Onderdeel van beleidsdoel: Herbestemmen van gebouwd incourant erfgoed

Instrumenten & output

operationeel doel

Instrumenten

Tabel Instrumenten - Output

Instrumenten

Output begroot

0utput gerealiseerd

Meetmoment:

Zomernota 2017

7.6.1.01                   Uitvoering geven aan het programma Herbestemming: ontwikkelen door behoud

Conform.

- Kansenkaart benutting monumenten gerealiseerd.

Overige toelichtingen

Beleidsstukken bij dit instrument:

Cultuurbeleid 2017-2020 "Cultuur in Ontwikkeling"
Coalitieakkoord 2015-2019 "Ruimte voor Groei"

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

operationeel doel

Meerjarenoverzicht en toelichting

Operationeel doel 7.6.1

Ontwikkelen van kennis en netwerk

Lasten

Jaarrekening
2016

Ontwerp begroting 2017

Actuele begroting 2017

Jaarrekening 2017

Bedrag verschil *

%
verschil

Begroting 2018

Directe lasten

0

0

135

5

130

96

235

Subtotaal Lasten

0

0

135

5

130

96

235

Baten

0

0

0

0

0

-

0

Saldo van baten en lasten

0

0

135

5

130

96

235

Storting reserves

0

0

0

0

0

-

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

-

0

Resultaat

135

5

130

96

235

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de Gerealiseerde budgettabel

Directe lasten

De Loods Herbestemming is in de loop van het derde kwartaal aangesteld. Gelet op de inwerktermijn zijn er geen aanvullende opdrachten verleend (minder besteed, € 130.000, voordeel).