Onderdeel van beleidsdoel: Welvaart en welzijn bevorderen door duurzame, vernieuwende en ondernemende economie

Instrumenten & output

operationeel doel

Instrumenten

Tabel Instrumenten - Output

Instrumenten

Output begroot

0utput gerealiseerd

Meetmoment:

Zomernota 2017

5.3.4.01                   Faciliteren Greenport Noord-Holland Noord en Greenport Aalsmeer

- Conform.

- Conform.

- Via het samenwerkingsverband Greenport Noord-Holland Noord en via projecten van het Uitvoeringsprogramma is uitvoering gegeven aan het versterken van het agrocluster in Noord-Holland Noord.
- Via het samenwerkingsverband Greenport Aalsmeer en via projecten van het Uitvoeringsprogramma is uitvoering gegeven aan het versterken van de bedrijvigheid in deze regio.

Toelichting

-1e bullit: uitgevoerd conform de uitvoeringsagenda met o.a. het project High Tech Farming en Innovation Hub.
-2e bullit: uitgevoerd conform de uitvoeringsagenda met ondernemingsverkenningen, netwerk PrimAviera en een akkoord rond de aanleg CO2 netwerk.

Overige toelichtingen

Beleidsstukken bij dit instrument:

Uitvoeringsagenda Economie 2016-2019
Coalitieakkoord 2015-2019 "Ruimte voor Groei"

Meetmoment:

Zomernota 2017

5.3.4.02                   Versterken van agriclusters Seedvalley en Agri & Food in de MRA

- Conform.

- Conform.

- Via Amsterdam Green Campus en AgriTechCampus zijn agriclusters versterkt.
- Bijdrage is verleend aan het Uitvoeringsprogramma Agri & Food in de MRA.

Toelichting

-1e bullit: opstart van het programma "Next Level Sierteelt".
-2e bullit: het Manifest "Voedsel Verbindt" ondertekend, waarmee ingezet is op een duurzaam regionaal voedselsysteem en -netwerk.

Overige toelichtingen

Betekenis van de gebruikte termen en afkortingen:

MRA = Metropool Regio Amsterdam

Beleidsstukken bij dit instrument:

Uitvoeringsagenda Economie 2016-2019
Coalitieakkoord 2015-2019 "Ruimte voor Groei"

Meetmoment:

Zomernota 2017

5.3.4.03                   Versterken en verduurzamen van de visserijsector

- Conform.

- Conform.

- Bijdrage is verleend aan Uitvoeringsprogramma IJsselmeervisserij (o.a. gericht op verduurzaming visserij).
- Projecten in de Waddenzee zijn ondersteund via het Waddenfonds.

Toelichting

In 2016 zijn subsidies verstrekt voor meerjarige (dus ook in 2017) projecten en programma's.

Overige toelichtingen

Beleidsstukken bij dit instrument:

Uitvoeringsagenda Economie 2016-2019
Coalitieakkoord 2015-2019 "Ruimte voor Groei"

Meetmoment:

Zomernota 2017

5.3.4.04                   Uitvoeren Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP)

- Conform.

- Door de uitvoering en cofinanciering van het Europese POP3 programma zijn diverse projecten (o.a. gericht op innovatie, duurzaamheid en biodiversiteit) gerealiseerd.

Toelichting

Subsidies zijn verstrekt voor projecten jonge landbouwers en verduurzaming van de landbouw.

Overige toelichtingen

Betekenis van de gebruikte termen en afkortingen:

POP = PlattelandsOntwikkelingsProgramma

Beleidsstukken bij dit instrument:

Uitvoeringsagenda Economie 2016-2019
Coalitieakkoord 2015-2019 "Ruimte voor Groei"

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

operationeel doel

Meerjarenoverzicht en toelichting

Operationeel doel 5.3.4

Bijdragen aan een sterke en duurzame agrosector

Lasten

Jaarrekening
2016

Ontwerp begroting 2017

Actuele begroting 2017

Jaarrekening 2017

Bedrag verschil *

%
verschil

Begroting 2018

Apparaatskosten

0

0

309

305

4

1

307

Directe lasten

0

0

360

185

175

49

998

Overdrachten

0

0

2.359

2.198

161

7

2.466

Subtotaal Lasten

0

0

3.028

2.688

340

11

3.771

Baten

0

0

-110

-58

-52

47

0

Saldo van baten en lasten

0

0

2.918

2.629

289

10

3.771

Storting reserves

0

0

500

500

0

-

1.500

Onttrekking reserves

-81

-2.400

-1.100

-912

-188

17

-2.350

Resultaat

-81

-2.400

2.318

2.217

101

4

2.921

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de Gerealiseerde budgettabel

Directe lasten

Overige verschillen (zie leeswijzer voor algemene toelichting):

  • Afrekeningsverschillen (minder besteed, € 31.000, neutraal)
  • Verschuiving tussen directe lasten en overdrachten (minder besteed, € 115.000, neutraal)
  • Diverse kleinere verschillen (minder besteed, € 29.000, voordeel)

Overdrachten

De onderbesteding bij Europese Landbouwsubsidies is veroorzaakt doordat aanvragers van projecten in 2017 minder declaraties hebben ingestuurd dan geraamd. Daarnaast duurt de beoordeling van de declaraties door RVO.nl langer dan verwacht. In 2018 zal het aantal declaraties toenemen (minder besteed uit de reserve Europese projecten Landbouwsubsidies, € 188.000, neutraal).
Overige verschillen (zie leeswijzer voor algemene toelichting):

  • Afrekeningsverschillen (minder besteed, € 31.000, neutraal)
  • Verschuiving tussen directe lasten en overdrachten (meer besteed, € 115.000, neutraal)
  • Diverse kleinere verschillen (minder besteed, € 57.000, voordeel)

Onttrekking reserves

Omdat er uit de reserve Europese projecten Landbouwsubsidies minder is uitgegeven dan begroot zijn ook de onttrekkingen aan deze reserve lager (minder onttrekkingen uit de reserve Europese projecten Landbouwsubsidies, € 188.000, neutraal).