6.2.2 Specificaties met toelichtingen (art. 51 e.v.)

Activa

 

Toelichting bij de balans

31-12-2017

31-12-2016

Vaste Activa

708.422.178,64

622.701.039,64

1

Immateriële vaste activa

0,00

0,00

2

Materiële vaste activa

516.579.474,59

465.249.528,85

De boekwaarde van de materiële vaste activa is toegenomen met bijna € 51,33 mln

Hoofdzakelijk als gevolg van de  toename van de boekwaarde van de investeringen

in openbare ruimte met een maatschappelijk nut (wegen en OV-voorzieningen 93,66 mln),

door de afname van de boekwaarde gronden en terreinen ( 40,71 mln waarvan de

verkoop van Crailo ( 33,2 mln) en de afwaardering van Distriport (5,8 mln)) en

de afname boekwaarde bedrijfsgebouwen ( 1,62 mln).

*Onder de materiële activa bevinden zich geen gronden welke in erfpacht zijn uitgegeven

Specificatie:

a. Investeringen met een economisch nut

151.697.911,58

194.031.335,06

b. Investeringen in openbare ruimte met een maatschappelijk nut

364.881.563,01

271.218.193,79

Saldo boekwaarde per 1 januari 2017

465.249.528,85

380.130.756,81

Vermeerderingen in 2017

184.494.534,54

152.321.665,19

a. Investeringen met een economisch nut                       3.409.078,96

b. Investeringen met een maatschappelijk nut           181.085.455,58

Verminderingen in 2017

116.473.719,41

54.575.048,71

a. Investeringen met een economisch nut                    41.008.809,24

b. Investeringen met een maatschappelijk nut             75.464.910,17

Overheveling vanuit niet in exploitatie genomen gronden

0,00

53.456.755,66

533.270.343,98

531.334.128,95

Afschrijving in 2017

16.690.869,39

66.084.600,10

Boekwaarde per 31-12-2017

516.579.474,59

465.249.528,85

Voor een nadere onderverdeling van de investeringen wordt verwezen naar overzicht 6.2.4

3

Financiële vaste activa

191.842.704,05

157.451.510,79

De toename van de boekwaarde van de financiële vaste activa met bijna

€ 34,72 mln. is vooral te verklaren door de ontvangst van aflossingen

€ 3,27 mln ( € 2,5 mln verkoop BNG Meewind)

en de verstrekking van leningen voor € 39,15 mln ( gronden Crailo 

voor € 38,57 mln met een looptijd van 12 jaar). Daarnaast is

er in 2017 € 1,54 mln aan nieuw kapitaal verstrekt en 2,71 mln afgewaardeerd

(RON 0,76 mln en PDENH 1,95 mln).

Verstrekte overige langlopende geldleningen en uitzettingen met een 

rentetypische looptijd > 1 jaar:

Saldo per 1 januari 2017

38.374.840,27

57.186.656,39

Verstrekt/gekocht in 2017

39.155.275,93

8.743.111,06

Afgelost in 2017

-3.276.000,00

-27.545.519,61

Afschrijving wegens oninbaarheid

0,00

-9.407,57

Saldo per 31 december 2017

74.254.116,20

38.374.840,27

Zie voor een nadere specificatie overzicht 6.2.7

a.Kapitaalverstrekkingen

117.588.587,85

119.076.670,52

waarvan aan deelnemingen

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

1.525.875,00

1.525.875,00

Nederlandse Waterschapsbank N.V.

11.845,00

11.845,00

Regionale Ontwikkelingsmij. Noordzeekanaalgebied (RON)       

1.597.333,16

2.317.646,16

Regionale Ontwikkelingsmij. Noordzeekanaalgebied (RON)       2.317.646,16

Aanpassing waardering RON betreft feitelijk een getroffen voorziening       -720.313,00 

N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland

6.806.703,24

6.806.703,24

Alliander N.V. (vóór 1-7-2009 NUON N.V.)

62.643.935,00

62.643.935,00

N.V. Afvalzorg Holding

12.600.000,00

12.600.000,00

N.V. Schiphol Ontwikkelingsmaatschappij (SADC)

24.878.151,64

24.878.151,64

Zeehaven IJmuiden N.V.

408.402,19

408.402,19

Recreatie Noord-Holland N.V.

