Onderdeel van beleidsdoel: Herbestemmen van gebouwd incourant erfgoed

Instrumenten & output

operationeel doel

Instrumenten

Tabel Instrumenten - Output

Instrumenten

Output begroot

0utput gerealiseerd

Meetmoment:

Zomernota 2017

7.6.2.01                   Uitvoering geven aan het programma Herbestemming: ontwikkelen door behoud

- Conform.
- 16 haalbaarheidsonderzoeken/energiescans gesubsidieerd.
- Conform.

-  Fonds Herbestemming tot stand gebracht.
- 10 haalbaarheidsonderzoeken / energiescans gesubsidieerd.
-  Loods herbestemming aangesteld.

Toelichting

2e bullit: er zijn meer subsidieverzoeken binnengekomen dan verwacht.

Overige toelichtingen

Beleidsstukken bij dit instrument:

Cultuurbeleid 2017-2020 "Cultuur in Ontwikkeling"
Coalitieakkoord 2015-2019 "Ruimte voor Groei"

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

operationeel doel

Meerjarenoverzicht en toelichting

Operationeel doel 7.6.2

Stimuleren van het gebruik van erfgoed

Lasten

Jaarrekening
2016

Ontwerp begroting 2017

Actuele begroting 2017

Jaarrekening 2017

Bedrag verschil *

%
verschil

Begroting 2018

Apparaatskosten

0

0

206

205

1

-

204

Directe lasten

0

0

150

51

99

66

150

Overdrachten

0

0

100

91

9

9

100

Subtotaal Lasten

0

0

456

347

109

24

454

Baten

0

0

0

0

0

-

0

Saldo van baten en lasten

0

0

456

347

109

24

454

Storting reserves

0

0

0

0

0

-

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

-

0

Resultaat

456

347

109

24

454

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de Gerealiseerde budgettabel

Directe lasten

De Loods Herbestemming is in de loop van het derde kwartaal aangesteld. Gelet op de inwerktermijn zijn er geen aanvullende opdrachten verleend voor het stimuleren van het gebruik van erfgoed (minder besteed, € 99.000, voordeel).