Onderdeel van beleidsdoel: Overhead

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

operationeel doel

Meerjarenoverzicht en toelichting

Operationeel doel 8.2.1

Overhead

Lasten

Jaarrekening
2016

Ontwerp begroting 2017

Actuele begroting 2017

Jaarrekening 2017

Bedrag verschil *

%
verschil

Begroting 2018

Apparaatskosten

0

57.812

56.640

53.457

3.183

6

55.696

Subtotaal Lasten

0

57.812

56.640

53.457

3.183

6

55.696

Baten

0

0

0

0

0

-

0

Saldo van baten en lasten

0

57.812

56.640

53.457

3.183

6

55.696

Storting reserves

0

0

0

0

0

-

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

-

0

Resultaat

57.812

56.640

53.457

3.183

6

55.696

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de Gerealiseerde budgettabel