Onderdeel van beleidsdoel: Kwaliteit Cultuurlandschap behouden

Instrumenten & output

operationeel doel

Instrumenten

Tabel Instrumenten - Output

Instrumenten

Output begroot

0utput gerealiseerd

Meetmoment:

Zomernota 2017

7.5.1.01                   Uitvoering geven aan het programma Cultuurlandschap: kwaliteit door ontwikkeling

- Conform.

- Conform.

- De geactualiseerde Leidraad Landschap en Cultuurhistorie vastgesteld.
- Subsidie aan Mooi Noord-Holland en NMF verstrekt voor de taken van het Steunpunt monumenten & archeologie.

Overige toelichtingen

Beleidsstukken bij dit instrument:

Cultuurbeleid 2017-2020 "Cultuur in Ontwikkeling"
Coalitieakkoord 2015-2019 "Ruimte voor Groei"

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

operationeel doel

Meerjarenoverzicht en toelichting

Operationeel doel 7.5.1

Sturing geven aan ruimtelijke ontwikkelingen

Lasten

Jaarrekening
2016

Ontwerp begroting 2017

Actuele begroting 2017

Jaarrekening 2017

Bedrag verschil *

%
verschil

Begroting 2018

Apparaatskosten

0

0

424

419

5

1

437

Directe lasten

148

0

200

97

103

51

100

Overdrachten

12.014

5.493

2.993

643

2.350

79

10.517

Subtotaal Lasten

12.162

5.493

3.617

1.159

2.458

68

11.054

Baten

0

0

0

-5

5

-

0

Saldo van baten en lasten

12.162

5.493

3.617

1.154

2.463

68

11.054

Storting reserves

0

0

0

0

0

-

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

-

0

Resultaat

12.162

5.493

3.617

1.154

2.463

68

11.054

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de Gerealiseerde budgettabel

Directe lasten

De opdrachten uit het programmabudget voor de Stelling van Amsterdam lopen door in 2018 (minder besteed uit Reserve TWIN-H, € 48.000, neutraal) en (minder besteed uit reserve EXIN-H, € 24.000, neutraal)
Binnen het opdrachtenbudget RO cultuurlandschap was een bedrag gereserveerd voor het uitdragen van de geactualiseerde leidraad. Omdat de leidraad pas laat in het jaar is vastgesteld, zijn de beschikbare communicatiemiddelen niet geheel tot besteding gekomen (minder besteed, € 31.000, voordeel).

Overdrachten

De subsidieverlening van totaal € 750.000 aan Artis is ingetrokken omdat niet kon worden voldaan aan de verplichting om binnen het afgesproken termijn te starten met het project. De verlening is deels gefinancierd uit de Reserve EXIN-H en deels uit de Reserve Monumenten, daarom is:

  • Minder besteed uit Reserve EXIN-H, € 423.000, neutraal en
  • Minder besteed uit Reserve Monumenten, € 327.000, neutraal.

De subsidieverlening 2014 aan Stadsherstel, gemeente Amsterdam, is ingetrokken omdat niet kon worden voldaan aan de verplichting om binnen het afgesproken termijn te starten met het project (minder besteed uit Reserve Monumenten, € 299.000, neutraal).
Een aantal subsidieverleningen bij de Rijksmonumentenregeling uit voorgaande jaren zijn na verantwoording lager vastgesteld, waarna het teveel ontvangen deel aan de provincie is teruggestort (minder besteed uit Reserve Monumenten, € 170.000, neutraal).
Er zijn in 2017 minder aanvragen binnengekomen voor de restauratie en onderhoud van provinciale monumenten (minder besteed uit Reserve Monumenten, € 151.000, neutraal).
De subsidieverlening 2012 aan Stadsherstel, gemeente Amsterdam, is na verantwoording lager vastgesteld (minder besteed uit Reserve EXIN-H, € 335.000, neutraal).
De natuurregels zijn verscherpt waardoor ontwikkeling van het Fort Benoorden Spaarndam on hold is gezet (minder besteed uit Reserve TWIN-H, € 260.000, neutraal).
De UVR Stelling Van Amsterdam voor subsidies promotie en haalbaarheid is afgerond (minder besteed uit Reserve TWIN-H, € 77.000, neutraal). In het eerste kwartaal volgt een voorstel voor besteding in 2018.
De beoogde subsidieophoging voor de renovatie aan Fort Zuidwijkermeer is niet doorgegaan in 2017 (minder besteed uit reserve ILG Stelling van Amsterdam, € 310.000, voordeel). De reserve ILG wordt afgesloten op 31 december 2017 en alle resterende middelen vallen vrij in de algemene middelen.