370.000,00

370.000,00

Polanenpark B.V.

7.200,00

7.200,00

Polanenpark C.V.

7.200,00

7.200,00

Ontw.bedr.Noord-Holland Noord NV

26.460,00

26.460,00

ODEN B.V.

18.000,00

18.000,00

Zeestad Beheer B.V.

9.000,00

9.000,00

110.910.105,23

111.630.418,23

waarvan aan overige verbonden partijen

Participatiefonds duurzame energie NH B.V.

4.686.878,00

5.774.360,65

Participatiefonds duurzame energie NH B.V.                                     5.050.000,00

Aanpassing PDENH betreft feitelijk een getroffen voorziening       -363.122,00 

Kapitaaldeelname Life Science Fonds Amsterdam

1.991.604,62

1.671.891,64

6.678.482,62

7.446.252,29

Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar  overzicht 6.2.5 (staat van

geactiveerde kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen en van bijdragen

aan activa in eigendom van derden).

b.Leningen

51.439.535,46

12.871.095,46

waarvan aan openbare lichamen

38.968.440,00

400.000,00

waarvan aan deelnemingen

12.471.095,46

12.471.095,46

c. Overige langlopende leningen

7.485.327,00

23.003.744,81

*Aanpassing Pallas betreft een feitelijk getroffen voorziening ( 15,3 milj.)

f. Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar

0,00

2.500.000,00

TOTAAL VASTE ACTIVA

708.422.178,64

622.701.039,64

Vlottende Activa

648.551.507,91

755.371.616,53

5

Uitzettingen met een looptijd korter dan een jaar

642.396.765,05

751.810.349,93

De afname van het bedrag aan vorderingen met ruim € 109,41 mln. wordt verklaard 

door de afname van de uitzettingen in s'Rijksschatkist met 116,99 mln ,

door de afname van de overige vorderingen op openbare lichamen met € 0,86 mln. en 

de afname van de overige debiteuren en vorderingen met € 1,18 mln.

Vorderingen op openbare lichamen

110.150.752,32

101.393.284,76

Ministerie van Binnenlandse Zaken,opcenten motorrijtuigenbelasting december

16.547.113,76

15.987.666,92

Belastingdienst, te vorderen omzetbelasting 2017, resp.2016

0,00

0,00

Belastingdienst nog te ontvangen dividendbelasting 

0,00

1.436.149,07

Stadsregio Amsterdam, te ontv. bijdr. Inzake uitbreiding Zijtakken Zuidtangent

1.318.708,68

5.915.602,19

Belastingdienst Breda, declaratie compensabele BTW over 2017 resp.2016

69.073.536,96

58.715.411,25

Diveresen Gemeenten Bijdrage Sluis Haven Informatie Punt

0,00

340.000,00

Nog te ontvangen bijdrage koepelovereenkomst Provincie Flevoland

0,00

280.500,00

Gem.Heiloo, nog te decl.kst.aansl.A9 Heiloo 2017 resp. 2016

8.279.999,49

3.109.230,92

Min.v.I&M,nog te decl.kst.san.Bedrijven

157.794,60

157.794,60

NPZK, nog te decl.vergoed.kst.Recrod.Zandpoort 2017

336.193,37

340.581,72

Prov.Utrecht, nog te ontvangen kst.fietsbr.Nigtevecht 2016

335.052,72

258.074,64

Prov.Utrecht, nog te decl.kst.fietsbr.Nigtevecht 2017

367.489,47

0,00

Rijksw., nog te decl.kst.N197 Velsertraverse

0,00

276.509,44

Rijksw., nog te decl.bijdr.Prakt.Proef A'dam 2015

0,00

349.934,52

Nog te decl.bij SRA bijdr. in proj.HOV A9-R-Net

0,00

772.598,37

Rijksvastgoedbedr.RVB,uitgest.bet.ivm.kavelruil WR

112.245,48

112.245,48

Provincie ZH bijdrage Impuls Omgevings Veiligheid 2016

0,00

548.193,75

Diverse gemeenten, bijdr. in de werkzaamheden Project: N244 

0,00

6.712.335,82

Stadregio Amsterdam, bijdrage in realisatie project N201

0,00

1.718.643,00

HHRS Hollands Noorderkwartier, bijdr.spuivoorziening van de Kooysluis 

0,00

125.000,00

Gemeente Zaanstad bijdrage project Groot Onderhoud N516 (S150-Oost)

