5.2 Specificatie van algemene dekkingsmiddelen

Specificatie algemene dekkingsmiddelen (x 1.000 euro)

LASTEN

BATEN

SALDO

Actuele
begroting

Gerealiseerd

Actuele
begroting

Gerealiseerd

Saldo rekening

7001

Resultaat op uitzettingen<1 jaar

0

0

0

0

0

7011

Renteresultaat

0

0

303

256

-256

7011

Rentetoevoeging aan gelden van derden

0

0

0

0

0

7021

Uitkering uit het Provinciefonds

0

0

192.767

197.969

-197.969

7030

Motorrijtuigenbelasting

0

0

199.400

201.876

-201.876

7040

Dividendopbrengsten

0

0

1.001

1.001

-1.001

7041

Resultaat op verkoop aandelen

0

0

2.081

2.081

-2.081

7045

Voorziening Reorganisatie

0

6

0

0

6

7045

Voorziening Risico's

0

0

0

90

-90

7045

Voorziening GO-gelden

0

0

0

0

0

7045

Voorziening Subsidiecrediteuren

0

0

1.454

2.412

-2.412

7050

Stelpost afrekeningsverschillen vr.jaren

-2

0

7.998

0

0

7050

Stelpost te verwachten onderuitputting

0

0

0

0

0

7050

Stelpost Infra/Normkosten

0

0

0

0

0

7050

App.kst.in de loop van het jaar ontstaan

-8.799

0

0

0

0

7050

App.kst.overgebracht naar producten

14.117

0

0

0

0

7050

Apparaatskosten doorbelast naar activa

-5.318

0

0

0

0

7050

Stelpost prijsstijgingen

0

0

0

0

0

7050

Doorschuif btw

0

0

2.555

3.160

-3.160

7050

Stelpost opvangen macro-ec. Tegenvallers

0

0

0

0

0

7050

Stelpost Nieuw collegeprogramma

0

0

0

0

0

7050

Stelpost bezuinigingsopdracht Directie

0

0

0

0

0

7050

Stelpost frictiekosten RUDs

0

0

0

0

0

Totaal

-2

6

407.559

408.846

-408.839