Onderdeel van beleidsdoel: Algemene dekkingsmiddelen verzorgen

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

operationeel doel

Meerjarenoverzicht en toelichting

Lasten

Jaarrekening
2016

Ontwerp begroting 2017

Actuele begroting 2017

Jaarrekening 2017

Bedrag verschil *

%
verschil

Begroting 2018

0

0

0

0

0

-

0

Subtotaal Lasten

0

0

0

0

0

-

0

Baten

0

0

0

0

0

-

0

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

0

-

0

Storting reserves

37.811

8.341

59.872

61.327

-1.455

-2

7.795

Onttrekking reserves

-60.919

-53.655

-212.808

-197.977

-14.832

7

-48.319

Resultaat

-23.108

-45.314

-152.936

-136.650

-16.286

11

-40.524

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de Gerealiseerde budgettabel

Onttrekking reserves

Er zijn minder subsidie aanvragen binnengekomen dan verwacht voor de UVR Woonvisie, zie ook OD 5.1.1 (minder onttrokken uit Reserve AP-2010, € 893.000, neutraal). Het vaststellen van Regionale Actieprogramma’s (RAP’s) in alle regio’s duurde langer dan verwacht. Een vastgesteld RAP is voorwaarde voor het kunnen indienen van aanvragen binnen de UVR Woonvisie.
Er waren minder onderzoeksopdrachten nodig dan voorzien met betrekking tot de woonvisie 2040, zie ook OD 5.1.1 (minder onttrokken uit Reserve AP-2010, € 105.000, neutraal).
Door lagere projectkosten heeft de subsidievaststelling voor een aantal ISV3 notitiegemeenten geleid tot een terugstorting van gelden aan de provincie door de gemeenten Hollandse Kroon, Medemblik en Weesp, zie ook OD 5.1.1 (minder onttrokken uit Reserve Stedelijke vernieuwing, € 245.000, neutraal).
De subsidieverlening van totaal € 750.000 aan Artis is ingetrokken omdat niet kon worden voldaan aan de verplichting om binnen de afgesproken termijn te starten met het project, zie ook OD 7.5.1. De middelen vloeien terug in de reserves waar ze uit voortkwamen. (Minder onttrokken uit Reserve EXIN-H, € 423.000, neutraal en minder onttrokken uit Reserve Monumenten, € 327.000, neutraal).
De subsidieverlening 2014 aan Stadsherstel, gemeente Amsterdam, is ingetrokken omdat niet kon worden voldaan aan de verplichting om binnen de afgesproken termijn te starten met het project (minder besteed uit Reserve Monumenten, € 299.000, neutraal).
Een aantal subsidieverleningen bij de Rijksmonumentenregeling uit voorgaande jaren zijn na verantwoording lager vastgesteld waarna het teveel ontvangen deel aan de provincie is teruggestort en terugvloeit in de reserve, zie ook OD 7.5.1 (minder onttrokken uit Reserve Monumenten, € 170.000, neutraal).
Er zijn in 2017 minder aanvragen binnengekomen voor de restauratie en onderhoud van provinciale monumenten, zie ook OD 7.5.1 (minder onttrokken uit Reserve Monumenten, € 151.000, neutraal).
De subsidieverlening 2012 aan Stadsherstel, gemeente Amsterdam, is na verantwoording lager vastgesteld, zie ook OD 7.5.1 (minder onttrokken uit Reserve EXIN-H, € 335.000, neutraal).
De natuurregels zijn verscherpt waardoor ontwikkeling van het Fort Benoorden Spaarndam on hold is gezet, zie ook OD 7.5.1 (minder onttrokken uit Reserve TWIN-H, € 260.000, neutraal).
De UVR Stelling Van Amsterdam voor subsidies voor promotie en haalbaarheid is afgerond, zie ook OD 7.5.1 (minder onttrokken uit Reserve TWIN-H, € 77.000, neutraal).
De opdrachten uit het programmabudget OD 7.5.1 voor de Stelling van Amsterdam lopen door in 2018 (minder onttrokken uit Reserve TWIN-H, € 48.000, neutraal en minder onttrokken uit reserve EXIN-H, € 24.000, neutraal).
Er is minder besteed aan TWIN-H projecten Openbaar Vervoer. De in 2013-2015 aan de gemeente Velsen verleende subsidies voor het project HOV Haarlem-IJmuiden zijn lager vastgesteld door dat het project qua kosten lager uitvalt. (minder onttrokken, reserve TWIN-H, € 7,7 miljoen, neutraal).
Er is minder besteed aan voorbereidingskosten TWIN-H projecten Weginfrastructuur. Voor de verbinding A8-A9 is minder besteed doordat een deel van de uitgevoerde adviezen in 2018 financieel worden afgewikkeld (€ 271.000) . Voor het Integraal Bereikbaarheidspakket (IBP) Alkmaar is minder besteed doordat het in 2017 door de gemeente Alkmaar uitgevoerde werk op provinciaal areaal in 2018 wordt afgewikkeld (€ 135.000). (Totaal minder onttrokken uit de reserve TWIN-H        € 406.000, neutraal).
Lagere uitgaven opdrachten EXIN-H OV-projecten (minder onttrokken, € 213.000, neutraal) namelijk:
Maatregelen beleidskader verkeersmanagement voor de busdoorstroming, zoals bus live op scherm, plattegrond bij stations en brugwachters tijdig informeren, worden in 2018 uitgevoerd doordat de te nemen maatregelen later dan gepland bekend zijn, € 137.000.
HOV Noordwijk Vanwege bestuurlijke afspraken over volgtijdigheid (bereikbaarheid Bollenstreek-Haarlemmermeer en HOV tracé Noordwijk , is de tracé verkenning van het HOV Noordwijk pas eind 2017 gestart en worden afgerond en gefactureerd in 2018, € 29.000.
            Lagere uitgaven aan EXIN-H projecten Openbaar Vervoer (minder besteed, reserve EXIN-H)
Lagere provinciale bijdrage aan aansluiting A9 Badhoevedorp doordat Rijkswaterstaat (RWS) en aannemer nog onderbouwende financiële stukken dienen aan te leveren voordat PNH tot betaling overgaat,  € 296.000;
Door lagere vaststelling subsidies Wayfinding zijn er lagere kosten (€ 190.000);
Tussen RWS en PNH loopt nog een discussie of de subsidie, beschikbaar gesteld door PS voor  busvoorzieningen, A1 een investeringssubsidie is (PNH) of een subsidie voor onderhoud (RWS) € 1,5 miljoen, tot overeenstemming hierover is, wordt de betaling uitgesteld. (minder onttrokken, € 2,0 miljoen, neutraal).

De beoogde subsidie-ophoging voor de renovatie aan Fort Zuidwijkermeer is niet doorgegaan in 2017 (minder onttrokken uit reserve ILG Stelling van Amsterdam, € 310.000, voordeel), zie ook OD 7.5.1. De reserve ILG wordt afgesloten op 31 december 2017 en alle resterende middelen vallen vrij in de algemene middelen.