Onderdeel van beleidsdoel: Welzijn faciliteren en stimuleren

Instrumenten & output

operationeel doel

Instrumenten

Tabel Instrumenten - Output

Instrumenten

Output begroot

0utput gerealiseerd

Meetmoment:

Zomernota 2017

7.1.2.01                   Subsidie verlenen aan Sportservice NH

- Conform.

- Sportservice Noord-Holland voor de kennisfunctie sport gesubsidieerd

Overige toelichtingen

Meetmoment:

Zomernota 2017

7.1.2.02                   Subsidiëren van Netwerken Vitalisering Platteland

- Conform.

- Vereniging Dorpswerk Noord-Holland gesubsidieerd

Overige toelichtingen

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

operationeel doel

Meerjarenoverzicht en toelichting

Operationeel doel 7.1.2

Regionale sociale ontwikkeling stimuleren

Lasten

Jaarrekening
2016

Ontwerp begroting 2017

Actuele begroting 2017

Jaarrekening 2017

Bedrag verschil *

%
verschil

Begroting 2018

Apparaatskosten

355

167

285

265

20

7

351

Directe lasten

17

0

0

0

0

-

0

Overdrachten

-261

180

166

-20

186

112

180

Subtotaal Lasten

111

347

451

245

206

46

531

Baten

0

0

0

0

0

-

0

Saldo van baten en lasten

111

347

451

245

206

46

531

Storting reserves

0

0

0

0

0

-

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

-

0

Resultaat

111

347

451

245

206

46

531

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de Gerealiseerde budgettabel

Overdrachten

Het verschil betreft afrekeningsverschillen uit voorgaande jaren (minder besteed, € 186.000, neutraal met stelpost in programma 8)