0,00

319.171,35

Prov.Utrecht,bijdrage Randstad Koopstromenonderzoek 2016

0,00

171.686,82

Div.overheden, afrek.GOVI/NDOV

0,00

2.090.140,95

Div.overheden, afrek.GOVI/NDOV

0,00

241.007,11

Provincie Noord Brabant bijdrage voor NDOV 2017 aan CROW  

427.334,49

0,00

Havenbedrijf Amsterdam bijdrage SHIP

120.000,00

0,00

Hoogheemraadschap Rijnland Project baggeren ringvaart

417.434,34

0,00

Stadsregio Amsterdam bijdrage Regionale samenwerking VM 2017

254.100,00

0,00

Gemeente Hilversum bijdrage Package Deal Hilversum Grondwaterbeheer Het Gooi

1.191.750,00

0,00

 Vervoerregio Amsterdam bijdrage voor de spitsbusbaan N235 

2.515.680,00

0,00

Gemeente Amsterdam project "Wayfinding op OV/Knooppunten" 

429.928,00

0,00

Gemeente Amsterdam realiseren en instandhouden systemen verkeersmanagement

110.557,70

0,00

Verkoop bouwkavel Aalsmeerderweg 577 te Haarlemmermeer

209.042,63

0,00

Nuon Wind Development leges

118.608,61

0,00

Gemeente Hilversum 2015 bijdrage ten behoeve van IBP Hilversum e.o.

1.250.000,00

1.250.000,00

Hoogheemraadschap van Rijnland bijdrage watersysteembeheer 2016

0,00

164.806,84

Nog te ontvangen bedragen van derden inzake groot onderhoud wegen

169.101,02

0,00

Nog te ontv voor werkzaamheden voor Provincie Flevoland

677.848,00

0,00

Nog te declareren detacheringskosten 2017

130.073,00

0,00

OD NZKG terug ontvangen kosten afrekening UVO 2017

354.160,00

0,00

Terugvordering Gemeente Velsen subsidie HOV

5.247.000,00

0,00

110.150.752,32

101.393.284,76

Uitzettingen in s'Rijksschatkist met een rentetypische looptijd

korter dan een jaar

529.868.518,32

646.862.176,96

Overige vorderingen

2.377.494,41

3.554.888,21

Debiteuren:

2017 debiteuren open posten

1.841.517,17

0,00

2016

6.804,13

1.778.075,82

2015

190.089,27

254.669,93

2014

61.715,05

66.942,69

2017 deb algemeen en nog te declareren

27.578,75

-57.862,89

2013

10.042,64

25.454,64

2011

0,00

9.660,19

2.137.747,01

2.076.940,38

Te vorderen rente per 31 december van de verstrekte langlopende

geldleningen en beleggingen (zie bijlage 6.2.7)

237.185,40

217.946,66

NMF Huis van Hilde exploitatieovereenkomst Huis van Hilde

0,00

108.900,00

Outdoor Furniture Nederland reclame uitingen Abri's

0,00

134.876,28

COG Logistics, terugvordering subsidie Uitv.reg.Stim.Verb.Luchtkwaliteit

0,00

133.760,00

Stivas Noord-Holland, terugvordering subsidie

0,00

144.202,63

PWN aanslag grondwaterheffing

0,00

252.665,94

Heijmans infra nog te betalen leges

0,00

143.887,59

Xerox PTP/Netherlands detacheringskosten

0,00

145.888,73

OpenIJ EPC v. leges omgevingsvergunning

0,00

195.820,00

Overige posten

2.562,00

0,00

239.747,40

1.477.947,83

6

Liquide middelen

1.170.479,18

94.994,94

Het saldo aan liquide middelen is per balansdatum toegenomen met ruim € 1,07 mln.

Dit wordt met name veroorzaakt door de toename van het saldo bij de ABNAMRO met € 1,03mln en

de toename van het saldo bij de ING bank met 0,04 mln.

Specificatie:

ING-bank, totale saldo van 2 rekeningen

134.205,95

94.995,22

ABN-AMRO

1.036.273,51

0,00

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

-0,28

-0,28

1.170.479,18

94.994,94

De provincie NH heeft alle bankrekeningen van de huisbankier ABNAMRO en de BNG in het stelsel van het schatkistbankieren.

