Limitatief overzicht van incidentele baten en lasten (x 1.000 euro)

2017

Subproduct omschrijving

Incidentele baten

Incidentele lasten

Totaal

1.1.1

Afrek.versch.vrg.jrn

-3

-67

-70

1.1.1

Apparaatskosten directie Concernzaken

0

58

58

1.1.1

Apparaatskosten Provinciale Staten

0

73

73

1.1.1

Gedeputeerde Staten (algemeen) (N)

0

0

0

1.1.2

Apparaatskosten handhaving openbare orde

0

12

12

1.1.3

Afrek.versch.vrg.jrn

0

0

0

1.2.2

afrekeningsversch vroegere dienstjaren

0

-1

-1

1.3.1

Afrek.versch.vrg.jrn

0

-8

-8

1.3.2

Afrek.versch.vrg.jrn

0

-4

-4

1.3.2

Resv. cofinanciering Europese projecten

-2.681

0

-2.681

1.3.2

Resv. Europese projecten

0

2.681

2.681

2.1.1

Afrek.versch.vrg.jrn

156

44

199

2.1.1

Resv. EXIN-H projecten Verkeersmanagemen

0

30

30

2.1.1

Verkeersmanagement

0

1.041

1.041

2.1.2

Afrek.versch.vrg.jrn

30

-1.032

-1.002

2.1.2

Productontwikkeling

0

61

61

2.1.2

Projecten v. derden (wegen)

-5.202

1.005

-4.197

2.1.2

Resv. Groot Onderh. Wegen en Vaarwegen

-22.661

2.500

-20.161

2.1.2

Resv. Innovatieprojecten SolaRoad

-140

140

0

2.1.2

Resv. TWIN-H projecten Weginfrastructuur

-500

13.674

13.174

2.1.2

Resv. Westfrisiaweg (N23)

-14.260

0

-14.260

2.1.2

Resv. Zuidas en Zeepoort

0

9.257

9.257

2.1.2

Revisiewerkzaamheden

0

31

31

2.1.2

Uitvoering convenant N201/N23

-6.380

0

-6.380

2.1.3

Resv. EXIN-H projecten OV PNH

0

681

681

2.1.4

Afrek.versch.vrg.jrn

0

425

425

2.1.4

Resv. Kapitaallasten Vaarwegen

0

23.789

23.789

2.1.4

Variabel onderhoud prov. vaarwegen

0

6.968

6.968

2.1.4

Variabel onderhoud prov. wegen

0

22.349

22.349

2.2.1

Afrek.versch.vrg.jrn

0

0

0

2.2.1

Afrekeningsverschillen vorige dienstjare

0

-214

-214

2.2.1

Resv. fietsinfrastructuur

-4.104

16.454

12.350

2.2.1

Resv. Fietsinfrastructuur (opdr.)

0

618

618

2.2.1

Resv. Infrastructuur

-38.089

0

-38.089

2.2.1

Resv. Infrastructuur (algemeen)

0

1.241

1.241

2.2.1

Resv. Infrastructuur (Gedragsbeinvloed.)

0

871

871

2.2.1

Resv. Infrastructuur (Mobil. management)

0

726

726

2.2.1

Resv. Infrastructuur (subsidies)

0

10.807

10.807

2.2.1

Resv. Infrastructuur Beter Benutten B&U

0

3.498

3.498

2.2.1

Resv. Infrastructuur Gedragsbeïnvloeding

0

1

1

2.2.1

Resv. Infrastructuur projecten PNH

0

848

848

2.2.1

Resv. Kapitaallasten Wegen

0

39.957

39.957

2.3.2

Afrek.versch.vrg.jrn

0

88

88

2.3.2

Resv. EXIN-H OV Projecten

0

136

136

2.3.2

Resv. EXIN-H Progr. kosten projecten OV

0

793

793

2.3.2

Resv. Kapitaallasten OV

0

96.816

96.816

2.3.2

Resv. Openbaar Vervoer projecten

-3.149

3.712

562

2.3.2

Resv. TWIN-H projecten OV-infrastructuur

0

-7.565

-7.565

3.1.2

Resv. AP2010 programma Kustvisie

0

230

230

3.1.2

Resv. Meekoppelkansen

0

447

447

3.1.2

Resv. Meekoppelkansen bij dijkversterk

-1.305

3.750

2.445

3.1.2

Resv. Meekoppelkansen bij dijkversterk.

0

858

858

3.1.2

Resv. TWIN-H programma Kustvisie

0

313

313

3.2.1

Resv. TWIN-H Integrale waterprojecten

0

174

174

3.2.1

Resv. Waterrecreatie

-117

1.798

1.681

3.2.2

Afrek.versch.vrg.jrn

0

-65

-65

3.2.2

Resv. ILG (Verdrogingsbestrijding)

0

2.985

2.985

4.1.1

Afrek.versch.vrg.jrn

0

0

0

4.1.1

Resv. Bodemsanering B&U

0

673

673

4.1.2

Afrek.versch.vrg.jrn

5

-252

-247

4.1.2

Resv. bodemsanering

-1.008

18.044

17.036

4.1.2

Resv. Bodemsanering subsidies

0

335

335

4.1.2

Resv. ILG (subs. Anna's Hoeve)

0

590

590

4.2.1

Afrek.versch.vrg.jrn

0

-468

-468

4.2.1

Duurzame energie projecten (subs)

