Wegen en vaarwegen (Infrastructuur)

De instandhouding van de provinciale infrastructuur legt een groot beslag op de provinciale begroting. Hierdoor is in de afgelopen jaren steeds nadrukkelijker de behoefte ontstaan om de infrastructuur professioneler, doelmatiger en efficiënter in stand te houden. Om hieraan te voldoen zijn de principes van assetmanagement en gebiedscontracten omarmd.
De provincie Noord-Holland is sinds 2015 gecertificeerd  beheerder conform de internationale norm voor Assetmanagement ISO 55001. We zetten in op continue verbetering en ontwikkeling van de organisatie. Dit doen we door de kwaliteit van de werkprocessen voortdurend te toetsen. Najaar 2017 is er een toets uitgevoerd door een extern certificeringsbureau. Uit deze toets is gebleken dat de provinciale beheerorganisatie de haar eind 2015 toegekende certificering waar maakt.

Assetmanagement beoogt de benodigde instandhoudingsmaatregelen van het areaal af te wegen op basis van de aspecten areaalprestatie, faalrisico’s en kosten. Waar eerder de degradatie van de technische staat leidend was voor het plegen van onderhoud, is nu het op bestuurlijk vastgesteld kwaliteitsniveau functioneren van het areaal leidend. Dit is vastgelegd in de Nota Infrastructurele Kapitaalgoederen 2016-2019 (NIKG). Hierin is omschreven welke kapitaalgoederen de provincie in eigendom heeft en op welk kwaliteitsniveau deze in stand gehouden moeten worden. Ook is hierin vastgelegd welke financiële middelen hiervoor noodzakelijk zijn. Het uitgangspunt is dat de Nota Kapitaalgoederen eens in de 4 jaar wordt vastgesteld. Dit sluit aan op het advies van de commissie Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De huidige nota heeft een looptijd tot 2020. Inmiddels is gestart met de voorbereiding van de nieuwe NIKG.

In de NIKG 2016-2019, worden de volgende beeldkwaliteitsniveaus gehanteerd. Gebaseerd op  de landelijke CROW-systematiek, zijn de onderstaande kwaliteitsniveaus vastgesteld voor de verschillende onderdelen van de provinciale infrastructuur:

Onderdeel

Kwaliteitsniveau

Stroomwegen

B

Wegen overig

C

Fietspaden

B

Haltevoorzieningen

B

Vrij liggende busbanen

B

Vaarwegen

C/D

(Risico gestuurd)

Milieueffecten

B

Uit inspecties blijkt dat het areaal voldoet aan de vastgestelde kwaliteitsniveaus.
Om voor alle kapitaalgoederen de afweging tussen functieprestatie, faalrisico’s en instandhoudingskosten te kunnen maken, is de Beheerstrategie opgesteld. Hierin staat omschreven hoe de kwaliteitsniveaus bepaald worden, welk beeld de provincie heeft over areaalfuncties en –prestaties en hoe de faalrisico’s bepaald worden. De beheerstrategie omschrijft daarmee hoe de bestuurlijk vastgestelde kaders in de NIKG door de assetmanager worden toegepast.
Om het gebiedsgericht beheer te kunnen incorporeren, zijn binnen de ambtelijke organisatie de verschillende beheeraspecten en processen per gebied uitgewerkt, zoals de gebiedsnotities. Die bevatten de gebiedsspecifieke doelen en ambities met betrekking tot het beheer en onderhoud per gebied in Noord-Holland. Een ander belangrijk instrument bij het gebiedsgericht werken is de uitrol van de gebiedscontracten, waarbij de instandhouding van het areaal naar de markt wordt gebracht. De gebiedscontracten voorzien erin dat het bepalen en uitvoeren van het vast en variabel onderhoud worden uitbesteed in 10-jarige contracten. De aannemers van de gebiedscontracten moeten ervoor zorgen dat onze infrastructuur aan hierboven genoemde kwaliteitsniveaus voldoet, maar hoe ze dat bereiken bepalen ze in grote mate zelf. Daarmee benutten we maximaal de kennis van de markt en bereiken we schaalvoordelen. De (vervangings-)investeringen worden nog wel zelf door de provincie bepaald. Op deze wijze worden alle te nemen maatregelen aan het infrastructurele areaal op gebiedsniveau afgewogen, bepaald en ook herleid naar de eisen, richtlijnen, doelen en bedrijfswaarden van de provincie Noord-Holland. In 2017 zijn de laatste drie gebiedscontracten (Zuid-Kennemerland IJmond, Zaanstreek Waterland en Noord-Holland-Zuid) in de markt gezet. Zuid-Kennemerland IJmond is in 2017 ook gegund, de andere twee gebiedscontracten zitten in de aanbestedingsfase. Het gebiedscontract Kop van Noord-Holland heeft in 2017 de transitiefase afgerond en de gebiedscontract Midden-Noord en Gooi- en Vechtstreek zijn in 2017 in uitvoering gegaan. De transitiefase zullen beide contracten medio 2018 afronden.
Alle maatregelen aan het infrastructurele areaal zijn begroot en in een basisplanning opgenomen. Dit gebeurt allereerst in de Provinciale Programmaplanning Infrastructuur. Een extractie daaruit voor de eerstvolgende 8 jaren is nader uitgewerkt en opgenomen in het bestuurlijk vast te stellen Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud (PMO betreft instandhouding) en het Provinciaal Meerjarenprogramma Investeringen (PMI betreft aanleg). In 2017 zijn we gestart met de ontwikkeling van kaartapplicaties die ons beter in staat stellen om verschillende programma’s en gebiedsopgaven met elkaar in verband te brengen en zo meekoppelkansen te herkennen. We verwachten deze medio 2018 te implementeren.
In het PMO wordt het totale financiële overzicht gegeven van vast onderhoud (klein jaarlijks onderhoud), variabel onderhoud (groot cyclisch onderhoud) en vervangingsinvesteringen. De maatregelen voor groot onderhoud en vervanging zijn benoemd per gebied.
In november 2017 is het nieuwe PMO 2018-2025 door PS vastgesteld, tegelijkertijd met het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) en inclusief een digitale versie.
Voorzieningen groot onderhoud wegen en vaarwegen