Dat betekent dat dagelijks alle saldi worden afgeroomd of aangevuld naar € 0,00.

( zie tevens bijlage 6.1.1 berekening drempelbedrag  Schatkistbankieren).

Het drempelbedrag is een minimumbedrag (afhankelijk van de omvang van de decentrale overheid) 

dat gemiddeld buiten de schatkist mag worden gehouden.

7

Overlopende activa

4.984.263,68

3.466.271,66

Het saldo van de overlopende activa is toegenomen met bijna € 1,51 mln. Met name 

als gevolg van hogere nog te ontvangen voorschottten op doeluitkeringen van 4,38 mln. 

en de afname van de overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen € 2,87 mln.

Nog te ontvangen voorschotbedragen op doeluitkeringen:

4.384.807,40

0,00

Nog te ontv.Rijksbijdrage inz.RSL 2017 

1.776.112,40

0,00

Nog te ontv.bijdr.Rijk in vernieuwing Wilhelmina sluis

2.608.695,00

0,00

4.384.807,40

0,00

Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen:

599.456,28

3.466.271,66

Salaris- en dienstreisvoorschotten ambtenaren

-5.600,63

12.314,03

Overige voorschotten

500.000,00

500.000,00

Nog te verantwoorden lasten

-106.045,10

22.566,92

Nog te verrekenen kosten 

3.320,76

25.890,71

Vooruitbetaalde bijdrage Omgevingsdienst NKZG 2017

0,00

2.905.500,00

Overige vooruitbetaalde bedragen

207.781,25

0,00

599.456,28

3.466.271,66

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

648.551.507,91

755.371.616,53

TOTAAL ACTIVA

1.356.973.686,55

1.378.072.656,17

Passiva

 

Toelichting bij de balans

       31-12-2017

       31-12-2016

       €

       €

Vaste Passiva

1.094.242.709,01

991.508.292,64

8

Eigen vermogen

1.070.770.661,91

926.801.280,72

Reserves

Waarvan Algemene reserve:

133.696.223,81

101.979.318,19

Saldo per 1 januari 2017

101.979.318,19

86.385.956,17

Saldo van de rekening van baten en lasten 2016 respectievelijk 2015

44.180.955,62

6.654.060,02

Vermeerderingen in 2017

48.715.000,00

18.521.362,00

Verminderingen in 2017

-61.179.050,00

-9.582.060,00

Saldo per 31 december 2017

133.696.223,81

101.979.318,19

Voor een overzicht van de mutaties in de Algemene reserve verwijzen wij u naar 

overzicht 6.2.8B en het verslag daarachter. 

Op grond van artikel 4.1 van de Financiële verordening Noord-Holland 2015 bedraagt de

omvang van de Algemene reserve tenminste 25% van de structurele algemene dekkingsmiddelen ( € 322,04 mln)

zoals die verantwoord zijn in de meest recente jaarrekening (bepaald op € 80,51 mln.), met een 

minimum gelijk aan het saldo van het netto risicobedrag dat voor het boekjaar waarop deze 

jaarrekening betrekking heeft, is bepaald (€ 47,98 mln.).

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing (bijlage 4.2) wordt ook het netto risicobedrag 

berekend voor de komende 4 jaar (ad € 92,29 mln.).

Op basis hiervan kan afgeleid worden dat de minimale omvang van de Algemene reserve € 80,51 miljoen moet zijn.

Op het saldo van € 133,69 miljoen rusten verplichtingen welke uit de Kaderbrief 2018 en de Laatste Begrotingswijziging 

2016 voortkomen.Totaal gaat dit om een bedrag van € 51,54 miljoen. Hierdoor bedraagt het vrij besteedabre deel van de 

Algemene reserve € 81,85 miljoen.

Waarvan Bestemmingsreserves

896.735.545,46

780.641.006,91

Saldo per 1 januari 2017

780.641.006,91

723.506.098,81

Vermeerderingen in 2017

368.260.195,36

201.174.692,93

Verminderingen in 2017

-252.165.656,81

-144.039.784,83

Saldo per 31 december 2017

896.735.545,46

780.641.006,91

Voor een specificatie en het verloop van deze reserves wordt verwezen naar

overzicht 6.2.8. De verslaglegging van deze reserves treft u achter dit overzicht aan.

