Onderdeel van beleidsdoel: Kwaliteit Cultuurlandschap behouden

Instrumenten & output

operationeel doel

Instrumenten

Tabel Instrumenten - Output

Instrumenten

Output begroot

0utput gerealiseerd

Meetmoment:

Zomernota 2017

7.5.3.01                   Uitvoering geven aan het programma Cultuurlandschap: kwaliteit door ontwikkeling

- Conform.

- Conform.

- Conform.

- 3 archeologische onderzoeken publieksvriendelijk gemaakt.
- Samen met partners de pilot onderwaterarcheologie Texel uitgevoerd.
- Opdracht gegeven voor restauratie, conservering, wetenschappelijk onderzoek en presentatie van maritieme archeologische vondsten.

Toelichting

1e bullit: de navolgende onderzoeken zijn publieksvriendelijk gemaakt: 'Almersdorp, grafveld aan de Westfriese Omringdijk', 'De Romeinse tijd op Texel, Den Burg' en 'De Palmhoutwrakcollectie'.

Overige toelichtingen

Beleidsstukken bij dit instrument:

Cultuurbeleid 2017-2020 "Cultuur in Ontwikkeling"
Coalitieakkoord 2015-2019 "Ruimte voor Groei"

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

operationeel doel

Meerjarenoverzicht en toelichting

Operationeel doel 7.5.3

Investeren in behoud van archeologisch erfgoed

Lasten

Jaarrekening
2016

Ontwerp begroting 2017

Actuele begroting 2017

Jaarrekening 2017

Bedrag verschil *

%
verschil

Begroting 2018

Apparaatskosten

0

0

481

470

11

2

502

Directe lasten

0

0

1.284

1.161

123

10

689

Kapitaallasten

0

0

279

279

0

-

279

Overdrachten

0

0

0

0

0

-

150

Subtotaal Lasten

0

0

2.044

1.910

134

7

1.620

Baten

0

0

-30

-30

0

-

-30

Saldo van baten en lasten

0

0

2.014

1.880

134

7

1.590

Storting reserves

0

0

0

0

0

-

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

-

0

Resultaat

2.014

1.880

134

7

1.590

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de Gerealiseerde budgettabel

Directe lasten

Binnen het programma is sprake van inhoudelijke afhankelijkheden. Zo zijn de activiteiten op het gebied van museale presentatie afhankelijk van de uitkomsten van het wetenschappelijk onderzoek. Hierdoor schuift een aantal activiteiten van 2017 door naar 2018 (minder besteed, € 137.000, Uitgestelde Intentie).