Onderdeel van beleidsdoel: Welvaart en welzijn bevorderen door duurzame, vernieuwende en ondernemende economie

Instrumenten & output

operationeel doel

Instrumenten

Tabel Instrumenten - Output

Instrumenten

Output begroot

0utput gerealiseerd

Meetmoment:

Zomernota 2017

5.3.3.01                   Verbeteren aansluiting arbeidsmarkt & onderwijs

- Conform.

- Uitvoering is gegeven aan Uitvoeringsagenda Arbeidsmarkt o.a. gericht op versterken MBO techniek-campusstructuur.

Toelichting

Comform de beoogde MBO-campusstructuur zijn 7 subsidies verstrekt, waarvan 5 in aansluiting op het Regionaal Investerings Fonds MBO.

Overige toelichtingen

Beleidsstukken bij dit instrument:

Uitvoeringsagenda Economie 2016-2019
Coalitieakkoord 2015-2019 "Ruimte voor Groei"

Meetmoment:

Zomernota 2017

5.3.3.02                   Versnellen overgang van werk naar werk

- Conform.

- Uitvoering is gegeven aan Uitvoeringsagenda Arbeidsmarkt o.a. gericht op doorstroming van mensen in arbeidsproces.

Toelichting

Voor de MRA zijn om- en bijscholingsafspraken gemaakt binnen het zogenaamde House of Skills, dat aansluit op de ontstane campusstructuur.

Overige toelichtingen

Beleidsstukken bij dit instrument:

Uitvoeringsagenda Economie 2016-2019
Coalitieakkoord 2015-2019 "Ruimte voor Groei"

Meetmoment:

Zomernota 2017

5.3.3.03                   Bevorderen van inclusieve arbeidsmarkt

- Conform.

- Uitvoering is gegeven aan Uitvoeringsagenda Arbeidsmarkt o.a. gericht op toegankelijkheid van arbeidsmarkt voor doelgroepen met een achterstand.

Toelichting

Er zijn voorbeeldprojecten uitgevoerd en er is 1 extra campussubsidie verstrekt voor onderwijsproject Groenstart.

Overige toelichtingen

Beleidsstukken bij dit instrument:

Uitvoeringsagenda Economie 2016-2019
Coalitieakkoord 2015-2019 "Ruimte voor Groei"

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

operationeel doel

Meerjarenoverzicht en toelichting

Operationeel doel 5.3.3

Bijdragen aan een veerkrachtige arbeidsmarkt

Lasten

Jaarrekening
2016

Ontwerp begroting 2017

Actuele begroting 2017

Jaarrekening 2017

Bedrag verschil *

%
verschil

Begroting 2018

Apparaatskosten

0

0

687

658

29

4

2.236

Directe lasten

0

0

449

353

96

21

236

Overdrachten

0

0

790

790

0

-

0

Subtotaal Lasten

0

0

1.926

1.800

126

7

2.472

Baten

0

0

-47

-48

1

-3

0

Saldo van baten en lasten

0

0

1.879

1.752

127

7

2.472

Storting reserves

0

0

0

0

0

-

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

-

0

Resultaat

1.879

1.752

127

7

2.472

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de Gerealiseerde budgettabel

Directe lasten

Voor Arbeidsmarkt zijn de niet bestede middelen uit 2017 bij de eerste begrotingswijziging 2018 beschikbaar gesteld voor 2018. De interactieve beleidsuitvoering met de triple helixpartijen (overheid, ondernemers en onderwijs) in het veld levert een, niet op de maand te voorspellen uitvoeringsgereedheid van projecten voor de arbeidsmarkt op. Er is in 2017 sprake geweest van een kleine vertraging in een aantal projecten die begin 2018 wel uitgevoerd worden (niet bestede middelen uit 2017, € 96.000, voordeel).