In het saldo per 31 december 2017 is € 0,482 mln begrepen aan reeds schriftelijk

aangegane verplichtingen jegens derden en € 897,389 mln aan bestuurlijk geoor-

merkte reserveringen. De werkelijke uitgaven zullen in de komende jaren worden 

verantwoord op de diverse beleidsdoelen en zullen gedekt worden ten laste van 

deze reserves.

Saldo van de rekening van baten en lasten

40.338.892,64

44.180.955,62

Het voordelig rekeningsresultaat over 2016 ad € 44.180.955,62  is, conform het

besluit van PS van 23 mei 2017 aan de Algemene reserve toegevoegd.

9

Voorzieningen

23.472.047,10

64.707.011,92

Het saldo van de voorzieningen is met ruim € 42,84 mln. afgenomen hoofdzakelijk

door de vrijval van de voorziening onderhoud wegen (24,57 mln) en vaarwegen (10,28 mln),

de toename van de  voorziening Bodemsanering en Bodembeheertaken met  € 1,36 mln en

de vrijval van de voorziening grondwaterheffing met 1,27 mln en de afname van 

de overige voorzieningen met € 0,26 mln.

Saldo per 1 januari 2017

64.707.011,92

81.291.446,44

Vermeerderingen in 2017

       40.342.431,14-

31.134.884,71

Verminderingen in 2017

-892.533,68

-47.719.319,23

Saldo per 31 december 2017 *

23.472.047,10

64.707.011,92

*Het saldo van 2016 is dit jaar aangepast door de verplaatsing van de subsidiecrediteuren tlv de reserves

naar de overlopende passiva ( € 109.383,728,30).

Voor een overzicht van het bruto verloop van de voorzieningen wordt verwezen naar overzicht

6.2.9. De verslaglegging van alle voorzieningen treft u achter dit overzicht aan.

Vlottende passiva:

247.401.723,80

386.564.363,53

10

Netto-vlottende schulden

67.389.669,68

56.317.639,83

a. Rekening-courant verhouding met niet-financiele instellingen:

0,00

0,00

b.Crediteuren:

overige crediteuren 2017

988.321,45

0,00

overige crediteuren 2015

0,00

1.622.770,39

crediteuren algemeen

8.500,00

122.729,24

betalingen onderweg

-1.147,85

0,00

overige crediteuren bestellingen 2016

0,00

21.454.190,36

overige crediteuren bestellingen 2017

21.518.860,96

0,00

subsidiecrediteuren 2017

12.613.404,40

0,00

subsidiecrediteuren 2016

3.320.137,20

7.841.498,37

subsidiecrediteuren 2015

1.403.414,54

2.181.114,34

subsidiecrediteuren 2014

497.166,00

1.134.222,00

subsidiecrediteuren 2013

3.687.136,00

3.972.168,00

subsidiecrediteuren 2012

323.950,00

549.350,00

44.359.742,70

38.878.042,70

c. Overige schulden 

Belastingdienst, nog af te dragen loonheffing december 

3.342.024,52

3.024.138,14

Belastingdienst, af te dragen omzetbelasting 2017, resp.2016

5.192.731,68

913.051,00

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (nog af te dragen pensioenpremies)

923.888,05

769.221,25

Dienst Regl. RVO, decl.inrichting 2014/2015 SKNL 

31.234,16

108.461,16

Dienst Regl. RVO decl. Functiewijziging 2014/2015 SKNL

8.438.799,00

8.950.686,00

Connexxion voorlopige eindafrek.2017 OV

2.096.113,80

0,00

Nog te betalen kosten inhuur externen B&U

2.829.174,82

3.116.787,91

Bel.dienst, loonheffing ihkv.WKR 2016 resp. 2015 

0,00

97.000,00

PWN vergoeding BTW inzake natuurbeheer landgoederen

0,00

253.919,00

Eigen risico drager WGA

98.390,24

76.688,75

Waarborgsommen

20.063,00

18.213,00

Terugontvangen overschrijvingen

52.768,00

48,40

Geblokkeerde betalingen

0,00

108.557,00

Ten onrechte ontvangen bedragen

5.552,05

23,43

Af te dragen contributies aan Personeelsfonds en PV Kontakt

1.297,65

1.302,09

Tussenrekening salarissen en levensloop

-2.109,99

1.500,00

23.029.926,98

17.439.597,13

Totaal netto vlottende schulden

67.389.669,68

56.317.639,83

11

Overlopende passiva

180.012.054,12

330.246.723,70

Het saldo van de overlopende passiva is met ruim € 143,39 mln. afgenomen. 

