Onderdeel van beleidsdoel: Culturele infrastructuur toegankelijk en bereikbaar houden

Instrumenten & output

operationeel doel

Instrumenten

Tabel Instrumenten - Output

Instrumenten

Output begroot

0utput gerealiseerd

Meetmoment:

Zomernota 2017

7.4.1.01                   Uitvoeren van het programma Culturele Infrastructuur

- Conform.

- Conform.

- Conform.

- Conform.

- Subsidie verstrekt aan Probiblio voor ondersteuning provinciaal netwerk (basis)bibliotheken.
- Subsidie verstrekt aan Plein C voor coördinatie uitvoeren van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit.
- Uitvoering gegeven aan de Actie-agenda Cultuurimpuls MRA.
- Netwerkbijeenkomst voor bestuurders tijdens UIT-markt georganiseerd.

Overige toelichtingen

Betekenis van de gebruikte termen en afkortingen:

MRA = Metropool Regio Amsterdam

Beleidsstukken bij dit instrument:

Cultuurbeleid 2017-2020 "Cultuur in Ontwikkeling"
Coalitieakkoord 2015-2019 "Ruimte voor Groei"

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

operationeel doel

Meerjarenoverzicht en toelichting

Operationeel doel 7.4.1

Ondersteunen en stimuleren van bovenlokale samenwerking

Lasten

Jaarrekening
2016

Ontwerp begroting 2017

Actuele begroting 2017

Jaarrekening 2017

Bedrag verschil *

%
verschil

Begroting 2018

Apparaatskosten

0

0

170

169

1

1

169

Directe lasten

8

91

60

52

8

13

0

Overdrachten

3.379

3.040

2.740

2.672

68

2

2.840

Subtotaal Lasten

3.388

3.131

2.970

2.894

76

3

3.009

Baten

0

0

0

0

0

-

0

Saldo van baten en lasten

3.388

3.131

2.970

2.894

76

3

3.009

Storting reserves

0

0

0

0

0

-

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

-

0

Resultaat

3.388

3.131

2.970

2.894

76

3

3.009

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de Gerealiseerde budgettabel

Overdrachten

Van de UvR Stimulering regionale samenwerking culturele infrastructuur gemeenten NH 2017 is in 2017 gezien de beperkte openstellingstijd, minder gebruik gemaakt (minder besteed, € 68.000, voordeel).