6.2.3 Staat van het verloop van de overlopende passiva (art. 52a)

 Staat van het verloop van de overlopende passiva 

 dienstjaar 2017 

Nr.

Naam van de overlopende passiva

Saldo bij de aanvang van het dienstjaar 2017

Toevoeging  ontvangen bijdragen

Rente-toevoeging

Onttrekkingen Bestedingen

Saldo aan het einde van het dienstjaar 2017

 1 

 2 

3

4

5

6

8

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

1

Rijksbijdragen Brede Doel Uitkering (BDU)

             28.974.410,39

               39.735,25

          22.376.541,87

          6.637.603,77

2

Bijdrage Openbaar vervoer projecten (niet BDU)

                  174.711,37

             174.711,37

3

Bijdragen van het rijk en gemeenten tbv. reconstr. N201

             25.068.930,88

            7.530.706,46

       17.538.224,42

4

Bijdragen van Rijk en gemeenten tbv.reconstr. N23

             44.596.337,19

          44.596.337,19

                               -  

5

Rijksbijdrage plan kustvisie

                  223.560,75

             223.560,75

6

Rijksbijdrage duurzaam door

                     91.931,66

                  40.253,00

               51.678,66

7

Rijksbijdrage beleid lucht, veiligheid en geluid

                          296,75

                       296,75

                          0,00

8

Rijksbijdrage verbetermaatregelen luchtkwaliteit RSL-NV

                       4.689,56

                    4.689,56

                          0,00

9

Rijksbijdrage ILG gelden

             55.469.543,52

          11.630.094,30

       43.839.449,22

10

Rijksbijdrage BDU Groene Uitweg

             36.105.000,00

          36.105.000,00

                               -  

11

Bijdrage HHRS HNK voor Vaart in de Zaan

               5.868.471,76

            1.189.020,06

          4.679.451,70

12

Bijdragen Stichting Fonds Bonroute tbv.aanleg zijtakken Zuidtangent

                               0,00-

                          0,00-

13

Rijksbijdrage stedelijke vernieuwing (ISV)

                  461.807,74

                  35.775,12

             426.032,62

14

Rijksbijdrage Besluit Locatiegebonden Subsidies (BLS)

               1.101.162,99

               706.301,34

             394.861,65

15

Te verrekenen met Nazorgfonds

                       1.900,59-

               55.744,71

                  32.125,42

               21.718,70

16

Door te betalen middelen Uitv.progr.Zwakke Schakels

               6.128.199,94

             185.277,00

          6.313.476,94

17

Bijdrage HOV het Gooi

                  937.500,00

               937.500,00

                               -  

18

Bijdr. Div. overheden Laag Holland 2014/2015

                  822.725,00

               57.165,00

               699.750,00

             180.140,00

19

SRA bijdrage in onderz.kstn Duinp.weg

                  476.999,96

             239.940,00

             716.939,96

20

Rijksw.bijdrage West.Randweg Alkmaar

                  268.378,08

               268.378,08

                               -  

21

SRA, ged.vs.subs.Wayfinding

                  312.208,97

             154.874,30

             467.083,27

22

SRA,bijdrage 2015 Fietspark

                  156.813,50

               11.908,27

                    5.100,26

             163.621,51

23

RWS vooruitontv bijdr regioregie 2014 en 2015

                                    -  

                               -  

24

RWS vooruitontv bijdr RTT  2014 en 2015

                                    -  

             265.145,77

             265.145,77

25

Bijdrage div. overheden project MRE-laadpalen

               1.204.212,22

             870.424,130

           333.788,090

26

Nog te verwachten schadeclaim 

77.522,83

                  77.433,46

                       89,37

27

Nog door te betalen middelen derden busdoorsteek Eemnes

                  300.000,00

             300.000,00

28

Nog door te betalen middelen derden HOV A9

             10.542.118,00

          10.499.013,00

               43.105,00

29

Bijdrage N515 Zuiderweg

                  250.000,00

             250.000,00

30

ODNZKG,vooruit.vergoed.proj.kst.2016-2018

                  215.303,00

               107.652,00

             107.651,00

31

NPZK, vooruitontv.kst.ivm.terugg.OB in 2015

                     11.741,35

                  11.741,35

                               -  

32

Nog te verantwoorden verkoop PASO gronden

                     69.703,36

               69.703,36

33

Div.overheden en derden, bijdr.inricht.en exploit.SHIP

                  740.158,87

               300.000,00

             440.158,87

34

Rijksbijdrage in inricht.en exploit.SHIP

                                    -  

             322.371,56

             322.371,56

35

Bijdrage Rijk in kosten vervanging VRI's langs de N9

148.037,90

             221.901,52

                    7.114,52

             362.824,90

36

Bijdrage diverse overheden in project West As

30.000,00

               30.000,00

37

nog af te dragen btw verkoop WRM Stoeerdijk

32.418,45

                  32.418,45

                               -  

38

ged.bijdr.3 watersch.inz.Uvr.Kennisontw.Bodem

0,00

             754.682,00

             754.682,00

39

Provincie Brabant door te betalen aan CROW

0,00

             353.169,00

             353.169,00

40

Gem.Velsen, ged.vooruitontv.N197 Velsertr.

0,00

             151.738,50

             151.738,50

41

Subsidiecrediteuren tlv de reserves

109.383.728,30

       29.317.078,52

          44.303.341,29

       94.397.465,53

42

Diversen

0,00

                  1.606,63

                  1.606,63

 Totaal overlopende passiva 

       330.246.723,70

    32.132.338,03

                      -  

    182.367.007,61

   180.012.054,12