De belangrijkste mutaties zijn de afname van het saldo van de ontvangen

bijdrage BDU (Brede doel uitkeringen) € 58,44 mln, de afname van de

bijdragen van het rijk en derden voor de aanleg N23 € 44,60 miljoen,

de afname van bijdrage ILG middelen € 11,63 mln, de afname van de

bijdrage project Vaart in de Zaan € 1,19 mln, de afname van overige voorschotten

op doeluitkeringen € 1,93 mln en overige vooruitontvangen bedragen 0,57 mln en 

een afname van nog door te betalen middelen derden HOV A9 10,50 mln en afname 

van de nog te betalen subsidieverplichtingen 14,52 mln.

Voor een overzicht van het verloop van de overlopende passiva wordt verwezen naar overzicht

6.2.3. Staat van het verloop van de overlopende passiva.

Nog te besteden voorschotbedragen op doeluitkeringen

69.286.122,46

192.272.382,80

Rijksbijdrage BDU

6.637.603,77

28.974.410,39

Rijksbijdrage BDU (Groene Uitweg)

0,00

36.105.000,00

Bijdragen van derden tbv. Openbaar vervoer projecten (niet BDU)

174.711,37

                               174.711,37

Bijdragen van het rijk en gemeenten tbv. aanleg N201

17.538.224,42

25.068.930,88

Bijdragen van gemeenten tbv. aanleg N23

0,00

44.596.337,19

Rijksbijdrage planstudie kustvisie

223.560,75

223.560,75

Rijksbijdrage Duurzaam door

51.678,66

91.931,66

Rijksbijdrage beleid lucht , veiligheid  en geluid

0,00

296,75

Rijksbijdrage verbetermaatregelen luchtkwaliteit RSL-NV

0,00

4.689,56

Rijksbijdrage Stedelijke vernieuwing (ISV)

426.032,62

461.807,74

Rijksbijdrage Besluit locatiegebonden Subsidies(BLS)

394.861,65

1.101.162,99

Rijksbijdrage ILG-middelen

43.839.449,22

55.469.543,52

69.286.122,46

192.272.382,80

Nog te betalen subsidieverplichtingen (tlv de bestemmingsreserves)

