instrumenten: (a) Proof of concept fonds, (b) MIT (MKB Innovatiestimulering Topsectoren, (c) Investeringsgereedprogramma, (d) Versnellingsprogramma voor duurzame innovaties.

Toelichting

Het proof-of-conceptfonds (onderdeel a) is ontwikkeld. In 2017 zijn in het kader van de MIT-regeling (onderdeel b) 56 subsidies verstrekt. Via het Investeringsprogramma (onderdeel c) zijn aan 50 ondernemers adviezen verstrekt. Het versnellingsprogramma voor duurzame innovaties (onderdeel d) is eind 2017 van start gegaan en heeft in 2017 nog geen resultaten opgeleverd.

Overige toelichtingen

Betekenis van de gebruikte termen en afkortingen:

MKB = Midden en Klein Bedrijf
MIT = MKB Innovatiestimulering Topsectoren

Beleidsstukken bij dit instrument:

Uitvoeringsagenda Economie 2016-2019
Coalitieakkoord 2015-2019 "Ruimte voor Groei"

Meetmoment:

Zomernota 2017

5.3.2.02                   Versterken innovatieklimaat in de Metropoolregio Amsterdam

- Conform.

- Jaarlijkse bijdrage aan de MRA (regionaal budget innovatie) is verleend waarmee diverse projecten en activiteiten op gebied van innovatie en economie zijn ondersteund.  

Overige toelichtingen

Betekenis van de gebruikte termen en afkortingen:

MRA = Metropool Regio Amsterdam

Beleidsstukken bij dit instrument:

Uitvoeringsagenda Economie 2016-2019
Coalitieakkoord 2015-2019 "Ruimte voor Groei"

Meetmoment:

Zomernota 2017

5.3.2.03                   Versterken van de digitale infrastructuur

- Conform.

- Initiatieven ondersteund in het kader van het aanleggen van breedbandverbindingen in ‘witte’ gebieden in Noord-Holland.

Toelichting

Er zijn voorbereidingen getroffen om een garantstelling te kunnen geven aan kansrijke initiatieven om de aanleg van glasvezel in de witte buitengebieden haalbaar te maken.

Overige toelichtingen

Beleidsstukken bij dit instrument:

Uitvoeringsagenda Economie 2016-2019
Coalitieakkoord 2015-2019 "Ruimte voor Groei"

Meetmoment:

Zomernota 2017

5.3.2.04                   Behouden en versterken van Onderzoekslocatie Petten

- Conform.

- Bijdrage (in samenwerking met het ministerie van EZ) is verleend aan de voorbereidingsfase voor de nieuwe Pallas reactor.

Overige toelichtingen

Beleidsstukken bij dit instrument:

Uitvoeringsagenda Economie 2016-2019
Coalitieakkoord 2015-2019 "Ruimte voor Groei"

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

operationeel doel

Meerjarenoverzicht en toelichting

Operationeel doel 5.3.2

Bijdragen aan een sterk innovatieklimaat

Lasten

Jaarrekening
2016

Ontwerp begroting 2017

Actuele begroting 2017

Jaarrekening 2017

Bedrag verschil *

%
verschil

Begroting 2018

Apparaatskosten

0

0

521

410

111

21

412

Directe lasten

0

0

2.160

450

1.710

79

6.580

Overdrachten

0

0

3.980

2.115

1.865

47

0

Subtotaal Lasten

0

0

6.661

2.975

3.686

55

6.992

Baten

0

0

0

0

0

-

0

Saldo van baten en lasten

0

0

6.661

2.975

3.686

55

6.992

Storting reserves

4.479

3.064

5.356

6.596

-1.240

-23

322

Onttrekking reserves

-3.947

0

-5.528

-1.542

-3.986

72

-7.276

Resultaat

532

3.064

6.490

8.030

-1.540

-24

38

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de Gerealiseerde budgettabel

Directe lasten

Het programma Go!-NH en het proof-of-conceptfonds starten in 2018 in plaats van in 2017 doordat de voorbereidingswerkzaamheden meer tijd vergden. Daarom hebben de betalingen hiervoor uit de reserve Werkgelegenheid en Economie niet in 2017 plaatsgevonden (minder besteed, € 1,6 miljoen, neutraal).
Overige verschillen (zie leeswijzer voor algemene toelichting):

  • Verschuiving tussen directe lasten en overdrachten (minder besteed, € 60.000, neutraal).

Overdrachten

Vanwege het grote aantal aanvragen is niet alles in 2017 afgerond, maar zijn ook veel subsidies in januari 2018 verleend voor de uitvoeringsregeling MKB innovatiestimulering topsectoren NH uit de reserve Werkgelegenheid en Economie (minder besteed, € 1,9 miljoen, neutraal).
Overige verschillen (zie leeswijzer voor algemene toelichting):

  • Verschuiving tussen directe lasten en overdrachten (meer besteed, € 60.000, neutraal).

Storting reserves

Uit het provinciefonds ontvangt de provincie ten behoeve van de regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren een bedrag van € 1.240.000. Dit geld wordt in de reserve Economie en werkgelegenheid in Programma 5 gestort (hogere storting in de reserve werkgelegenheid, € 1.240.000, neutraal).

Onttrekking reserves

De onttrekking uit de reserve Werkgelegenheid en Economie is aangepast aan de uitgaven uit de reserve (minder onttrokken, € 4,0 miljoen, neutraal).