0

97

97

4.2.1

Participatiefonds Deeln. Duurz. Economie

0

363

363

4.2.1

Resv. AP2010 DE projecten

0

498

498

4.2.1

Resv. EXIN-H Progr.kosten proj.Duurz.ene

0

53

53

4.2.1

Resv. EXIN-H proj.DE

0

-35

-35

4.2.1

Resv. EXIN-H Projecten Duurzame energie

0

512

512

4.2.1

Resv. TWIN-H projecten Duurzame Energie

0

-130

-130

4.2.1

Resv. Werkgelegenheid en Economie

0

9

9

5.1.1

Afrek.versch.vrg.jrn

0

-17

-17

5.1.1

Resv. AP 2010 Prov Woonvisie 2010-2020

0

501

501

5.1.1

Resv. stedelijke vernieuwing

0

-245

-245

5.1.1

Resv. Stedelijke vernieuwing

245

0

245

5.1.1

Stedelijke vernieuwing

0

-16

-16

5.1.2

Afrek.versch.vrg.jrn

2

229

231

5.1.2

Resv. Kwaliteitsfonds Bloemendalerpolder

0

500

500

5.1.2

Ruimtelijke kwaliteit

0

18

18

5.3.1

Afrek.versch.vrg.jrn

0

-1.557

-1.557

5.3.1

Reg.Ontwikkel.mij.Noordzeek.gebied (RON)

0

720

720

5.3.1

Regionale economie

0

15.329

15.329

5.3.1

Resv. AP2010 projecten

0

-239

-239

5.3.1

Resv. herstr.bedrijfsterreinen

0

242

242

5.3.1

Resv. Herstructurering Bedrijfsterreinen

0

43

43

5.3.1

Resv. Herstructurering bedrijventerrei

-285

3.500

3.215

5.3.1

Resv. Ontwikkeling havencomplexen

-700

1.612

912

5.3.1

Resv. Programma Water als Econ. Drager

-300

1.300

1.000

5.3.1

Resv. Werkgelegenh.en economie 5.3.1

0

328

328

5.3.2

Resv. Werkgelegenh. en economie 5.3.2

0

615

615

5.3.2

Resv. Werkgelegenheid en economie

-1.542

7.047

5.505

5.3.3

Resv. TWIN-H projecten

0

44

44

5.3.4

Afrek.versch.vrg.jrn

0

3

3

5.3.4

Apparaatskosten directie Beleid

0

1

1

5.3.4

Resv. Europ.proj. Landbouwsubsidies

0

912

912

5.3.4

Resv. Europese proj. Landbouwsubsidies

-912

500

-412

6.1.1

Afrek.versch.vrg.jrn

0

-6

-6

6.1.1

Projecten v.derden (Natuurbrug Zandpoort

-6

4

-2

6.1.1

Resv. Groen

-12.503

0

-12.503

6.1.1

Resv. Groen (kasraming B&U)

0

1.350

1.350

6.1.1

Resv. Groen (kasraming Beleid)

-224

5.453

5.229

6.1.1

Resv. Groen (kasraming Concernzaken)

0

5.383

5.383

6.1.1

Resv. Groene Uitweg

-11.553

36.414

24.861

6.1.1

Resv. Groene Uitweg (kasraming B&U)

-309

1.119

810

6.1.1

Resv. Groene Uitweg (kasraming CZ)

0

677

677

6.1.1

Resv. Kapitaallasten Groen

0

13.072

13.072

6.1.1

Resv. TWIN-H Groene projecten

0

736

736

6.1.1

Resv. UNA Projecten groen

0

-6

-6

6.2.1

Afrek.versch.vrg.jrn

0

-2.888

-2.888

6.2.1

Resv. cofinanciering Waddenzee

-305

1.216

911

6.3.1

Afrek.versch.vrg.jrn

0

-102

-102

7.1.2

Afrek.versch.vrg.jrn

0

-186

-186

7.1.2

Resv. EXIN-H Proj. Welzijn (Leefb.platt)

0

-9

-9

7.1.2

Resv. TWIN-H projecten Zorg

0

-5

-5

7.5.1

N-H Erfgoed subsidies

0

102

102

7.5.1

Resv. EXIN-H Progr.proj.Cultuurhistorie

0

61

61

7.5.1

Resv. EXIN-H Projecten Cultuurhistorie

0

-624

-624

7.5.1

Resv. ILG Stelling van Amsterdam

0

385

385

7.5.1

Resv. Monumenten subs

0

-179

-179

7.5.1

Resv. TWIN-H projecten Cultuurhistorie

0

61

61

7.5.3

Apparaatskosten directie Beleid OD 7.5.3

0

1

1

7.6.2

Resv.Monumenten Herbestemming subsidies

0

91

91

7.6.2

Resv.Monumenten Herbestemmingm opdrachte

0

51

51

8.1.1

Afrek.Rijk in kosten nieuwe zeesluis

0

-17.760

-17.760

8.1.1

Afrek.versch.vrg.jrn

-8

-1.271

-1.278

8.1.1

Afrekeningsverschillen vorige dienstjare

243

0

243

8.1.1

Resultaat op verkoop aandelen

-2.081

0

-2.081

8.1.1

Schades aan prov.eigendommen

-12

0

-12

8.1.2

Algemene Reserve

-61.179

48.715

-12.464

8.1.2

Resv. Actieprogramma 2010

-982

2.874

1.892

8.1.2

Resv. EXIN-H

-36.286

0

-36.286

8.1.2

Resv. ILG

-4.525

0

-4.525

8.1.2

Resv. monumenten (Mr.F.J.Kranenburgfonds

275

0

275

8.1.2

Resv. Organisatieveranderingen

-969

0

-969

8.1.2

Resv. TWIN-H

-89.613

500

-89.113

8.1.2

Resv. UNA

6

0

6

8.2.1

Overhead

0

24

24

8.3.1

Afrek.versch.vrg.jrn

0

5

5

8.3.1

Afrek.versch.vrg.jrn.

0

3

3

Toelichting incidentele baten