94.397.465,53

109.383.728,30

Overige vooruitontvangen bedragen

16.328.466,13

28.590.612,60

Bijdrage HHRS. Noordh.Noorderkwartier voor project Vaart in de Zaan

4.679.451,70

5.868.471,76

Bijdragen div.gemeenten tbv.HOV het Gooi

0,00

937.500,00

Nog door te betalen middelen derden HOV A9

43.105,00

10.542.118,00

Bijdr.Provincies Utrecht, Flevoland en gemeente Almere tbv busdoorsteek Eemnes

300.000,00

300.000,00

Te verrekenen met Nazorgfonds

21.718,70

-1.900,59

Door te betalen middelen tbv.Uitvoering progr. Zwakke Schakels

6.313.476,94

6.128.199,94

SRA en Provincie ZH, bijdrage in onderz.kstn Duinpold.weg

716.939,96

476.999,96

Rijkswaterstaat, bijdrage in reconstr.West.Randweg Alkmaar

221.901,52

268.378,08

Rijkswaterstaat, bijdrage in kosten vervanging VRI's langs de N9

140.923,38

148.037,90

Bijdragen div. overheden Laag Holland 

180.140,00

822.725,00

Bijdrage gemeenten in regionale samenwerking

265.145,77

0,00

Provincie Brabant door te betalen aan CROW

353.169,00

0,00

SRA, ged.vs.subs.Wayfinding

467.083,27

312.208,97

Gem. Aalsmeer, Haarlemmermeer en SRA,bijdragen in project West As

30.000,00

30.000,00

Div. overheden bijdrage in aanlegkosten MRA laadpalen

333.788,09

1.204.212,22

Nog te verdelen bijdrage inzake schadezaak

89,37

77.522,83

Nog af te dragen btw verkoop WRM Stoeerdijk

0,00

32.418,45

Bijdrage N515 Zuiderweg

250.000,00

250.000,00

ODNZKG,vooruit.vergoed.proj.kst.2016-2018

107.651,00

215.303,00

Nat.Park Zuid-Kennemerl, vooruitontv.kst.ivm.terugg.OB in 2015

0,00

11.741,35

SRA,ged.bijdrage HOV-1 R-Net Fietsparkeren

163.621,51

156.813,50

Bijdr.3 waterschappen inz.Uvr.Kennisontw.Bodem

754.682,00

0,00

Gem.Velsen, ged.vooruitontv.N197 Velsertraverse

151.738,50

0,00

Nog te verantwoorden verkoop PASO gronden

69.703,36

69.703,36

Rijksbijdrage in de kosten van SHIP 

322.371,56

0,00

Div Overheden bijdragen in de kosten van SHIP

440.158,87

740.158,87

Diversen overige vooruitontvangen bijdragen

1.606,63

0,00

127.054.397,79

166.564.953,50

TOTAAL PASSIVA

1.341.644.432,81

1.378.072.656,17

12

Verstrekte borg- en garantstellingen

48.457.119,00

64.725.121,00

Het op de balans vermelde bedrag ad € 48.457.119,00 betreft de nominale

waarde van de per 31 december 2017 nog bestaande schuldrest van de door de

provincie gegarandeerde leningen vermeerderd met het bedrag van de overige

garantieverplichtingen van de provincie (zie bijlage 6.2.10). Naast de 

aflossingsbestanddelen zijn ook de renteverplichtingen over de betreffende 

leningen door de provincie gegarandeerd.

13

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

253.780.308,26

104.910.442,00

Betreft de waarde van de volgende lopende contracten/verplichtingen:

Eurest multiservice (outsourcing) ad € 7.137.419,--

Xerox (multifunctiomals) € 1.679.630,--

Leaseplan(lease van het wagenpark)  ad € 342.870,--

Strukton (maincontract onderhoud kantoren) ad € 3.658.281,--

Fujitsu (outsourcing ICT) ad € 11.325.795,--

Selecta(koffiemachines)  € 257.778,--

Gebiedscontracten groot onderhoud wegen en vaarwegen:

Combinatie WaakSaam gebied 1

59.410.401,91

Combinatie GBC Midden-Noord V. gebied 2 en 3

67.792.792,35

BAM Infra B.V. gebied 4

23.495.500,00

Volkerinfra PNH Gooi en Vechts gebied 7

18.370.200,00

SKNL-functiewijziging ad. € 28.909.951,--. Dit zijn verplichtingen met een dertigjarige looptijd die van 2002 t/m 

2013 zijn aangegaan voor functiewijziging van agrarische grond naar natuurgrond en waarvoor de financiële 

afhandeling met de decentralisatie van natuurbeleid naar de provincies is gekomen. Hiernaast zijn over de aanvragen uit 2014, 

en 2015 verplichtingen van totaal € 16.877.598 aangegaan. De helft hiervan bestaat uit rentekosten,

de andere helft is aflossing. De kosten van deze aflossing van € 8.438.799 hebben we in het jaar 2014 al als Last genomen.

SVNL-natuur vanaf 2018: € 10.485.372,--

Verplichtingen aan RVO.nl voor betaling van zesjarige beschikkingen voor natuurbeheer, afgegeven tussen 2011 en 2016.

Vanaf 2017 worden de beschikkingen door de provincie zelf afgegeven. 

SVNL-agrarische natuur vanaf 2018: € 12.475.519,--

Verplichtingen aan RVO.nl voor zesjarige beschikkingen voor agrarisch natuurbeheer afgegeven vanaf 2011.

De RVO.nl verzorgt EU-cofinanciering op deze beschikkingen (POP3) en vanaf 2016 wordt ook cofinanciering van Waterschappen 

ontvangen. In totaal is er de komende jaren voor € 31.266.294,-- beschikt waarvan 50% wordt gefinancierd door Europa

 en dus niet via de provinciale begroting loopt.

Vanaf 2016 worden de beschikkingen voor ANLB2016 door de provincie zelf afgegeven en hebben we

het provinciale deel van deze verplichtingen al vastgelegd.