5.6 Toelichting op uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (art. 28e)

Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. Binnen de WNT wordt de bezoldiging van topfunctionarissen genormeerd. Onder topfunctionarissen wordt bij een provincie verstaan de provinciesecretaris en de griffier. Daarnaast dient in de jaarrekening 2017 een overzicht opgenomen te zijn van alle topfunctionarissen, waarbij op persoonsniveau de verschillende componenten van de bezoldiging (beloning, belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen en voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn) dienen te worden toegelicht. Politieke ambtsdragers vallen niet onder de wet.

Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking

bedragen x € 1

J.R. Loggen

R.M. Bergkamp

K. Bolt

H.J. Schartman

Functiegegevens

Staten- en commissie-adviseur

Provincie-secretaris

Statengriffier

Directeur beleid

Aanvang en einde functievervulling in 2017

01-01 / 31-12

01-01 / 31-12

01-01 / 31-12

01-01 / 31-12

Deeltijdfactor in fte

1,0

1,0

1,0

1,11

Gewezen topfunctionaris?

ja

nee

nee

ja

(Fictieve) dienstbetrekking?

ja

ja

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen9

77.949

137.644

97.547

129.247

Beloningen betaalbaar op termijn

11.664

17.276

15.935

17.406

Subtotaal

89.613

154.920

113.483

146.653

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

N.v.t.

181.000

181.000

N.v.t.

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging

89.613

154.920

113.483

146.653

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016

01-01 / 31-12

01-11 / 31-12

01-02 / 31-12

01-06 / 31-12

Deeltijdfactor 2016 in fte

1,0

1,0

1,0

1,11

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

76.045

22.624

87.621

76.741

Beloningen betaalbaar op termijn

9.282

2.524

12.547

8.807

Totale bezoldiging 2016

85.327

25.148

100.168

85.548

De salarissen van andere functionarissen van de provincie moeten openbaar gemaakt worden (niet op persoonsniveau), indien zij de norm van € 181.000,- (voor 2017) overschrijden. Hiervan is in 2017 geen sprake geweest.
Financiële gegevens
Regelgeving die van toepassing was in 2017
•Wet normering topinkomens
•Uitvoeringsbesluit WNT (inclusief de normering voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking)
•Uitvoeringsregeling WNT
•Controleprotocol WNT (voor verantwoordingen over 2017)
•Beleidsregels WNT 2017

https://www.topinkomens.nl/actueel/wet--en-regelgeving