Onderdeel van beleidsdoel: Algemene dekkingsmiddelen verzorgen

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

operationeel doel

Meerjarenoverzicht en toelichting

Operationeel doel 8.1.1

Algemene dekkingsmiddelen provincie

Lasten

Jaarrekening
2016

Ontwerp begroting 2017

Actuele begroting 2017

Jaarrekening 2017

Bedrag verschil *

%
verschil

Begroting 2018

Apparaatskosten

2.127

1.372

2.456

4.138

-1.682

-68

2.468

Directe lasten

-531

9.774

704

-733

1.438

204

7.778

Kapitaallasten

626

407

448

407

41

9

448

Overdrachten

400

42

-17.627

-17.571

-56

-

13

Subtotaal Lasten

2.621

11.595

-14.019

-13.760

-259

2

10.708

Baten

-439.053

-386.349

-413.812

-415.508

1.696

-

-396.395

Saldo van baten en lasten

-436.432

-374.754

-427.831

-429.268

1.437

-

-385.687

Storting reserves

0

0

0

0

0

-

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

-

0

Resultaat

-436.432

-374.754

-427.831

-429.268

1.437

-385.687

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de Gerealiseerde budgettabel

Directe lasten

Het saldo van € 1.438.000 wordt voor € 1.295.000 verklaard door hogere afrekeningsverschillen. Het saldo van alle afrekeningsverschillen over alle programma's opgeteld bedraagt € 182.000 voordelig. Zie hiervoor ook de tabel in hoofdstuk 7.

Baten

Op basis van de decembercirculaire van het provinciefonds is de Algemene Uitkering (AU) toegenomen met € 95.000 ten opzichte van de septembercirculaire. Dit wordt verklaard door een uitkering voor de implementatie van de richtlijn Energy Efficiency Directive (EED) en een bijdragen het kader van de financiële-Verhoudingswet (meer baten, € 95.000, voordeel).
De eindafrekening van het provinciefonds over 2016 heeft in 2017 plaatsgevonden. Dit heeft voor een hogere uitkering gezorgd van € 477.000 (meer baten, € 477.000, voordeel).
Verder zijn conform de decembercirculaire van het provinciefonds een aantal decentralisatie uitkeringen (DU's) ontvangen. Het gaat hierbij om de volgende DU's:

  • DU Beter Benutten: De provincie ontvangt een bijdrage van € 3,32 miljoen voor de uitvoering van het programma Beter Benutten in de verschillende regio’s. Dit geldt wordt gestort in de reserve Infrastructuur in Programma 2 (meer baten, € 3,32 miljoen, neutraal).
  • DU MKB Innovatiestimulering Topsectoren: De provincie ontvangt ten behoeve van de regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren een bedrag van € 1.240.000. Dit geld wordt gestort in de reserve Economie en werkgelegenheid in Programma 5 (meer baten, €1.240.000, neutraal).
  • DU Programma Jong leren eten: De provincie ontvangt een bedrag van € 50.000 voor het programma Jong Leren Eten. Het bedrag is bedoeld voor netwerkactiviteiten. Dit geld komt dit jaar niet meer tot besteding en valt daarmee vrij naar de algemene middelen (meer baten, €50.000, voordeel).
  • DU Green deal: In het kader van de uitvoering van de Green Deal Publiek Toegankelijke Laadinfrastructuur wordt een bedrag van € 300.000 beschikbaar gesteld aan de provincie Noord-Holland. Met deze Green Deal beogen de partijen een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een dekkende laadinfrastructuur door middel van innovatie, beperking van de kosten en aanpassing van de wetgeving. Het ontvangen geld wordt in Programma 2 uitgegeven en is daar opgenomen onder de directe lasten (meer baten, € 300.000, neutraal).
  • DU Hydrologische maatregelen: De provincie ontvangt een bedrag van € 194.000 voor het uitvoeren van hydrologische maatregelen. Dit geld wordt gestort in de reserve Groen in Programma 6 (meer baten, € 194.000, neutraal).

De opbrengst van de motorrijtuigenbelasting is in 2017 uitgekomen op € 201.876.000. Er was een bedrag geraamd van € 199.400.000. De toename wordt verklaard door een toename van het aantal voertuigen (meer baten, € 2.476.000, voordeel).
Nog niet betaalde maar al wel verleende subsidies zijn op de balans opgenomen onder de post overlopende passiva. In 2017 hoeft, op basis van de eindafrekeningen van de subsidies, uiteindelijk minder betaald te worden dan in eerste instantie is begroot. Hierdoor kan een deel van het geld van de balans vrijvallen (meer baten, € 958.000, voordeel).
Op doorschuif BTW is meer resultaat behaald (meer baten, € 605.000, voordeel).
De afrekeningsverschillen worden centraal geraamd in programma 8 door middel van een stelpost. De realisatie is verdeeld over alle programma's. Daardoor is in programma 8 een neutraal nadeel aanwezig en in de overige programma's neutrale voordelen. In bijlage 7.1 van hoofdstuk 7 wordt een specificatie gegeven voor de afrekeningsverschillen (minder baten in programma 8, € 7,99 miljoen neutraal).
De Vennootschapsbelasting voor 2017 is zowel begroot als werkelijk € 0,00. Voor verdere toelichting verwijzen wij naar de paragraaf bedrijfsvoering.
Van het bedrag van onvoorzien (begroot € 89.000) is in 2017 niets besteed. Bij de Eerste begrotingswijziging 2018 is een bedrag van € 50.000 overgeheveld naar 2018 voor de doorontwikkeling van de Planning & Control documenten.