Naar aanleiding van de transitie naar gebiedscontracten en de opmerkingen van de accountant in het Verslag van bevindingen 2016 en de Managementletter 2017 is de systematiek van de voorziening groot onderhoud onder de loupe genomen. In de voorziening worden alleen nog de uitgaven verantwoord van de benoemde uitvoeringsprojecten in de openbare ruimte die niet zijn opgenomen in de gebiedscontracten. Omdat daarnaast in voorgaande begrotingen stortingen zijn verlaagd op basis van de hoge stand van de voorziening, waren de stortingen niet meer egaal verdeeld over de jaren. De egaliserende functie van de voorziening wordt nu weer hersteld door de stortingen in alle jaren gelijk te trekken. Deze egalisatie gebeurt door een (per saldo nagenoeg neutrale) verschuiving over de jaren.

De accountant heeft zich op 3 mei 2018 op het standpunt gesteld, dat door deze (stelsel-)wijzigingen het saldo van de voorziening per 31 december 2017 opnieuw ter besluitvorming aan PS moet worden voorgelegd, omdat hiervoor nog geen nieuw PMO is vastgesteld door uw Staten. Administratief betekent dit dat bij de jaarrekening aan uw Staten is voorgelegd om het saldo te laten vrijvallen en in een reserve te storten.

Gebouwen

Het onderhoud aan de panden kan als volgt worden ingedeeld.

  • Planmatig onderhoud, dit betreft werkzaamheden volgens het meerjarenonderhoudsplan.
  • Niet planmatig onderhoud, dit betreft storingen en niet geplande kleine onderhoudswerkzaamheden.

Planmatig onderhoud
Voor het planmatig (bouwkundig) onderhoud werken wij met een meerjarenonderhoudsplan. In 2017 zijn alle panden, die op dat moment in eigendom van de provincie waren, opnieuw geïnspecteerd. De gegevens van deze inspectie dienen als basis voor het meerjarenonderhoudsplan. Dit plan bevat het planmatig (bouwkundig) onderhoud aan de buitenzijde van de panden, zoals het schilderwerk, de vervanging of renovatie van daken en goten en noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan de terreinen (hekwerk, bestrating enz.). In dit plan is ook de periodieke vervanging van CV installaties meegenomen.  
Voor zowel het planmatig als het niet-planmatig onderhoud van kantoor Houtplein 33,  Dreef 1 en 3, en Huis van Hilde is gekozen voor het afsluiten van een “maincontract” op basis van een prestatiecontract. Dit houdt één contract in voor het onderhoud aan deze gebouwen, gebouwgebonden installaties, terreinen en glasbewassing van de buitengevels. Dit met als doel kwaliteitsverbetering, kostenverlaging, risicodeling en innovaties te realiseren of te initiëren.
Niet planmatig onderhoud
Het niet planmatig onderhoud omvat het noodzakelijke klein onderhoud aan de panden, dat deels structureel plaatsvindt (onderhoud aan CV’s, zonweringen, automatische deuren en tuin) en deels op ad hoc basis (wanneer een onvolkomenheid wordt geconstateerd, na melding van storing of incidentele inspectie wordt uitgevoerd).
Uitvoering 2017
Het meerjarenonderhoudsplan 2017 hebben wij conform planning en met een kleine overschrijding op budget uitgevoerd. In 2017 hebben diverse schilder- en herstelwerkzaamheden en vervanging zonwering en gevelreiniging aan de paviljoens plaatsgevonden. Op correctief onderhoud zit een overschrijding i.v.m. makelaarskosten voor verhuur van een etage van het Houtplein.
De winkelpanden in de plint van kantoor Houtplein zijn  niet allemaal verhuurd. De saunashop is sinds medio 2016 ingetreden als nieuwe huurder. Hiernaast hebben startups sinds medio 2017 hun intreden genomen in enkele ruimtes van de winkelplint.