Onderdeel van beleidsdoel: Overige subproducten

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

operationeel doel

Meerjarenoverzicht en toelichting

Operationeel doel 8.3.1

Overige subproducten

Lasten

Jaarrekening
2016

Ontwerp begroting 2017

Actuele begroting 2017

Jaarrekening 2017

Bedrag verschil *

%
verschil

Begroting 2018

Apparaatskosten

345

199

0

0

0

-

0

Directe lasten

-2

0

0

0

0

-

0

Overdrachten

-45

0

0

0

0

-

0

Subtotaal Lasten

299

199

0

0

0

-

0

Baten

-1

0

0

0

0

-

0

Saldo van baten en lasten

298

199

0

0

0

-

0

Storting reserves

0

0

0

0

0

-

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

-

0

Resultaat

298

199

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de Gerealiseerde budgettabel