Onderdeel van beleidsdoel: Kwaliteit Cultuurlandschap behouden

Instrumenten & output

operationeel doel

Instrumenten

Tabel Instrumenten - Output

Instrumenten

Output begroot

0utput gerealiseerd

Meetmoment:

Zomernota 2017

7.5.2.01                   Uitvoering geven aan het programma Cultuurlandschap: kwaliteit door ontwikkeling

- 0 subsidies voor restauratieprojecten van rijksmonumenten gestart.

- Via subsidie 14 provinciaal beschermde monumenten in goede staat gebracht.
- Conform.

- Conform.

- Conform.

- Uitvoering afgerond van 2 beeldverhalen
- Conform.

- Conform.

- Via subsidie 20 restauratieprojecten van rijksmonumenten gestart.
- Via subsidie 10 provinciaal beschermde monumenten in goede staat gebracht.
- Uitvoering gegeven aan het Uitvoeringsprogramma Stelling van Amsterdam/Nieuwe Hollandse Waterlinie 2017-2020.
- In het kader van de herijking provinciale monumentenlijst alle te herijken monumenten in procedure gebracht.
- Subsidie aan de Monumentenwacht Noord-Holland verstrekt voor inspecties van monumenten.
- Uitvoering afgerond van 1 regionaal beeldverhaal.
- Subsidie verstrekt aan Oneindig Noord-Holland.
- Opdracht gegeven voor actualisering Monumentenmonitor.

Toelichting

-1e bullit: de 53 subsidietoekenningen over 2017 hebben in januari 2018 plaatsgevonden.
-2e bullit: er zijn 12 onderhoudssubsidies en 2 restauratiesubsidies verstrekt.
-6e bullit: de beeldverhalen "Noordzeekanaalgebied" en "Buitenplaatsen in beeld" zijn in 2017 uitgevoerd.

Overige toelichtingen

Beleidsstukken bij dit instrument:

Cultuurbeleid 2017-2020 "Cultuur in Ontwikkeling"
Coalitieakkoord 2015-2019 "Ruimte voor Groei"

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

operationeel doel

Meerjarenoverzicht en toelichting

Operationeel doel 7.5.2

Investeren in provinciale cultuurhistorische structuren

Lasten

Jaarrekening
2016

Ontwerp begroting 2017

Actuele begroting 2017

Jaarrekening 2017

Bedrag verschil *

%
verschil

Begroting 2018

Apparaatskosten

0

0

49

45

4

7

51

Directe lasten

5

5

355

313

42

12

432

Overdrachten

82

12

584

573

11

2

402

Subtotaal Lasten

86

17

988

932

56

6

885

Baten

0

0

0

0

0

-

0

Saldo van baten en lasten

86

17

988

932

56

6

885

Storting reserves

0

0

0

0

0

-

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

-

0

Resultaat

86

17

988

932

56

6

885

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de Gerealiseerde budgettabel

Er was een bedrag gereserveerd voor nieuwe beeldverhalen. Er zijn echter geen nieuwe beeldverhalen van start gegaan (minder besteed, € 42.000, voordeel). Volgend jaar wordt het beschikbaar budget verdeeld worden over de reeds bestaande beeldverhalen.